За контакти

Дата на публикуване: 24.01.2016 22:00

  ОБЩ.СЛУЖИТЕЛ

  ДЛЪЖНОСТ

 ТЕЛЕФОН

   СЛ.ПОЩА

1

Инж. ДЕЯН ИВАНОВ

КМЕТ ОБЩИНА

05112/25-54

 Obshtina_beloslav@beloslav.org 

2

Марияна Колева

Гл.специалист "Кабинет на кмета"

Факс:
05112/22-14

Obshtina_beloslav@beloslav.org
beloslav.eu@gmail.com

obstinabeloslav@abv.bg 

3

Инж.Светла Колева

Заместник кмет

Ресор "Образование, социални дейности, здравеопазване, домашен социален патронаж, ученически столове"

05112/35-77

beloslav.eu@gmail.com
Obshtina_beloslav@beloslav.org

4

Деница Тодорова

Заместник кмет

Ресор "Общинска собственост и ТСУ, Инвестиционна политика и спомагателни дейности"

05112/35-70

projects@beloslav.org
d.todorova@beloslav.org 
d.todorova.beloslav@gmail.com 
beloslav.eu@gmail.com
 

5

Донка Монева

Секретар

05112/35-55

Obshtina_beloslav@beloslav.org
beloslav.eu@gmail.com


6

Симеон Иванов

Председател Общински съвет

05112/35-60

Obshtina_beloslav@beloslav.org
beloslav.eu@gmail.com
obs@beloslav.org

7

Петранка Душева

Гл.специалист "Об.съвет и архив"

05112/35-54

Obshtina_beloslav@beloslav.org
beloslav.eu@gmail.com
obs@beloslav.org

8

Иванка Димитрова

Главен юрисконсулт

05112/35-69

beloslav.eu@gmail.com
law@beloslav.org

9

Надя Димитрова

Юрисконсулт

05112/35-56

projects@beloslav.org
beloslav.eu@gmail.com
law@beloslav.org

10

Ема Добрева

Гл.специалист "ИПСД"

05112/35-56

ostsu@beloslav.org

11

Йорданка Балева

Гл.експерт "ИПСД"

projects@beloslav.org
beloslav.eu@gmail.com

ipsd@beloslav.org

12

Дебора Дойчева

 Специалист "Държавна администрация"

projects@beloslav.org
beloslav.eu@gmail.com

obstinabeloslav@abv.bg 

13

Десислава Демирева

секретар МКБППМН

05112/35-68  

beloslav.eu@gmail.com
Obshtina_beloslav@beloslav.org

14

Дияна Колева

гл.експерт "Образование,култура и връзки с обществеността"

 

beloslav.eu@gmail.com
obstinabeloslav@abv.bg 

15

Анна Атанасова 

мл.експерт "Социални и младежки дейности"

05112/35-68

beloslav.eu@gmail.com
Obshtina_beloslav@beloslav.org

16

       

18

Светла Маринова

Мл.експерт "ГРАО"

05112/35-49

grao@beloslav.org
Obshtina_beloslav@beloslav.org

 

19

Мария Анастасова

гл.експерт "СФУК и СД"

grao@beloslav.org
Obshtina_beloslav@beloslav.org

20

Снежана Атанасова

"Соц.патронаж"

05112/35-65


Obshtina_beloslav@beloslav.org

21

Мая Маринова

"Призовки и писма"

beloslav.eu@gmail.com
obstinabeloslav@abv.bg 

22

Владимир Георгиев

Директор дирекция "Общинска собственост и териториално селищно устройство"

05112/35-40

ostsu@beloslav.org
Obshtina_beloslav@beloslav.org

23

Анелия Вълканова-Иванова

Главен архитект

05112/35-57

architect @beloslav.org

24

Димитричка Вълчева

гл.специалист "ЦИОУ"

05112/35-42

ostsu@beloslav.org
Obshtina_beloslav@beloslav.org

25

Даниела Веселинова

Гл. специалист "ТСУ"

05112/3551
 

ostsu@beloslav.org
Obshtina_beloslav@beloslav.org

26

Йоанна Йовева

Мл.експерт "Еколог"

05112/35-48

ostsu@beloslav.org
Obshtina_beloslav@beloslav.org

27

Любомир Петков

Гл.експерт "ТСУ"

ostsu@beloslav.org
Obshtina_beloslav@beloslav.org

28

Пeнка Иванова

гл.експерт "Общ.собственост"

05112/35-48

ostsu@beloslav.org
Obshtina_beloslav@beloslav.org

29

Даниела Христова

гл.специалист "Общ.собственост"

ostsu@beloslav.org
Obshtina_beloslav@beloslav.org

30

Маргарита Ламбова

гл.специалист "ТСУ"

05112/35-52

ostsu@beloslav.org
Obshtina_beloslav@beloslav.org

31

Йорданка Маркова

гл.специалист касиер

05112/35-46


Obshtina_beloslav@beloslav.org

         

32

Росица Николова

Директор Дирекция "Финанси,бюджет и местни данъци и такси"

05112/35-59

beloslav.eu@gmail.com
obstinabeloslav@abv.bg 

33

Катя Павлова

главен счетоводител

05112/35-58

beloslav.eu@gmail.com
obstinabeloslav@abv.bg 

34

Румяна Янакиева

гл.специалист "Личен състав"

05112/35-49

beloslav.eu@gmail.com
obstinabeloslav@abv.bg 

35

Нели Йорданова

гл.специалист деловодител

05112/35-53

beloslav.eu@gmail.com
obstinabeloslav@abv.bg 

36

Ирина Мирчева

гл.специалист счетоводител

05112/35-61

beloslav.eu@gmail.com
obstinabeloslav@abv.bg 

37

Тодорка Недялкова

гл.специалист счетоводител

beloslav.eu@gmail.com
obstinabeloslav@abv.bg 

38

Даниела Янкова

гл.специалист счетоводител

beloslav.eu@gmail.com
obstinabeloslav@abv.bg 

39

Пенка Костадинова

гл.специалист касиер

05112/35-62

beloslav.eu@gmail.com
obstinabeloslav@abv.bg 

40

Маруся Николова

гл.експерт "МДТ"

05112/35-64

beloslav.eu@gmail.com
obstinabeloslav@abv.bg 

41

Стефка Георгиева

гл.специалист счет. "МДТ"

beloslav.eu@gmail.com
obstinabeloslav@abv.bg 

42

Жана Димитрова

мл.експерт ЗН и ОМП

05112/35-44

beloslav.eu@gmail.com
obstinabeloslav@abv.bg 

43

Дежурни Община

 

05112/24-45

 beloslav.eu@gmail.com
obstinabeloslav@abv.bg 

44

Валери Великов

Военен отдел

05112/35-41

beloslav.eu@gmail.com
obstinabeloslav@abv.bg 

 

КМЕТСТВО ЕЗЕРОВО

 

 

 

45

Магдалена Ганева

кмет на с.Езерово

05114/21-21

kmetstvoezerovo@beloslav.org

46

Тюркян Адемова

гл.специалист

kmetstvoezerovo@beloslav.org

 

КМЕТСТВО РАЗДЕЛНА

 

 

 

47

Галин Георгиев

кмет на с.Разделна

051127/345

kmetstvorazdelna@beloslav.org

48

Иванка Иванова

гл.специалист

kmetstvorazdelna@beloslav.org

 

КМЕТСТВО СТРАШИМИРОВО

 

 

 

49

Калоян Николов

кмет на с.Страшимирово

05114/23-31

kmetstvostrashimirovo@beloslav.org

50

Иринка Рашева

гл.специалист

kmetstvostrashimirovo@beloslav.orgадрес за кореспонденция: гр.Белослав  п.к.9178

                                         ул.„Цар Симеон Велики” №23
                                               
е-поща: 
Obshtina_beloslav@beloslav.org
              beloslav.eu@gmail.com      

             
 

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
 
Булстат: 000093403
ИН по ДДС: BG 000093403
 

РАБОТНО ВРЕМЕ
 НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОСЛАВ:  

Понеделник- петък
от 8.30 ч. - 12.30 ч.
от 13.00 ч. - 17.00 ч.

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА КМЕТА  инж.ДЕЯН ИВАНОВ:

всяка втора сряда на месеца: 14 ч. - 16ч.                                       

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕЛОСЛАВ

Председател на Общински съвет:  Симеон Иванов 
Приемно време: четвъртък 14ч.-16 ч.
Адрес: гр.Белослав  п.к. 9178

          ул. „Цар Симеон Велики”№23
Телефон:  05112/3303

КМЕТСТВО СЕЛО ЕЗЕРОВО 
Кмет: Магдалена Ганева
гл.специалист кметство: Тюркян Адемова
Адрес: с.Езерово п.к.9168

          ул.”Светлина” №5
Тел. 05114 /  21-21
Електронна поща: kmetstvostrashimirovo@beloslav.org

                       
                  
КМЕТСТВО СЕЛО РАЗДЕЛНА

Кмет: Галин Георгиев
гл.специалист кметство: Иванка Иванова 
Адрес: с.Разделна п.к.9181

          ул."Централна" № 33
Тел. 051127 / 345
Електронна поща:  kmetstvorazdelna@beloslav.org

                      


КМЕТСТВО СЕЛО СТРАШИМИРОВО 
Кмет: Калоян Николов 
гл.специалист кметство: Иринка Рашева 
Адрес : с.Страшимирово п.к. 9179

           ул. „Здравец” 30 Д
Тел. 05114/ 23-31
Електронна поща: kmetstvostrashimirovo@beloslav.org

           

Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта