НЧ "СЪЗНАНИЕ - 1926" - гр.Белослав

Дата на публикуване: 08.09.2016 06:38

Публикувана на 27.06.2018 г. 

Обществена поръчка  с предмет: „Доставка на мебели и оборудване за НЧ „Съзнание – 1926 г. в изпълнение на проект  „Модернизация на материално – техничексата база, закупуване на оборудване и обзавеждане на НЧ „Съзнание – 1926 г.“ – гр. Белослав“  по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.”

1. ОБЯВА ЗА ПРЪЧКА;
3. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ   и  ОБРАЗЦИ  към Документация за участие 
5. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ;
6. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР;
7. ОБРАЗЕЦ НА ЕЕДОП;
8. КСС - приложение към ЦО;

ПРОТОКОЛ 1 от 05.07.2018 г. (приключен на 16.08.2018 г. ) на комисия за разглеждане и оценка на постъпилите оферти в процедурата. публикувано на 17.08.2018 г.

ПРОТОКОЛ 2 от 29.08.2018 г. (приключен на 05.09.2018 г. ) на комисия за разглеждане и оценка на постъпилите оферти в процедурата. публикувано на 07.09.2018 г.

♦ДОКЛАД по чл. 60, ал. 1 от ППЗОП във връзка с чл. 106, ал. 1 от ЗОП публикувано на 07.09.2018 г.

♦ЗАПОВЕД № 18 от 07.09.2018 г. за класиране на участниците в процедурата и определяне на изпълнител; публикувано на 07.9.2018 г.

♦ДОГОВОР С ИЗПЪЛНИТЕЛ; публикувано на 25.9.2018 г.Публикувана на 04.06.2018 г. 

Обществена поръчка  с предмет: „Доставка и монтаж на сценична осветителна техника и осветителни тела за НЧ „Съзнание – 1926 г. в изпълнение на проект  „Модернизация на материално – техничексата база, закупуване на оборудване и обзавеждане на НЧ „Съзнание – 1926 г.“ – гр. Белослав“  по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.”

1. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЪЧКА;
2. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА;
3. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ;   и  ОБРАЗЦИ  към Документация за участие 
4. МЕТОДИКА;
5. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ;
6. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР;
7. ОБРАЗЕЦ НА ЕЕДОП;
8. КСС - приложение към ЦО;

♦ПРОТОКОЛ 1 от 26.06.2018 г. (приключен на 19.07.2018 г. ) на комисия за разглеждане и оценка на постъпилите оферти в процедурата. публикувано на 19.07.2018 г.
СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на ценови предложения от участниците в процедурата  (публикувано на 03.08.2018 г.);
♦ПРОТОКОЛ 2 от 30.07.2018 г. (приключен на 03.08.2018 г. ) на комисия за разглеждане и оценка на постъпилите оферти в процедурата. публикувано на 13.08.2018 г.
♦ПРОТОКОЛ 3 от 08.08.2018 г. (приключен на 13.08.2018 г. ) на комисия за разглеждане и оценка на постъпилите оферти в процедурата. публикувано на 13.08.2018 г.
♦ДОКЛАД по чл. 60, ал. 1 от ППЗОП във връзка с чл. 106, ал. 1 от ЗОП; публикувано на 13.08.2018 г.
♦РЕШЕНИЕ № 5 от 13.08.2018 г. за класиране на участниците в процедурата и определяне на изпълнител; публикувано на 13.8.2018 г.

♦ДОГОВОР С ИЗПЪЛНИТЕЛ; публикувано на 07.9.2018 г.Публикувана на 27.02.2018 г. 
Обществена поръчка  с предмет: „Доставка на техника и оборудване за НЧ „Съзнание – 1926 г. в изпълнение на проект  „Модернизация на материално – техническата база, закупуване на оборудване и обзавеждане на НЧ „Съзнание – 1926 г.“ – гр. Белослав“  по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.” по три обособени позиции:

  • Обособена позиция 1: „Доставка и монтаж на сценична осветителна техника и осветителни тела”.
  • Обособена позиция 2: „Доставка и монтаж на климатична техника за отопление и охлаждане”.
  • Обособена позиция 3: „Доставка и инсталиране на компютърни конфигурации, озвучителна и друга техника”
1. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЪЧКА;
2. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА;
3. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ;   и  (Документация за участие в работен вариант) 
4. МЕТОДИКА;
5. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ;
6. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР;
7. ОБРАЗЕЦ НА ЕЕДОП;
8. КСС ПО ОП 1;
9. КСС ПО ОП 2;
10. КСС ПО ОП 3;


ОТГОВОР на постъпило запитване от участник: публикувано на 06.03.2018 г.
ОТГОВОР на постъпило запитване от участник: публикувано на 14.03.2018 г. 
ОТГОВОР на постъпило запитване от участник:
 публикувано на 19.03.2018 г.

РЕШЕНИЕ  за прекратяване на обществена поръчка с предмет „Доставка на техника и оборудване за НЧ „Съзнание – 1926 г. в изпълнение на проект  „Модернизация на материално – техническата база, закупуване на оборудване и обзавеждане на НЧ „Съзнание – 1926 г.“ – гр. Белослав“  по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.” за Обособена позиция 1: „Доставка и монтаж на сценична осветителна техника и осветителни тела” - публикувано на 08.5.2018 г.

♦ПРОТОКОЛ 1 от 22.03.2018 г. (приключен на 08.05.2018 г. ) на комисия за разглеждане и оценка на постъпилите оферти в процедурата. 

♦СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на ценови оферти на допуснатите участници.
♦ПРОТОКОЛ 2 от 18.05.2018 г. (приключен на 28.06.2018 г. ) на комисия за разглеждане и оценка на постъпилите оферти в процедурата.  публикувано на 19.7.2018 г.
♦ПРОТОКОЛ 3 от 04.07.2018 г.  на комисия за разглеждане и оценка на постъпилите оферти в процедурата.  публикувано на 19.7.2018 г.
♦ПРОТОКОЛ 4 от 16.07.2018 г. (приключен на 18.07.2018 г. ) на комисия за разглеждане и оценка на постъпилите оферти в процедурата. публикувано на 19.7.2018 г.
♦ДОКЛАД по чл. 60, ал. 1 от ППЗОП във връзка с чл. 106, ал. 1 от ЗОП;публикувано на 19.7.2018 г.
♦РЕШЕНИЕ № 4 от 19.07.2018 г. за класиране на участниците в процедурата и определяне на изпълнител;публикувано на 19.7.2018 г.


♦Сключен договор с изпълнител за  с предмет: „Доставка на техника и оборудване за НЧ „Съзнание – 1926 г. в изпълнение на проект  „Модернизация на материално – техническата база, закупуване на оборудване и обзавеждане на НЧ „Съзнание – 1926 г.“ – гр. Белослав“  по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.” по Обособена позиция 2: „Доставка и монтаж на климатична техника за отопление и охлаждане”. /качен на 10.09.2018 г./ - изтегли от тук ; 

♦Сключен договор с изпълнител за  с предмет: „Доставка на техника и оборудване за НЧ „Съзнание – 1926 г. в изпълнение на проект  „Модернизация на материално – техническата база, закупуване на оборудване и обзавеждане на НЧ „Съзнание – 1926 г.“ – гр. Белослав“  по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. по 
Обособена позиция 3: „Доставка и инсталиране на компютърни конфигурации, озвучителна и друга техника” /качен на 10.09.2018 г./ - изтегли от тук ;
16.09.2016г.
Пазарни консултации за  оборудване  по проект „Модернизация на материално – техничексата база, закупуване на оборудване и обзавеждане на НЧ „Съзнание – 1926 г.“ – гр. Белослав, община Белослав“

09.09.2016г.
ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА

Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта