Проект „Обособяване на туристическа зона в местност „Авренска поляна“, с цел популяризиране на местното природно, културно и историческо наследство на територията на МИГ „Аврен – Белослав“

Дата на публикуване: 24.05.2021 16:15


ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ №
BG06RDNP001-19.412-0001-C01 ОТ 20.05.2021 г. ЗА ПРОЕКТ „ОБОСОБЯВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКА  ЗОНА В МЕСТНОСТ „АВРЕНСКА ПОЛЯНА“, С ЦЕЛ ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА МЕСТНОТО ПРИРОДНО, КУЛТУРНО И ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ „АВРЕН - БЕЛОСЛАВ“ ПО МЯРКА 19.2/7.5 „ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОТДИХ, ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ“ ПО ПРСР 2014-2020 г., СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕЗФРСР
 
Проект „Обособяване на туристическа зона в местност „Авренска поляна“, с цел популяризиране на местното природно, културно и историческо наследство на територията на МИГ „Аврен – Белослав“, финансиран по силата на АДБФП № BG06RDNP001-19.412-0001-С01/20.05.2021г. по процедура № BG06RDNP001-19.412 S1 - МИГ Аврен-Белослав 19.2/7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ към Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Аврен-Белослав“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.,  има краткосрочен и дългосрочен ефект.:
- В краткосрочен план реализацията му ще спомогне за възстановяването на техническата инфраструктура и облагородяване на местност „Авренска поляна“, създаване на благоприятни условия за отдих на жителите и гостите на общината, както и повишаване информираността на населението за туристическия й потенциал.
- В дългосрочен план реализацията му ще допринесе за утвърждаване и съхранение на местните и национални традиции,тяхното предаване от поколение на поколение.
Проектът е насочен към реализиране на дейности за популяризиране на местното природно, културно и историческо наследство на община Белослав и създаване на благоприятни условия за отдих на жителите и гостите на общината, както и повишаване информираността на населението за туристическия й потенциал.
 
Предвидени дейности:
- Ремонт на съществуваща сцена и изграждане на амфитеатър;
- Рехабилитиране на съществуващ паркинг и засаждане на широколистни дървета;
- Монтиране на съоръжения и уреди в обособената туристическа зона;
- Подобряване на достъпността до туристическата зона и методите за информация за хора в неравностойно положение, чрез специализирано техническо оборудване, с цел предоставяне на информация за природно, културно наследсво, културни събития и др. - Поставяне на контейнери за разделно събиране на о
тпадъци;
- Монтиране на соларни лампи;
- Цялостна промяна в облика на местност „Авренска поляна“, за да се превърне в привлекателно място за инвеститори и туристи, което ще доведе до допълнително социално и икономическо развитие на община Белослав.
Цели на проекта:
Основна цел на проекта е в пълно съответствие с тази на процедурата по мярка 19.2/7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от СВОМР на МИГ „Аврен - Белослав“ - Развитие на туризма и туристическия потенциал на територията на МИГ чрез:
- Насърчаване на социалното приобщаване, намаляване на бедността и икономическо развитие в селските райони;
- Стимулиране на местното развитие, на растежа и подобряване на екологичната и социално-икономическата устойчивост на селските райони чрез развитие на инфраструктурата и основни местни услуги в селските райони;
- Опазване и съхранение на традициите, оползотворяване на местния потенциал и подобряване на туристическата инфраструктура. Целта на проектното предложение е популизирането на местното природно, културно и историческо наследство на територията на община Белослав, насърчаването на социалното приобщаване, създаването на благоприятни условия за отдих на жителите на община Белослав, опазване и съхранение на традициите, оползотворяване на местния потенциал и подобряване на туристическата инфраструктура. Основните задачи на проектното предложение са свързани с развитието на туризма и туристическия потенциал на местност „Авренска поляна“ - гр. Белослав, чрез осигуряване на добра база за провеждане на утвърдените вече мероприятия на поляната, а именно „Събор на етносите“, провеждане на мероприятия по повод празника на града, Гергьовден и мюсюлманския Хъдърлез, рали-паради, Националния фестивал на Шевицата, Еньовден и др.
Чрез опазване и съхранение на традициите, също и чрез подобряване и разширяване на туристическата инфраструктура ще се насърчи социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие на територията на община Белослав. Чрез възстановяването на техническата инфраструктура и облагородяването на местност „Авренска поляна“, ще се съхранят традициите, ще се стимулира местното развитие и ще се подобри екологичната и социално-икономическа устойчивост на селския район. 
Проектното предложение приоритетно е насочено към подобряване привлекателността и развитието на зоните за отдих, гаранция за устойчивото й развитие като ключов център за сближаване и растеж в цялата община.
 
Резултат:
- Успешно рехабилитирана и обособена туристическа зона в местност „Авренска поляна“, с цел популяризиране на местното природно, културно и историческо наследство на територията на МИГ „Аврен – Белослав“.
- Подобрена достъпност до туристическата зона и методите за информация за хора в неравностойно положение (лица с двигателна дееспособност), чрез специализирано техническо оборудване – КИОСК терминал, с цел предоставяне на информация за природно, културно наследсво, културни събития и др.
- Постигнато съответсвие със следните принципи на хоризонталните политики на ЕС:
 1. Равенство между половете и липса на дискриминация;
 2. Принцип на равните възможности;
 3. Превенция на дискриминацията.
 
Авренската поляна е една от най-живописните дестинации в областта. Широка и слънчева поляна, която свършва в отвесни побити камъни, свидетели на хилядолетната история на местността. Край поляната тече студена и бистра вода в чешма с много корита. В тази местност растат много лековити билки, а също и интересен вид кактуси, които привличат туристи. Именно поради това, Общинска администрация - Белослав е насочила своите усилия в реализиране на дейности за популяризиране на местното природно, културно и историческо наследство на община Белослав и създаване на благоприятни условия за отдих на жителите и гостите на общината, повишаване информираността на населението за туристическия й потенциал, и утвърждаване и предаване на традициите от поколение на поколение.
С реализацията на проектното предложение ще се популизира местното природно, културно и историческо наследство на територията на МИГ „Аврен – Белослав“, чрез създаване на благоприятни условия за отдих на жителите на община Белослав. Ще се доразвие туризма и туристическия потенциал на местност „Авренска поляна“ гр. Белослав чрез осигуряване на добра база за провеждане на утвърдените вече културни мероприятия на поляната, съхраняващи българските и етнически традиции.
 
Стойност на проекта в лв.: 322 800,00 лв. без ДДС

 1. е на местното природно, културно и историческо наследство на територията на МИГ „Аврен – Белослав“... - Текуща страница
 2. Проект „Развитие на спортната инфраструктура чрез изграждане на стрийт фитнес площадка и комбинирано игрище в гр. Белослав, община Белослав“ по мярка 19.2/7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ Аврен - Белослав“
 3. Проект „Развитие на спортната инфраструктура чрез изграждане на стрийт фитнес площадка и комбинирано игрище в гр. Белослав, община Белослав“ по мярка 19.2/7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ Аврен - Белослав“ по ПРСР 2014 – 2020 г., съфинансирана от ЕЗФРСР
 4. Проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност, оборудване и обзавеждане на административните сгради на община Белослав, отредени за административни нужди на общината и предоставяне на обществени услуги” по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.008 „Енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014 – 2020 г., съфинансирана от ЕЗФРСР
 5. Проект BG16M1OP002-2.009-0072 „Демонстрационен модел за предотвратяване и рециклиране на битови отпадъци в община Белослав“
 6. Проект BG14MFOP001-4.006-0002-C01 „Облагородяване на обществена зона и изграждане на Общински пазар, включващ сектор за продажба на пресни и преработени риба и аквакултури и лед и риболовен инвентар в гр. Белослав, община Белослав."
 7. Проект № BG05M9OP001-2.054-0001-C01 \\"Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки"
 8. „Изграждане и рехабилитация на улична мрежа на територията на гр. Белослав – кв. „Младост”
 9. Проект № BG05SFOP001-2.009-0094-C01 „Гражданско участие и създаване на програма за изграждане на капацитет за насърчаване на подпомаганата заетост на хора в неравностойно положение”, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, изпълняван от Фондация „Заедно за по-сигурно бъдеще“, в партньорство с община Белослав
 10. Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики“ („Institutional Capacity Building In the Social Inclusion Area Through Transnational Cooperation and Exchange of Best Practices”) по ОП РЧР 2014-2020
 11. Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики“ („Institutional Capacity Building In the Social Inclusion Area Through Transnational Cooperation and Exchange of Best Practices”) по ОП РЧР 2014-2020
 12. "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА /МИРГ/ ВАРНА , РАЙОН АСПАРУХОВО - БЕЛОСЛАВ - АКСАКОВО "
 13. „Обучение и заетост за младите хора\\" – етап II”
 14. "СТАРТ В КАРИЕРАТА"
 15. „Саниране, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в община Белослав за обект „СОУ ”Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Белослав ”
 16. „Изработване на Общ устроиствен план на община (ОУПО) ” по чл. 105, т.1 от ЗУТ
 17. Реконструкция на водопроводната мрежа кв. „Стара гара“, с. Разделна, Община Белослав
 18. «Ремонт и модернизация на метериално-техническата база на НЧ „Добруджа- 1929г.“ с.Разделна , общ.Белослав”
 19. “ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И СЪЗДАВАНЕ НА ЗОНА ЗА ОТДИХ в кв. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГР. БЕЛОСЛАВ
 20. „Модернизация на материално – техничексата база, закупуване на оборудване и обзавеждане на НЧ „Съзнание – 1926 г.“ – гр. Белослав“ по ПРСР 2014-2020
 21. Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики“ („Institutional Capacity Building In the Social Inclusion Area Through Transnational Cooperation and Exchange of Best Practices”) по ОП РЧР 2014-2020
 22. Доизграждане на битово-фекална канализация по улици \\"Бельов\\", \\"Цар Асен\\", \\"Хан Маламир\\", \\"Цар Самуил\\" и участък, заключен между улици \\"Д.Ватев\\", ул.\\"Шипка\\" и „Алеко Константинов“ в град Белослав \\" , финансиран по ПУДООС
 23. “Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, находящо се в ПИ 119043, местност „Дълбок дол” в землището на гр. Белослав, община Белослав”, финансиран от ПУДООС
 24. "Осигуряване на топъл обяд в община Белослав"
 25. "Приеми ме"
 26. Енергийна ефективност- НПЕЕМЖС
 27. "Звено за услуги в домашна среда-иновативни услуги в продкрепа за социално включване /фаза 2/”

Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта