Съобщения на отдел "Местни данъци и такси"

Дата на публикуване: 12.01.2022 10:17

01.09.2023год. 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

 

 

                        В Община Белослав е депозирана молба за признаване право на собственост върху недвижим имот чрез извършване на обстоятелствена проверка с вх. № 5303000047/01.09.2023г. за поземлен имот с идентификатор 27125.36.142 по КККР на с. Езерово,  община Белослав,   адрес на поземления имот: с. Езерово, местност Пътека тала, НТП Лозе, с площ 1163 кв.м.

На основание чл. 26 и чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс, Община Белослав, Дирекция „ФБМДТ” обявява на заинтересованите лица, че административното производство е започнало на 01.09.2023г. Производството е по инициатива на Иван Михалев Рачев

 

 

 

            На основание чл. 34, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс в 7/седем/ - дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Община Белослав, може да правите писмени искания и възражения.

 

            На основание чл. 61, ал. 1  от Административнопроцесуалния кодекс, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Община Белослав.14.07.2023год. 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

  

                        В Община Белослав е депозирана молба за признаване право на собственост върху имот чрез извършване на обстоятелствена проверка с вх. №9400-407/13.07.2023г., както и № 5303000038/14.07.2023г./  за ЖИЛИЩЕ с идентификатор 03719.504.1679.1 по КККР на гр. Белослав,  общ. Белослав, обл. Варна, одобрени със Заповед № РД-18-31/05.05.2015г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Белослав, ул. „Минзухар” № 7, ЗП 107 кв.м., представляващо еднофамилна жилищна сграда на два етажа, разположена в поземлен имот с идентификатор па КККР №03719.504.1679.

На основание чл. 26 и чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс, Община Белослав, Дирекция „ФБМДТ” обявява на заинтересованите лица, че административното производство е започнало на 14.07.2023г.  Производството е по инициатива на Тодор Тодоров Симеонов.

 

 

            На основание чл. 34, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс в 7/седем/ - дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Община Белослав, може да правите писмени искания и възражения.

 

            На основание чл. 61, ал. 1  от Административнопроцесуалния кодекс, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Община Белослав.

   

 12.01.2022год. 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

В Община Белослав е депозирана молба за признаване право на собственост върху недвижим имот чрез извършване на обстоятелствена проверка с вх. № 5303000002/11.01.2022г. за поземлен имот с идентификатор 03719.503.1204 по КККР на гр. Белослав, общ. Белослав, обл. Варна, одобрени със Заповед № РД-18-31/05.05.2015г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Белослав, ул. „Средна гора” № 80, площ: 670 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), съседи: 03719.144.306, 03719.144.332, 03719.503.1205, 03719.503.1203, 03719.503.6121 по КККР на гр. Белослав, ведно с изградените в него сгради с идентификатор 03719.503.1204.1 и 03719.503.1204.2 по КККР.

На основание чл. 26 и чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс, Община Белослав, Дирекция „ФБМДТ” обявява на заинтересованите лица, че административното производство е започнало на 11.01.2022г..
Производството е по инициатива на Марияна Атанасова Петрова


На основание чл. 34, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс в 7/седем/ - дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Община Белослав, може да правите писмени искания и възражения. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Община Белослав.

  1. Съобщения на отдел \"Местни данъци и такси\" - Текуща страница
  2. Съобщения по чл.32 от ДОПК
  3. Банкови сметки
  4. Данъчен календар

Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта