Съобщения и информация свързана със социалните дейности

Дата на публикуване: 20.11.2021 13:55
22.06.2022год. 
ГОДИШЕН ПЛАН за развитие на социалните услуги ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ - 2023

Информация социални услуги на територията на Община Белослав 
Анкета за обратна връзка
 

Годишен план за развитие на социалните услуги ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ - 2022

 

Съобщение

Определен състав на Съвет по въпросите на социалните услуги към общината

С решение № 263 от 09.09.2021 на Общински съвет – Белослав, се сформира Съвет по въпросите на социалните услуги.  Съгласно Закона за социалните услуги във всяка община се създава Съвет по въпросите на социалните услуги, в който участват представители на териториалните структури на Министерство на труда и социалната политика, Министерство на здравеопазването, Министерство на образованието и науката, МВР, частни доставчици на социални услуги , юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, лица, ползващи социални услуги и др. Съставът се определя с решение на Общински съвет по предложение на кмета на общината.

За Община Белослав общинският съвет утвърди следния състав на Съвет по въпросите на социалните услуги:

Председател: инж. Светла Колева – зам.-кмет на община Белослав

Членове:

 1. Татяна Панайотова – социален работник в Изнесено работно място гр. Белослав към Дирекция „Социално подпомагане“
 2. Станка Миронска – председател на „Съюза на пенсионерите 2004“ Белослав
 3. Анна Атанасова – мл.експерт „СМД“
 4. Десислава Демирова – секретар на МКБППМН
 5. Дияна Георгиева – гл.експерт ОКВО
 6. Мария Стоянова – председател на НЧ „Добруджа-1929г.“ с. Разделна
 7. Д-р Стефан Станков – управител на „Медицински център I – Белослав“ ЕООД
 8. Йордан Серафимов – ползвател на лична помощ
 9. Цветанка Недялкова – ползвател на социалната услуга „Асистентска подкрепа“
 10. Инспектор Христо Христов – полицейски инспектор към Участък МВР Белослав и Аврен
 11. Стела Калмукова – представител на РУО Варна

 

Работата на Съвета ще се свежда до:

 1. Подпомагане извършването на анализ на потребностите от социални услуги на общинско ниво и анализ на състоянието и ефективността на социалните услуги, които се предоставят на територията на общината;
 2. Разработване на предложения за подобряване на качеството и ефективността на социалните услуги, които се предоставят на територията на общината;

 

На 29.09.2021 г., Съвета по въпросите на социалните услуги проведе първата си зработна среща. На срещата се прие Правилник за организацията и дейността на Съвета по въпросите на социалните услуги в община Белослав. Обсъди се проект на Годишен план на социалните услуги в община Белослав и Проект на Наредба за условията и реда за предоставяне на социални услуги на територията на община Белослав.

 

Съобщение

Определен състав на Обществен съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи в община Белослав

С решение № 282 от 21.10.2021 на Общински съвет – Белослав, се сформира Обществен съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи.  Съгласно Закона за социалното подпомагане в общините се създават обществени съвети с решение на общинския съвет, които оказват съдействие и помощ при извършване на дейностите по социално подпомагане и упражняват обществен контрол върху тяхното осъществяване. Съставът на Обществения съвет е определен с решение на Общински съвет и се  състои от 7 души, като в него се включват заинтересувани органи, лица и организации, имащи отношение към дейностите в областта на социалните помощи.

За Община Белослав общинският съвет утвърди следния състав на Обществен съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи:

Председател: Донка Монева – секретар на община Белослав

Членове:

 1. Станка Миронска – председател на „Съюза на пенсионерите 2004“
 2. Теменужка Банкова – началник отдел „Индивидуална оценка на хора с увреждания, социални услуги и социална закрила“ в Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Девня
 3. Дияна Георгиева – гл. експерт Образование, култура и връзки с обществеността
 4. Катя Павлова – гл. счетоводител в община Белослав
 5. Д-р Стефан Станков – управител на „Медицински център I – Белослав“ ЕООД
 6. Стилияна Петрова – юрисконсулт в община Белослав 

Работата на Обществения съвет ще се свежда до:

 • Съдействие за провеждане на политиката в областта на социалните помощи

в общината;

 • Съдействие и подпомагане за разработване на областни стратегии, общински

програми, планове и проекти, свързани със социалните помощи.

 • Общественият съвет осъществява контрол при осъществяване на дейностите

в областта на социалните помощи.

 

 

 

 

Наименование Брой тегления
ГОДИШЕН ПЛАН за развитие на социалните услуги ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ - 2023 (1).docx 7 Изтегли
анкета за обратна връзка.docx 15 Изтегли
Съвет по въпросите на социалните услуги.docx 12 Изтегли
Обществен съвет за контрол.docx 12 Изтегли
годишен план за развитие на социалните услуги ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ - 2022(1).docx 14 Изтегли
Информация социални услуги - община Белослав(1).docx 14 Изтегли

Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта