Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БЕЛОСЛАВ /Местни избори 2019/
ПОЛИЦИЯ
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Пази горите
Български пощи
ЕКСПЕДИЦИЯ ABORA IV в Белослав
Народни читалища на територията на Община Белослав

На територията на Община Белослав развиват дейност четири народни читалища:

 1. НЧ “Съзнание-1926” гр. Белослав,
 2. НЧ “Добруджа-1929” с. Разделна
 3. НЧ “Пробуда ” с. Страшимирово,
 4. НЧ “Искра” с . Езерово
Читалищата разполагат с библиотеки с богат бибилиотечен фонд и са се превърнали в хранилища на българските традиции, бит и култура.
 
    НЧ “Съзнание-1926”-гр.Белослав  разполага с 22 400 тома и към него работят следните самодейни състави:
 • Женски народен хор “Станка Митева”,
 • Фолклорна група “Българка”,
 • Група за автентичен фолклор “Тракийка”,
 • Група за стари градски песни “Пей сърце”,
 • Детски танцов състав,
 • Детска музикална школа и др.
 
Адрес: гр. Белослав   п.к.9178
           ул. "Св.Св.Кирил и Методий" № 7
           тел.: 05112 / 25 57
           Email: syznanie@abv.bg
           Вижте ни във фейсбук

    НЧ "Добруджа - 1929"  с. Разделна разполага с 1126 тома и към  него работят:
 • Детски танцов състав "Петрича"
 • Вокална група 
 
 
 Адрес:  с. Разделна п.к 9181
            ул."Добруджа" № 5А
            тел: 0898 648924;
            e-mail: dobrudja@1970abv.bg
            dobrudja1929.alle.bg
 

 
  НЧ "Пробуда  - 1930"  с. Страшимирово  
разполага с 7 520 тома и към  него работят:
 • Фолклорна група Росна Китка
 • Детски танцов състав
 • Клуб Приятели на книгата
               

Адрес: с.Страшимирово  п.к. 9151

          ул."Здравец" № 30

          тел. : 05114 / 23 00

          е-mail: probudastrashimirovo@abv.bg


          НЧ “Искра” с . Езерово разполага с 6 230 тома и към него работят :
 • Детски танцов състав
 • Фолклорна група
 • Музейна сбирка
 • библиотека - 6 230 тома

Адрес:  с. Езерово п.к. 9168
           ул."Светлина" 5
           тел. : 05114 / 24 40
           е-mail: iskraezerovo@abv.bg


e-УСЛУГИ на Община Белослав
Проект BG16M1OP002-2.009-0072 „Демонстрационен модел за предотвратяване и рециклиране на битови отпадъци в община Белослав“
Eнергийна ефективност
Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Информационен портал
Да спасим природата