Примерни документи за етажната собственост

Дата на публикуване: 03.04.2017 05:50
                          

   Книга на собствениците            Примерен правилник за вътрешния
                                                             ред на етажната собственост 


                       Примерни документи за етажната собственост

1. Примерна покана за свикване на общото събрание от управителния съвет (чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗУЕС)

2. Примерна покана за свикване на общото събрание от контролния съвет (чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗУЕС)

3. Примерен протокол при отсъствие на собственика или отказ да получи покана (чл. 13, ал. 4 от ЗУЕС)

4. Примерно писмено искане за свикване на общото събрание от собственици, с най-малко 20 на сто ид. части от общите части (чл. 12, ал. 2 и 3 от ЗУЕС

5. Примерно писмено искане до Кмета на Общината за свикване на общото събрание от собственици, с най-малко 20 на сто ид. части (чл. 12, ал. 4 от ЗУЕС)

6. Примерен протокол от проведеното общо събрание на собствениците и Списък на присъствалите (чл. 16, ал. 4, 5 и 6 от ЗУЕС) 

7. Примерно съобщение за изготвен протокол от проведено общо събрание (чл. 16, ал. 6 от ЗУЕС)

8. Примерен протокол при отсъствие на собственика или отказ да получи съобщението за изготвен протокол от Общото събрание (чл. 16, ал. 7 от ЗУЕС)   

9. Примерно уведомление до Кмета на Общината за избор на нов Управителен съвет/управител (чл. 21, ал. 3 от ЗУЕС)   

10. Примерен протокол от заседание на управителен съвет (чл. 22, ал. 2 от ЗУЕС)   

11. Примерен протокол от заседание на контролен съвет (чл. 24, ал. 6 от ЗУЕС)   

12. Примерен констативен протокол от УС за установяване на нарушение (чл. 57, ал. 1 от ЗУЕС)    

13. Примерен констативен протокол на Управителя за установяване на нарушение (чл. 57, ал. 1 от ЗУЕС)   

14. Примерен констативен протокол за установяване на нарушение, извършено от член на управителен съвет/ Управител (чл. 57, ал. 2 от ЗУЕС)    

15. Примерно заявление до Кмета на Общината за издаване на акт за установяване на нарушението (чл. 57, ал. 3 от ЗУЕС)   

16. Примерни пълномощни (чл. 14, ал. 1 или ал. 3 от ЗУЕС)   

17. Примерно уведомление до Председателя на Управителния съвет/ Управителя при отсъствие на собственик или обитател за повече от 1 месец (чл. 51, ал. 3 от ЗУЕС) 


  
Отговори на често задавани въпроси?

Какво е необходим ремонт ?

     Дейност за привеждане на сградата, на общи части, инсталации или части от тях в съответствие с нормативните изисквания за техническа пригодност на сградата и инсталациите, включително и покривите, с оглед отстраняване на създадени пречки или неудобства за нормалното използване на сградата и самостоятелните обекти в нея.

Какво е неотложен ремонт ?

     Дейност за предотвратяване разрушаването на сградата, на нейни конструктивни елементи, общи части, инсталации или части от тях, както и за отстраняване на значителни повреди и деформации, водещи до опасност за живота и здравето на собствениците, обитателите и други лица, до нанасяне на увреждане на околната среда и на близкостоящи сгради.

 

Каква е разликата между необходим и неотложен ремонт ?

     Необходимият ремонт привежда сградата в съответствие с нормативните технически изисквания, а неотложния предотвратява разрушаването на сградата водещо до опасност за живота и здравето на собствениците, обитателите и други лица, до нанасяне на увреждане на околната среда и на близкостоящи сгради.

 

Какво следва, ако даден собственик не желае да попълни данните си в Книгата на собствениците?

     Собственик в сграда или отделен вход в режим на етажна собственост, който не изпълни задължение по ЗУЕС, се наказва с глоба, когато е физическо лице, или с имуществена санкция, когато е юридическо лице.

 

Какви действия се предприемат когато собственик не плаща за общите разходи в блока?

     Заплащането на общите разходи е задължение на всеки собственик. При неизпълнение на това задължение Председателят на управителния съвет /Управителят/  може да пристъпи към принудително събиране на дължимите суми  по реда на Гражданския процесуален кодекс,  като подава заявление до Районния съд по местонахождението на етажната собственост на основание чл. 417 от Гражданския процесуален кодекс.

 
Как да постъпим когато жилището ни се наводнява?

     В случай, че наводнението е следствие от повреда в общата инсталация на сградата или обща част на етажната собственост се приема решение на Общо събрание, като разходите се разпределят между собствениците на самостоятелни обекти съразмерно с притежаваните от тях идеални части от общите части на сградата. В случай, че наводняването е резултат от начина, по който съседът стопанисва и поддържа самостоятелния си обект, ремонтът следва да се извърши от него изцяло за негова сметка.

 

Как да постъпим, ако Общото събрание е приело незаконосъобразно решение или Управителният съвет/ Управителят е приел незаконосъобразен акт?

     Подава се молба пред Районния съд по местонахождението на етажната собственост в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвения протокол от проведеното Общо събрание.


 


  1. Примерни документи за етажната собственост - Текуща страница

Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта