Проекто-документи

Дата на публикуване: 19.04.2011 10:46

План за устойчиво енерийно развитие на Община Белослав 2013год. - 2020год.

27.07.2012г.

Проект за дневен ред на дванадесето заседание на Общински съвет гр.Белослав 30.07.2012г.


Проект за правилник на Общински съвет
Колективен трудов договор за трудовите и осигурителни отношения на моряците, работниците и служителите в "Белфери" ЕООД


Проект на договор за пратньорство


Докладна записка, относно: Обявяване на конкурс за управител на "Белфери" ЕООД

Докладна записка относно: Приемане на Наредба №10 на Общински съвет Белослав за осигуряване на пожарната безопасност на територията на община Белослав

Докладна записка относно: Актуалиция на наредби на общински съвет Белослав

--------------------------------------------------------------------------
Бюджет 2012

Докладна записка относно: Приемане на бюджета на Община Белослав, извънбюджетни сметки и фондове и поименен списък за капиталови разходи за 2012г.


Инвестиционна програма за 2012г. - поименен списък за капиталови разходи за 2012г.


Разшифровка на капиталовите разходи финансирани от приходи по ПО§40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно чл.14, ал.2 от ЗДБРБ за 2012 г.

Приложение № 10
План Бюджетна сметка на Отдел "ОКМД и ЕДВ" за 2012 г.
Местни дейности


Приложения
--------------------------------------------------------------------------

Докладна записка относно: Приемане на отчет за състоянието на общинската собственост и за резултатите от нейното управление за 2011г.


Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните


Докладна записка относно: Отчет за изпълнение  към 31.12.2011г. на бюджета, ИБСФ и поименен списък на капиталови разходи


Годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост 2012г.


Докладна записка относно: Приемане на актуализирана план-сметка и отчет на план-сметка за разходите в дейността "Чистота" за 2011г.
Приложение 1


План за устойчиво енергийно развитие на Община Белослав 2013год- 2020год

Докладна записка относно: Програма за управление на Кмета на Община Белослав за срока на мандат 2011-2015г.Годишен план за паша на мерите и пасищата в Община Белослав за 2012г.

Годишен план на мери и пасища, намиращи се в землище гр.Белослав, землище с.Разделна и землище с.Езерово които ще се използват за индивидуално ползване

Годишен план на мери и пасища, намиращи се в землище гр.Белослав, землище с.Разделна и землище с.Езерово които ще се използват за общо ползванеСтратегия за управление на общинската собственост 2011г. - 2015г.Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта