ТРИНАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет на Община Белослав, което ще се проведе на 22.12.2020 г.(вторник) от 14:00часа онлайн

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
С  В  И  К  В  А
ТРИНАДЕСЕТОТО  РЕДОВНО  ЗАСЕДАНИЕ
 на Общински съ­­вет на
Об­­­­­­щи­­­­на Бе­­­­­­­лос­­­­­­лав,  кое­то ще се проведе на 22.12.2020 г.(вторник) от
14:00часа онлайн при следния
 

                                                           П Р О Е К Т   ЗА   Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

 

1. Докл. записка вх. № ОбС-275/17.12.2020г.- Одобряване на задание за изработване на Подробен устройствен план- план за застрояване на ПИ 69763.20.266 по КККР на с. Страшимирово, община Белослав, обл. Варненска, във връзка смяна предназначението на имота от земеделска земя с начин на трайно ползване „нива”, за „жилищно строителство”.

                                                    Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав

                                                         Докладва: А. Вълканова – Гл.архитект на Община Белослав

2.Докл. записка вх. № ОбС-276/17.12.2020г.- Даване съгласие за изработване на ПУП- ПРЗ на УПИ ХХV-1944- „За обслужващи дейности”, кв.69 /ПИ 03719.502.6239/ по плана на гр. Белослав, община Белослав, област Варненска, във връзка с разделянето му и преотреждането на новообразуваните урегулирани поземлени имоти „За жилищно строителство”

                                                         Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав

                                                             Докладва: А. Вълканова – Гл.архитект на Община Белослав

3.Докл. записка вх. № ОбС-282/17.12.2020г.- Даване съгласие и допускане за изработване на ПУП- ПР на УПИ ХVІІ- 265-  „За културен дом, здравен дом и библиотека”, кв.11 по плана на с. Разделна, община Белослав, област Варненска, във връзка с урегулиране на парцела в съответствие с одобрената КККР на с. Разделна, община Белослав.

                                                          Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав

                                                             Докладва: А. Вълканова – Гл.архитект на Община Белослав

 1. Докл. записка вх. № ОбС-283/17.12.2020г.- Одобряване на ПУП- ПП за обект: „Изграждане на път от ПИ 03719.203.35 до ПИ 03719.202.46 за транспротна връзка за ПИ 03719.202.46  в местност „Манастира” по КККР на гр. Белослав, община Белослав, обхващащ поземлени имоти ПИ 03719.203.8 по КККР на гр. Белослав, община Белослав, с начин на трайно ползване – полски път и ПИ 03719.202.41 по КККР на гр. Белослав, община Белослав, с начин на трайно ползване- полски път.

                                                         Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав

                                                             Докладва: А. Вълканова – Гл.архитект на Община Белослав

 1. Докл. записка вх. № ОбС-285/17.12.2020г.- Актуализация на бюджета, на индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и на поименен списък за капиталови разходи за 2020г.

                                                   Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав

                                                       Докладва: Р.Николова – Директор дирекция „ФБ МДТ”

 1. Докл. записка вх. № ОбС-286/17.12.2020г.- Актуализация на план-сметка за разходите в дейност „Чистота“ за 2020 година, приемане на план-сметка за разходите в дейност „Чистота“ за 2021 година

                                                   Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав

                                                       Докладва: Р.Николова – Директор дирекция „ФБ МДТ”

7.Докл. записка вх. № ОбС-274/17.12.2020г.- Отчет за командировките на Кмета на община Белослав за третото тримесечие на 2020г.

                                                     Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав

                                                       Докладва: Р.Николова – Директор дирекция „ФБ МДТ”

8.Докл. записка вх. № ОбС-271/25.11.2020г.- Освобождаване от заплащане на такса за битови отпадъци.

                                                      Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав

                                                        Докладва: Р.Николова – Директор дирекция „ФБ МДТ”

 1. Докл. записка вх. № ОбС-266/13.11.2020г.- Предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповеди на Директора на ОД „Земеделие” – Варна по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ.

                                                      Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав

                                                  Докладва: Вл. Георгиев – Директор дирекция „ОС и ТСУ”

 1. Докл. записка вх. № ОбС-278/17.12.2020г.- Определяне на имотите – частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане.

                                                    Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав

                                                  Докладва: Вл. Георгиев – Директор дирекция „ОС и ТСУ”

 1. Докл. записка вх. № ОбС-280/17.12.2020г.- Сключване на Договор по чл.20, ал.1 от Закона за управление на отпадъците за изграждане и функциониране на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки и отпадъчни материали от хартия, картон, метали, пластмаси и стъкло на територията на община Белослав.

                                                    Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав

                                                  Докладва: Вл. Георгиев – Директор дирекция „ОС и ТСУ”

12.Докл. записка вх. № ОбС-272/26.11.2020г.- Определяне позицията на община Белослав при провеждане на заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД, Варна

                                                   Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав

                                                 Докладва: Вл. Георгиев – Директор дирекция „ОС и ТСУ”

13.Докл. записка вх. № ОбС-262/05.11.2020г.- Кандидатстване по процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001-1.122- МИГ „Аврен- Белослав”, Мярка 19.2/1.1-1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост”

                                       

                                                    Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав

                                                 Докладва:Деница Тодорова- Зам. кмет на община Белослав

 

 1. Докл. записка вх. № ОбС-284/17.12.2020г.- Вземане на решение за кандидатстване за финансиране на проект „Изграждане на битово- фекална канализация по ул. „Иглика” от о.к. 439 до о.к. 415 и ул. „Роза” от о.к. 416 до о.к.415, гр. Белослав” от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС)

 

                                                      Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав

                                                 Докладва:Деница Тодорова- Зам. кмет на община Белослав

 

 1. Докл. записка вх. № ОбС-277/17.12.2020г.- Даване на съгласие за кандидатстване на община Белослав с проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19” по Оперативна програма за храна и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица (ФЕПНЛ) за периода 2014-2020г.

 

                                                      Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав

                                                 Докладва: инж. Св. Колева - Зам. кмет на община Белослав

 

 1. Докл. записка вх. № ОбС- 279/17.12.2020г.- Предложение за отпускане на целеви помощи за транспортни разходи за периода от 01.01.2021г. до 31.12.2021г. на деца със специални образователни потребности и придружаващите ги лица.

 

                                                    Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав

                                                 Докладва: инж. Св. Колева- Зам. кмет на Община Белослав

 

 1. Докл. записка вх. № ОбС-273/17.12.2020г.- Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Белослав за 2021 година и Културен календар на община Белослав за 2021 година.

 

                                                    Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав

                                                 Докладва: инж. Св. Колева- Зам. кмет на Община Белослав

 

 1. Докл. записка вх. № ОбС-287/18.12.2020г. -Актуализация на „Програма за опазване на околната среда на община Белослав 2018-2020“

                                                   Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав

                                                 Докладва: Вл. Георгиев – Директор дирекция „ОС и ТСУ”

                                                                                     СИМЕОН  ИВАНОВ

                                                              Председател на Общински съвет Белослав

 

Комисиите ще се проведат от 14:00 часа на 18.12.2020г. онлайн на адрес:

https://join.skype.com/lu8bMiLgFzJN

Търсене в сайта