*****************************************
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ПОЛИЦИЯ
Пази горите
Български пощи
Ръководство
инж.ДЕЯН ИВАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ 

                                       

 

Правомощията на кмета на община Белослав са уредени в Закона за местното самоуправление и местната администрация. Те са:

1. Ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;
2. Насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;
3. Назначава и освобождава от длъжност заместник-кметовете на общината, кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, началниците и служителите в общинската администрация;
4. Отговаря за опазването на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби;
5. Организира изпълнението на общинския бюджет;
6. Организира изпълнението на дългосрочните програми;
7. Организира изпълнението на решенията на общинския съвет и се отчита пред него за това. Изпраща на общинския съвет актовете си, издадени в изпълнение на неговите решения в 7-дневен срок от издаването им;
8. организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет;
9. Възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата и районите, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете. Той има право да отменя техните актове;
10. Поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина;
11. Организира и провежда дейността по защитата на населението при бедствия и аварии;
12. Възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията, както и организира изпълнението им.
13. Изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние. Той може да възлага тази функция с писмена заповед на кметовете на кметствата, в които се поддържат регистри за гражданското състояние, кметските наместници и на други длъжностни лица от общинската администрация;
14. Представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда;
15. Осигурява организационно- техническото обслужване на общинския съвет;
16. Утвърждава устройствения правилник на общинската администрация.

Приемно време за граждани: всяка втора сряда в месеца от 14.00 до 16.00 часа.

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението  за 2016г. на общински план за развитие 2014-2020 на Община Белослав - публикуван на 23.03.2017г.


                        
инж.Светла Колева  - Заместник Кмет

Приемен ден : понеделник от 14.00 - 16.00ч.
                       четвъртък от  09.00 - 11.00ч.


Деница Тодорова - Заместник Кмет

Приемен ден : понеделник от 14.00 - 16.00ч.
                       четвъртък от  09.00 - 11.00ч.

 


Донка Монева – Секретар на община

 

                  

    Донка Монева е родена на 24 юни 1962 година в село Ветрино, Варненска област. Завършила е средно образование  1980 година  в гимназия „Димитър Благоев” гр. Провадия. През 1988 година завършва полувисше образование в гр.Свищов със специалност „Държавна администрация”, а през 1996 – магистър по „Публична администрация” във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”. Има завършени три специализации – „Организация и управление на административната дейност”, „Управление на администрацията” и „Европейска административна практика”.
От 1980г. до 1983г. работи в АПК „Дружба” село Ветрино, като специалист „Човешки ресурси”.
От 1983г. до 2011г.– в Община Ветрино.
Заемала е длъжности – деловодител, обредна дейност, специалист ЕСГРАОН, началник отдел „Административно обслужване”, 14 години е била секретар на общината и 2 години заместник кмет.
Омъжена е. Има един син.
От 23 юли 2012 година е секретар на Община Белослав.

Приемен ден : сряда и петък от 09.00-12-00ч.

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Eнергийна ефективност
Информационен портал
Да спасим природата