Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БЕЛОСЛАВ /Местни избори 2019/
ПОЛИЦИЯ
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Пази горите
Български пощи
ЕКСПЕДИЦИЯ ABORA IV в Белослав
Ръководство
инж.ДЕЯН ИВАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ 

                                       

 

инж. Деян Иванов е роден през 1978г. и след като завършва средното си образование е приет във варненския Технически университет, където учи „Технология и управление на транспорта” и придобива професионална квалификация „Инженер по транспорта”. През 2006-та година става магистър по „Експлоатация на флота и пристанищата“.Продължава да надгражда знанията си като се насочва към специалност „Геодезия” в Шуменския университет.

            Голяма част от професионалната реализация на Деян Иванов преминава в общинската администрация. Четири години е бил Главен специалист в Община Белослав – отдел „Архитектура и благоустройство”, като се е занимавал с изготвяне на задания, проектиране и представяне на проекти. Бил е Търговски представител „Обществени поръчки“ в частна фирма, а след това пет години оглавява дирекция „Общинска собственост, архитектура и благоустройство” в Община Белослав.  От 2012-та до 2015 година работи като директор на дирекция „Инфраструктура и инвестиционна политика” в общинската администрация на Аврен.

От 2015 година до момента е кмет на община Белослав.Правомощията на кмета на община Белослав са 
уредени в Закона за местното самоуправление и местната администрация. Те са:

1. Ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;
2. Насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;
3. Назначава и освобождава от длъжност заместник-кметовете на общината, кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, началниците и служителите в общинската администрация;
4. Отговаря за опазването на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби;
5. Организира изпълнението на общинския бюджет;
6. Организира изпълнението на дългосрочните програми;
7. Организира изпълнението на решенията на общинския съвет и се отчита пред него за това. Изпраща на общинския съвет актовете си, издадени в изпълнение на неговите решения в 7-дневен срок от издаването им;
8. организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет;
9. Възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата и районите, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете. Той има право да отменя техните актове;
10. Поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина;
11. Организира и провежда дейността по защитата на населението при бедствия и аварии;
12. Възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията, както и организира изпълнението им.
13. Изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние. Той може да възлага тази функция с писмена заповед на кметовете на кметствата, в които се поддържат регистри за гражданското състояние, кметските наместници и на други длъжностни лица от общинската администрация;
14. Представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда;
15. Осигурява организационно- техническото обслужване на общинския съвет;
16. Утвърждава устройствения правилник на общинската администрация.

Приемно време за граждани: всяка втора сряда в месеца от 14.00 до 16.00 часа.


♦ Програма за управление на община Белослав за срока на мандат 2019 - 2023 година - Изтегли от ТУК◊ ОТЧЕТ НА КМЕТА НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА „ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ ЗА МАНДАТ 2015-2019 г.” - Изтегли от ТУК


♦ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА „ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ ЗА МАНДАТ 2015-2019 г.”  за 2018 год. - Изтегли от ТУК


♦ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА „ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ ЗА МАНДАТ 2015-2019 г.”  за 2017 год. - Изтегли от ТУК


♦ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА „ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ ЗА МАНДАТ 2015-2019 г.”  за 2016 год. - Изтегли от ТУК
Годишен доклад за наблюдение на изпълнението  за 2016г. на общински план за развитие 2014-2020 на Община Белослав - публикуван на 23.03.2017г.


                        
инж.Светла Колева  - Заместник Кмет

инж.Светла Колева е родена на 30 март 1970 година в гр. София. Завършила е средно образование през 1989 година  в Техникум по горско стопанство и дървообработване, гр.Тетевен. През 1994 година завършва висше образование в Технически университет-гр.Варна, специалност „Автоматизация на производството”, с квалификация „Инжeнер по електроника и автоматика”. Има завършена правоспособност „Педагогика”  и допълнителна професионална квалификация по специалност „Бизнес-информатика”
В периода 1994 г. – 2002 г. е работила като възпитател в ОУ „Св.св.Кирил и Методий” с. Езерово.
♦ От 2002 г. до 2004 г. работи в дирекция „Социално подпомагане” – Белослав, като главен специалист  „ Информационно обслужване”;
♦ От 2004 г. до 2008 г. – началник направление „Просвета” в община Белослав;
♦ От 2008 г. до 2011г. – началник отдел „ Образование, култура, младежки дейности и етнически и демографски въпроси” в община Белослав
 ♦ От 2012 г. до 2015 г. – главен експерт „ Образование, култура и социални дейности”

♦ От 09.11.2015 г. е заместник кмет на община Белослав.

Омъжена е. Има един син.

Приемен ден : понеделник от 14.00 - 16.00ч.
                       четвъртък от  09.00 - 11.00ч.


Деница Тодорова  - Заместник Кмет

Деница Тодорова
 е родена на 4 март 1988 година в гр. Бургас. Завършила е средно образование през 2007 година  в Частна профилирана гимназия с изучаване на английски език „Британика“, гр. Бургас. През 2011 година завършва висше образование в гр. Варна със специалност „Международни отношения”, а през 2013 – магистър по „Международни преговори” във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”. Има завършена специализация през 2010 година в Universidade Portucalense Infante D. Henrique (UPT) , в гр. Порто, Португалия,  по специалност „Международно публично право”.
Преди 2011 година е работила в сферата  на „Туризъм“ и преводачески агенции.
 
♦ От 2011 г. до 2015 г. работи в Община Аврен, като Гл. специалист „Инвестиционна политика”.;
♦ От 2015 г. до 2016г.– Гл. експерт „ИИП“ в Община Белослав;
♦ От 2016 г. до 2017г. (ноември)– Директор Дирекция „Инвестиционна политика и спомагателни дейности“ при Община Белослав;
♦ От 05.12.2017 г. е Заместник кмет на община Белослав.

 Приемен ден : понеделник от 14.00 - 16.00ч.
                       четвъртък от  09.00 - 11.00ч.

               


Донка Монева – Секретар на община

 

                  

    Донка Монева е родена на 24 юни 1962 година в село Ветрино, Варненска област. Завършила е средно образование  1980 година  в гимназия „Димитър Благоев” гр. Провадия. През 1988 година завършва полувисше образование в гр.Свищов със специалност „Държавна администрация”, а през 1996 – магистър по „Публична администрация” във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”. Има завършени три специализации – „Организация и управление на административната дейност”, „Управление на администрацията” и „Европейска административна практика”.
От 1980г. до 1983г. работи в АПК „Дружба” село Ветрино, като специалист „Човешки ресурси”.
От 1983г. до 2011г.– в Община Ветрино.
Заемала е длъжности – деловодител, обредна дейност, специалист ЕСГРАОН, началник отдел „Административно обслужване”, 14 години е била секретар на общината и 2 години заместник кмет.
Омъжена е. Има един син.
От 23 юли 2012 година е секретар на Община Белослав.

Приемен ден : сряда и петък от 09.00-12-00ч.

e-УСЛУГИ на Община Белослав
Проект BG16M1OP002-2.009-0072 „Демонстрационен модел за предотвратяване и рециклиране на битови отпадъци в община Белослав“
Eнергийна ефективност
Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Информационен портал
Да спасим природата