Инструкции и вътрешни правила

Дата на публикуване: 17.12.2010 06:46

Вътрешни правила за разпределяне и отчитане на субсидиите на народните  читалища на територията на община Белослав

Вътрешни правила за наблюдение прилагането на Кодекса за етично  поведение на служителите в общинска администрация БелославПривилник  за вътрешния трудов ред в общинска администрация Белослав

Вътрешни правила за управление и контрол на човешките ресурси в община Белослав

Вътрешни правила за предотвратяване на измами, нередности и последващи оценки на изпълнението на приключили процеси,договори или стопански операции в община Белослав


Вътрешни правила за разпореждане и управление на имоти и вещи, собственост на община Белослав.


Вътрешни правила за приемане и изпращане на документи и съобщения от община Белослав чрез системата за сигурно електронно връчване /ССЕВ/ на държавна агенция "Електронно управление"

 Вътрешни правила за реда за издаване, подновяване и прекратяване на алифициран електронен подпис /КЕП/ и работа и съхраняване на електронни документи , подписани с квалифициран електронен подпис в община Белослав.


Вътрешни правила за предоставяне на електронни административни услуги в община Белослав.

Вътрешни правила за дейностите, свързани с администрирането,  експлоатацията и поддръжката на хардуер и софтуер в община Белослав.

Вътрешни правила за класификация на информацията в община Белослав
Вътрешни правила за служителите, указващи правата и задълженията им като потребители на услугите, предоставяни чрез информационните и  комуникационните системи на община Белослав
Вътрешни правила относно публикуването на информационни масиви и ресурси в портала за отворени данни в отворен формат в Община Белослав
Политика за мрежова и информационна сигурност в община Белослав


Вътрешни правила за вписване и заличаване на данни в регистъра на информационните ресурси на общинска администрация Белослав.


Счетоводна политика на община Белослав


Амортизационна политика на община Белослав


Правила за провеждане на инвентаризация, бракуване и ликвидиране на негодни активи.


Политика за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от община Белослав


Вътрешни правила за дейността на учрежденския архив на община Белослав


Номенклатура на делата в община Белослав


Вътрешни правила за организация на бюджетния процес.


Заличени Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в община Белослав

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в община Белослав


ПРОЕКТ на ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата при община Белослав - публикуван на 03.07.2020 г. 


Вътрешни правила за организация на административното обслужване в община Белослав

Вътрешни правила за оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в общинска администрация Белослав

Вътрешни правила за работа в ситемата за електронен обмен на документи в Общинска администрация Белослав 
Вътрешни правила при издаване на удостоверения за настойничество и попечителство в община Белослав
(заличени) Вътрешни правила за организация на работата с електронно подписани документи в Община Белослав


Вътрешни правила за организация на работната заплата в Община Белослав

Вътрешни-административни правила за работа при проверки, извършвани от омбудсмана, и за съобразяване с неговите предложения и препоръки

Заличени: Вътрешни правила по Закона за обществените поръчки

*********************************************************
 
Заличен документ: Инструкция за осъществяване на предварителен контрол и система за двойния подпис в община Белослав; 
 
Инструкция за механизма на обработване на лични данни и защитата им от незаконни форми на обработване в поддържаните регистри, съдържащи лични данни при община Белослав

Инструкция за приемане и разглеждане на сигнали за корупция в общинска администрация гр. Белослав

**************************************************************************

Наименование Брой тегления
Вътрешни правила читалища.pdf 398 Изтегли
ВП ЧР.pdf 7 Изтегли
ВП за наблюдение и прилагане на Кодекса за етично поведение.pdf 5 Изтегли
Правилник за вътрешния трудов ред в общинска администрация Белослав.pdf 5 Изтегли
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА АО-1.pdf 8 Изтегли
Вътрешни правила за дейностите, свързани с администрирането , експлоатацията и поддръжката на хардуе.pdf 8 Изтегли
Вътрешни правила за служителите, указващи правата и задълженията им като потребители на услуги.pdf 8 Изтегли
Вътрешни правила относно публикуването на информационни масиви и ресурси в ПОД.pdf 10 Изтегли
Вътрешни правила за класификация на информацията в община Белослав.pdf 8 Изтегли
Политика за мрежова и информационна сигурност на община Белослав.pdf 11 Изтегли
Вътрешни правила ЗОП.pdf 9 Изтегли
Вътрешни правила за последващи оценки на изпълнението.pdf 12 Изтегли
Вътрешни правила общинска собственост.pdf 119 Изтегли
Вътрешни правила АО.pdf 91 Изтегли
Вътрешни правила ССЕВ.pdf 60 Изтегли
Вътрешни правила КЕП.pdf 62 Изтегли
Вътрешни правила ЕАУ.pdf 53 Изтегли
Вътрешни правила РИР.pdf 57 Изтегли
Вътрешни правила ОС_000063.pdf 107 Изтегли

Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта