Защита на населението и ОМП

Дата на публикуване: 26.01.2016 22:00

30.01.2019 г. 

В изпълнение на чл.20, ал.2 и чл. 21, ал. 2, т.1 от "Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях", и съгласно изискванията на чл. 116 д, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, община Белослав, предоставя на засегнатата общественост информация за планираните мерки за безопасност и начините на действие в случай на авария  на "Пристанище за обществен транспорт от регионално значение за горива- Варна"с оператор "Газтрейд"АД. 

Информацията можете да изтеглите от ТУК: 


15.03.2018

Информация за планираните мерки за безопасност и начините на действие в случай на голяма авария в Пристанище за обществен транспорт с регионално значение - Газтрейд АД25.01.2018

Информация за провеждане на тренировки по изпълнение на Аварийния план


На основание чл. 41 от Закона за защита при бедствия, Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за преодоляване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, приета с ПМС № 123/25.06.2012 г. и Решение № 273/16.03.2017 г. на Общински съвет - Белослав

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ набира доброволци за участие в Доброволно формирование на Община Белослав за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях

Кандидати могат да бъдат всички дееспособни лица:
• навършили 18 години, независимо от трудовото или служебното правоотношение;
• физически и психически здрави; 
• неосъждани за умишлени престъпления от общ характер;
• с умения за работа в екип;
• способни да поемат отговорност.


Необходими документи за кандидатстване: 

1. Заявление до кмета на общината по образец.
2. Формуляр за кандидатстване по образец.
3. Медицинско удостоверение, доказващо, че лицето е клинично здраво.
4. Справка от психодиспансер, че лицето не се води на отчет.
5. Свидетелство за съдимост.
6. Копие от документ за придобито образование, специалност или правоспособност.
7. Писмено съгласие на работодателя/ите за заетите по трудово или служебно правоотношение.
8. Декларация за съгласие за обработка на лични данни по образец.


Кандидатите прилагат и копие от документ за правоспособност за извършване на дейности със специализирана техника и/или оборудване и копие от свидетелство за управление на МПС за съответната категория, ако имат такива.

Служители от Министерството на вътрешните работи и военнослужещи от Министерството на отбраната не могат да членуват в доброволните формирования.

Комплектът от документи  за членство в доброволното формирование може да бъде подаден всеки работен ден в деловодството на община Белослав.


27.02.2017г. - СЪГЛАСНО ЧЛ.116Д , АЛ.1, Т.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ ПРЕДОСТАВЯ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАНИРАНИТЕ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСТНОСТ И НАЧИНИТЕ НА ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ В СЛУЧАЙ НА АВАРИЯ В "ПРИСТАНИЩЕ ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ ОТ РЕГИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ГОРИВА - ВАРНА" ,СОБСТВЕНОСТ НА ГАЗТРЕЙД АД .


 Правила за безопасно поведение и сигнали за ранно предупреждение  и оповестяване на населението


Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта