Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Дата на публикуване: 20.01.2016 11:22Декларации на служителите по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ


С П И С Ъ К

На служителите от Община Белослав подали декларации по чл.35 ал.1 т.2 на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество за 2022 година

 

№по ред

Име, презиме, фамилия

длъжност

Декларация по чл.35, ал.1 ,т.1 от ЗПКОНПИ

Декларация по чл.35, ал.1 ,т.2 от ЗПКОНПИ

1

Весела Николова Кънчева

Ръководител на ЗВО

 

 1/18.01.2023 г.

 

2

Ема Едвинова Добрева

Гл.специалист ТСУ

 

 2/19.04.2023 г.

3

Ина Росенова Желязкова

Гл.специалист ЛС

1/01.02.2022 г.

 3/19.04.2023 г.

4

Донка Ангелова Монева

Секретар на община

 

 4/19.04.2023 г.

5

Дебора Дойчинова Дойчева

Гл.специалист ИПСД

 

 5/26.04.2023 г.

 

6

Галена Николаева Николова

Гл.специалист ИПСД

2/31.08.2022 г.

 6/26.04.2023 г.

7

Мария Неделчева Анастасова

Гл.експерт ГРАО и СД

 

 7/27.04.2023 г.

8

Светла Николова Маринова

Мл.експерт ГРАО и ЦАО

 

 8/27.04.2023 г.

9

Даниела Димитрова Веселинова

Гл.специалист ТСУ

 

 9/27.04.2023 г.

10

Даниела Станчева Христова

Гл.специалист ОС

 

10/28.04.2023 г.

11

Маргарита Петрова Ламбова

Гл.специалист ТСУ

 

11/28.04.2023 г.

12

Пенка Маркова Иванова

Гл.експерт ОС

 

12/28.04.2023 г.

13

Капка Цветанова Борисова

юрисконсулт

 

13/28.04.2023 г.

14

Иванка Димитрова Иванова

Гл.специалист ИПСД

 

14/28.04.2023 г.

15

Нели Николова Йорданова

Гл.специалист деловодител

 

15/03.05.2023 г.

16

Йорданка Георгиева Маркова

Гл.специалист касиер ЦАО

 

16/03.05.2023 г.

17

Стефка Георгиева Георгиева

Гл. специалист МДТ

 

17/03.05.2023 г.

18

Димитричка Стефчова Вълчева

Гл.експерт ЦАО

 

18/03.05.2023 г.

19

Росица Димитрова Николова

Директор д-ция ФБМДТ

 

19/04.05.2023 г.

20

Катя Димитрова Павлова

Гл.счетоводител

 

20/04.05.2023 г.

21

Заприна Иванова Велчева

Гл.експерт ТСУ

 

21/04.05.2023 г.

22

Петранка Неделчева Душева

Гл.специалист ОС и Архив

 

22/10.05.2023 г.

23

Даниела Маринчева Янакиева

Гл.експерт счетоводител

 

23/10.05.2023 г.

24

Ирина Русева Мирчева

Гл.специалист счетоводител

 

24/10.05.2023 г.

25

Тодорка Димитрова Теохарова

Гл.специалист счетоводител

 

25/10.05.2023 г.

26

Йолина Руменова Димитрова

Гл.специалист касиер

 

26/20.05.2023 г.

27

Маруся Добрева Николова

Гл.експерт МДТ

 

27/11.05.2023 г.

28

Златка Денчева Добрева

Гл.експерт счетоводител

 

28/12.05.2023 г.

29

Иванка Василева Димитрова

Гл.юрисконсулт

 

29/12.05.2023 г.

30

Любомир Пламенов Петков

Гл.експерт ТСУ

 

30/12.05.2023 г.

31

Тюркян Басриева Адемова

Гл.специалист кметство

 

31/12.05.2023 г.

32

Жана Петрова Димитрова

Гл.експерт ОМП, ЗН и СИ

 

32/12.05.2023 г.

33

Иринка Янкова Рашева

Гл.специалист кметство

 

33/14.05.2023 г.

34

Йорданка Димитрова Рашева

Гл.експерт ИПСД

 

34/14.05.2023 г.

35

Надя Савова Димитрова

юрисконсулт

 

35/14.05.2023 г.

36

Дияна Колева Георгиева

Гл.експерт ОКВО

 

36/15.05.2023 г.

37

Марияна Методиева Колева

Гл.специалист к-т кмета

 

37/15.05.2023 г.

38

Христина Иванова Янакиева

Мл.експерт СД

 

38/15.05.2023 г.

39

Анна Андонова Атанасова

Гл.експерт

 

39/15.05.2023 г.

40

Йоанна Валентинова Йовева

Гл.експерт еколог

 

40/15.05.2023 г.

41

Даниил Тодоров Михалев

юрисконсулт

 

41/15.05.2023 г.

42

Владимир Кирилов Георгиев

Директор д-ция ОСТСУ

 

42/15.05.2023 г.

 

 

 
СПИСЪК НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ ПОДАЛИ ДЕКЛАРАЦИИ  ПО ЧЛ.35 АЛ.1 Т.2 ОТ ЗПКОНПИ ЗА 2020 ГОДИНА

 

Име, презиме, фамилия

длъжност

Декларация по  чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

1

Марияна Методиева Колева

Гл.специалист "К-т на кмета"

1/12.04.2021 г.

2

Ема Едвинова Добрева

Гл.специалист "ИПСД"

2/12.04.2021 г.

3

Стефка Георгиева Георгиева

гл. специалист  "МДТ"

3/12.04.2021 г.

4

Йорданка  Георгиева Маркова

гл.специалист касиер ЦАО

4/12.04.2021 г.

5

Светла  Николова Маринова

мл.експерт ГРАО и ЦАО

5/12.04.2021 г.

6

Весела Николова Кънчева

Ръководител ЗВО

6/13.04.2021 г.

7

Мария Стефчова Параскевова

Главен специалист ЛС

7/13.04.2021 г.

8

Даниела Димитрова Веселинова

Гл.специалист ТСУ

8/14.04.2021 г.

9

Мария Неделчева Анастасова

Гл.експерт ГРАО и СД

9/14.04.2021 г.

10

Даниела Станчева Христова

Гл.специалист ОС

10/14.04.2021 г.

11

Жана Петрова Димитрова

Мл.експерт ОМП, ЗН и СИ

11/15.04.2021 г.

12

Иванка Димитрова Иванова

Гл. специалист  кметство

12/16.04.2021 г.

13

Заприна Иванова Велчева

Гл.експерт ТСУ

13/19.04.2021 г.

14

Йоанна Валентинова Йовева

гл.експерт -еколог

14/20.04.2021 г.

15

Маруся Добрева Николова

гл.експерт МДТ

15/21.04.2021 г.

16

Димитричка Стефчова Вълчева

гл. експерт СФУК и ЦАО

16/27.04.2021 г.

17

Петранка Неделчева Душева

Гл. специалист ОбС и Архив

17/28.04.2021 г.

18

Нели Николова Йорданова

Гл.специалист деловодител

18/10.05.2021 г.

19

Росица Димитрова Николова

Директор дирекция ФБМДТ

19/10.05.2021 г.

20

Любомир Пламенов Петков

Гл.експерт ТСУ

20/11.05.2021 г.

21

Анна Андонова Атанасова

Мл.експерт СМД

21/11.05.2021 г.

22

Йорданка Димитрова Рашева

гл.експерт ИПСД

22/12.05.2021 г.

23

Иринка Янкова Рашева

Гл. специалист кметство

23/12.05.2021 г.

24

Тюркян Басриева Адемова

Гл. специалист  кметство

24/12.05.2021 г.

25

Владимир Кирилов Георгиев

Директор дирекция ОСТСУ

25/13.05.2021 г.

26

Стилияна Георгиева Петрова

юрисконсулт

26/14.05.2021 г.

27

Десислава Демирова Демирова

Секретар МКБППМН

27/14.05.2021 г.

28

Дияна Колева Георгиева

гл.експерт ОК и ВО

28/14.05.2021 г.

29

Надя Савова Димитрова

юрисконсулт

29/14.05.2021 г.

30

Донка Ангелова Монева

Секретар община

30/14.05.2021 г.

31

Пенка Маркова Иванова

гл.експерт ОС

31/14.05.2021 г.

32

Даниил Тодоров Михалев

юрисконсулт

32/14.05.2021г.

33

Катя  Димитрова Павлова

главен счетоводител

33/14.05.2021 г.

34

Йолина Руменова Димитрова

Гл.специалист касиер

34/14.05.2021 г.

35

Ирина Русева Мирчева

Гл.специалист счетоводител

35/14.05.2021 г.

36

Тодорка Димитрова  Недялкова

Гл.специалист счетоводител

36/14.05.2021 г.

37

Тодорка Димитрова Теохарова

Гл.специалист счетоводител

37/14.05.2021 г.

38

Златка Делчева Добрева

Гл.експерт счетоводител

38/14.05.2021 г.

39

Иванка Василева Димитрова

Главен юрисконсулт

39/14.05.2021 г.

40

Маргарита Петрова Ламбова

Гл.специалист ТСУ

40/14.05.2021 г.

 

 

В изпълнение на чл.17 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, общинска администрация Белослав предоставя:

Списък на служителите от Община Белослав подали декларации по чл.12 от ЗПУКИ в срок
 

Име, презиме, фамилия

длъжност

1

Инж. ДЕЯН ИВАНОВ

КМЕТ ОБЩИНА

2

Инж.Светла Колева

Заместник кмет

3

Донка Монева

Секретар

4

Иванка Димитрова

Главен юрисконсулт

5

Деница Тодорова

Директор дирекция "Инвестиционна политика и спомагателни дейности"

6

Ема Добрева

Гл.специалист "ИПСД"

7

Йорданка Балева

Гл.експерт "ИПДС"

8

Христина Великова

мл.експерт "СМД"

9

Теодора Георгиева

секретар МКБППМН

10

Дияна Георгиева

гл.специалист "Образование и култура, връзки с обществеността"

11

Параскева Димитрова

Мл.експерт "ГРАО"

12

Мария Анастасова

гл.експерт "СФУК и СД"

13

Светла Маринова

мл.експерт "ЦИОУ- ЕСГРАОН"

14

Денка Колева

гл. експерт "Инф.обслужване"

15

Тюркян  Адемова

Гл.спец. в кметство Езерово

16

Иринка Рашева

Гл.спец. в кметство Страшимирово

17

Иванка Иванова

Гл.спец. в кметство Разделна

18

Владимир Георгиев

Директор дирекция "Общинска собственост и териториално -селищно устройство"

19

Анелия Вълканова-Иванова

Главен архитект

20

Димитричка Вълчева

гл.специалист "ЦИОУ"

21

Даниела Веселинова

Гл. специалист "Териториално-селищно устройство"

22

Йоанна Йовева

Мл.експерт "Еколог"

23

Любомир Петков

Гл.експерт "Териториално-селищно устройство"

24

Пенка Иванова

гл.експерт "Общинска собственост”

25

Даниела Христова

гл.специалист "Общинска собственост"

26

Маргарита Ламбова

гл.специалист "Териториално -селищно устройство"

27

Йорданка Маркова

гл.специалист касиер

28

Росица Николова

Директор дирекция "Финанси, бюджет, местни данъци и такси"

29

Катя Павлова

главен счетоводител

30

Румяна Панайотова

гл.специалист "Личен състав"

31

Нели Йорданова

гл.специалист деловодител

32

Марияна Колева

гл.специалист "Кабинет на кмета"

33

Ирина Русева

гл.специалист счетоводител

34

Тодорка Недялкова

гл.специалист счетоводител

35

Даниела Янкова

гл.специалист счетоводител

36

Пенка Костадинова

гл.специалист касиер

37

Петранка Душева

Гл.специалист "Об.съвет и архив"

38

Маруся Добрева

гл.експерт "Местни данъци и такси"

39

Стефка Петрова

гл.специалист счетоводител "Местни данъци и такси"

40

Жана Димитрова

мл.експерт "Защита на населението и ОМП"

 
 

Наименование Брой тегления
Декларации Община Белослав.rar 15 Изтегли

Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта