Заповеди на кмета

Дата на публикуване: 25.11.2016 10:00

25.10.2019 г.

Заповед N 785/23.10.2019 г., относно заличаване на адресна регисрация по настоящ адрес. /каченa на 25.10.2019 г./


03.09.2019 г.

Заповед N 633/03.09.2019 г., относно заличаване на адресна регисрация по настоящ адрес. 
/каченa на 03.09.2019 г./
Уведомително писмо до Веселин Цонев/качено на 27.09.2019 г./

02.09.2019 г.

Община Белослав съобщава, че със заповед № 605/29.08.2019 год  на Кмета на Община Белослав е добрен ПУП-ПЗ на ПИ 69763.5.36 по КККР на с. Страшимирово , , общ.Белослав, обл.Варненска, във връзка смяна предназначението от НТП“Друг вид земеделска земя“ за „Жилищно строителство“по сините и червени линии и надписи в приложения за одобряване  проект.   

Проектът е изложен в стая №204 в сградата на Община Белослав.

Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от датата  на съобщаването и връчването и по реда на чл.215 от ЗУТ

 


02.09.2019 г.
2.Община Белослав съобщава, че със заповед № 604/29.08.2019 год на Кмета на Община Белослав е добрен ПУП-ПЗ на ПИ 69763.5.35 по КККР на с. Страшимирово , , общ.Белослав, обл.Варненска, във връзка смяна предназначението от НТП“Друг вид земеделска земя“ за „Жилищно строителство“по сините и червени линии и надписи в приложения за одобряване  проект.   

Проектът е изложен в стая №204 в сградата на Община Белослав.

Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от датата  на съобщаването и връчването и по реда на чл.215 от ЗУТ

 


02.09.2019 г.

Община Белослав съобщава, че със заповед № 607/29.08.2019 год  на Кмета на Община Белослав е добрен Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП- ПРЗ/ на  УПИ ІV-3109”Складова база; V-3538”Промишлено стопанска дейност „ кв. 136  и промяна на уличната регулация  от о.т.63 до о.т. 1043 по регулационния план на гр. Белослав, общ.Белослав, обл.Варненска,  с преотреждането им в УПИ VІ-3109”Производствени и складови дейности и дейности  по съхранение и  третиране на отпадъци и бензиностанция” и УПИ VІІ-3538”Производствени и складови дейности и дейности  по съхранение,  третиране и рециклиране на отпадъци“по сините и червени линии и надписи в приложения за одобряване  проект.   

Проектът е изложен в стая №204 в сградата на Община Белослав.           

Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от датата  на съобщаването и връчването и по реда на чл.215 от ЗУТ


30.08.2019 г.
Заповед N 610/30.08.2019 г., относно назначаване на комисия по чл. 99б от ЗГР за извършване на проверка.
Протокол от дейността на комисия по чл. 99б от ЗГР, съгласно Заповед № 610/30.08.2019 г. 
/качен на 03.09.2019 г./ - Изтегли от ТУК

27.08.2019 г.

Заповед N 597/27.08.2019 г., относно заличаване на адресна регисрация по настоящ адрес. 


27.08.2019 г.
Заповед N 594/23.08.2019 г., относно назначаване на комисия по чл. 99б от ЗГР за извършване на проверка.

Протокол от дейността на комисия по чл. 99б от ЗГР, съгласно Заповед № 594/23.08.2019 г.
/качен на 27.08.2019 г./ - Изтегли от ТУК


19.08.2019 г.
Заповед N 586/19.08.2019 г.
относно заличаване на адресна регисрация по настоящ адрес. 


08.08.2019 г.
Заповед N 559/08.08.2019 г.
относно назначаване на комисия по чл. 99б от ЗГР за извършване на проверка.
Протокол от дейността на комисия по чл. 99б от ЗГР, съгласно Заповед № 559/08.08.2019 г. /качен на 16.08.2019 г./  - Изтегли от ТУК

05.08.2019 г.
Заповед N 547/05.08.2019 г.
относно назначаване на комисия по чл. 99б от ЗГР за извършване на проверка.

Протокол от дейността на комисия по чл. 99б от ЗГР, съгласно Заповед № 547/05.08.2019 г. - Изтегли от ТУК


26.02.2018 г.
Заповед N 712/03.10.2018 г., относно преустановяване движение на ППС във връзка с  провеждане на Международо автомобилно състезание "РАЛИ БЪЛГАРИЯ"26.02.2018 г.
Заповед N 140/23.02.2018 г., относно обявяване на спечелил публичен търг с явно наддаване, проведен на 16.02.2018 г.


26.02.2018 г.
Заповед N 139/23.02.2018 г., относно обявяване на спечелил публичен търг с явно наддаване, проведен на 16.02.2018 г.
08.06.2017г.
Заповед № 400/ 06.06.2017г.,
във връзка с постъпило заявление за учредяване право на преминаване през общински поземлен имот в с.Страшимирово, местност "Пясъка"


25.04.2017г.
Заповед № 270/21.04.2017 г.
на Кмета на Община Белослав за прекратяване на договор за наем на обект общинска собственост.


24.03.2017г.
Заповед № 194/23.03.2017г. на кмета на община Белослав за определяне на пожароопасен сезон в селскостопанските, горските, крайпътните, градски зони и защитени територии – изключително държавна собственост за времето от 01.04.2017 до 31.10.2017г.  и мерките за осигуряване на пожарна безопасност в защитените територии и земеделските земи, Ви уведомяваме,съгласно чл.40 и чл.41 от Закона за опазване на околната среда.
При нарушаване на заповедта, на нарушителите ще бъде съставен акт за установяване на административно нарушение в размер от 200 лв. до 500 000 лв.


20.03.2017г.
Заповед № 178 / 17.03.2017г., относно забрана на къпането и плуването във всички водни обекти на територията на община Белослав.
27.12.2017г.


14.12.2016г.
Заповед № 892/14.12.2016г., относно учредяване на Министерството на здравеопазването за нуждите на Филиала за спешна медицинска помощ-гр.Белослав безвъзмездно право на строеж върху 170 кв.м. от ПИ с идентификатор 03719.502.6204 по КККР на гр.Белослав.

06.12.2016г.

30.11.2016г.

02.11.2016г.
Препис-извлечение на заповед №806/02.11.2016г. - На основание доклад вх.№ 9300-32/02.11.2016 г. на председателя на комисия, назначен със заповед № 744/18.10.2016 г. на кмета на Община Белослав по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 03719.810.37 по КККР на гр.Белослав, протокол от проведения публичен търг на 01.11.2016 г., чл. 72 от Наредба № 4 за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на Община Белослав и чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА

31.10.2016г.
Препис-извлечение на заповед № 793/31.10.2016г.
 -
 На основание доклад вх.№ 9300-31/31.10.2016 г. на председателя на комисия, назначен със заповед № 746/19.10.2016 г. на кмета на Община Белослав по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения в детски градини на територията на община Белослав – публична общинска собственост, протокол от проведения публичен търг на 28.10.2016 г., чл. 79, ал. 1 от Наредба № 4 за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на Община Белослав и чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА

Препис-извлечение на заповед № 792/31.10.2016г. - На основание доклад вх.№ 9300-31/31.10.2016 г. на председателя на комисия, назначен със заповед № 746/19.10.2016 г. на кмета на Община Белослав по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения в детски градини на територията на община Белослав – публична общинска собственост, протокол от проведения публичен търг на 28.10.2016 г., чл. 79, ал. 1 от Наредба № 4 за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на Община Белослав и чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА


17.10.2016год.
Заповед №740/14.10.2016г. - 1 стр. и  2.стротносно стопанисване на имот на шахматен клуб "Гебедже" гр. Белослав

12.09.2016г.
Препис- извлечение на Заповед № 634/12.09.2016 г.  - На основание доклад вх.№ 9300-25/09.09.2016 г. на председателя на комисия, назначен със заповед № 582/24.08.2016 г. на кмета на Община Белослав по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, протокол от проведения публичен търг на 08.09.2016 г., чл. 79, ал. 1 от Наредба № 4 за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на Община Белослав и чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА
Препис- извлечение на Заповед № 635/12.09.2016 г. - На основание доклад вх.№ 9300-25/09.09.2016 г. на председателя на комисия, назначен със заповед № 582/24.08.2016 г. на кмета на Община Белослав по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, протокол от проведения публичен търг на 08.09.2016 г., чл. 79, ал. 1 от Наредба № 4 за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на Община Белослав и чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА

02.09.2016г.
Препис- извлечение на Заповед № 610/31.08.2016 г.
 - 
На основание чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл. 39, ал. 5 и ал. 6 от Закона за общинската собственост, §4 от ПЗР на Закона за народните читалище и чл. 52 от Наредба № 4 за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на Община Белослав, в изпълнение на Решение      № 180 по Протокол № 14/18.08.2016 г. на Общински съвет Белослав
Препис- извлечение на Заповед № 609/31.08.2016 г. - На основание чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл. 34, ал. 6 от Закона за общинската собственост, §4 от ПЗР на Закона за народните читалище и чл. 44, ал. 1, т. 4 от Наредба № 4 за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на Община Белослав, в изпълнение на Решение № 179 по Протокол № 14/18.08.2016 г. на Общински съвет Белослав

28.06.2016г. 
Препис- извлечение на заповед № 461/28.06.2016г.
 - 
След като се запознах с доклад вх.№ 9300-17/27.06.2016 г. на председателя на комисия, назначен със заповед № 394/09.06.2016 г. на кмета на Община Белослав по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на поземлени имоти (земеделски земи) – частна общинска собственост за срок от 5 години, протокол от 23.06.2016 г. на комисията провела търга и на основание чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 20, ал. 1 от Наредба № 4 за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Белослав, във връзка с чл. 4, ал. 1 от Закона за арендата в земеделието, Решение № 131 от протокол № 10/19.05.2016 г. на Общински съвет Белослав и чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА

03.06.2016г.
Заповед № 376/02.09.2016 г.
 - 
На основание доклад вх.№ 9300-15/27.05.2016 г. на председателя на комисия, назначен със заповед № 334/13.05.2016 г. на кмета на Община Белослав по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, протокол от проведения публичен търг на 27.05.2016 г., чл. 79, ал. 1 от Наредба № 4 за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на Община Белослав и чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА


Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта