*****************************************
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ПОЛИЦИЯ
Пази горите
Български пощи
Защита на класифицираната информация
      Класифицирана информация по смисъла на закона за защита на класифицираната информация /ЗЗКИ/е информацията, представляваща държавна или служебна тайна, както и чуждестранната класифицирана информация. 
      Държавна тайна е информацията, определена в списъка по приложение № 1, нерегламентираният достъп до която би създал опасност за или би увредил интересите на Република България, свързани с националната сигурност, отбраната, външната политика или защитата на конституционно установения ред.
      Служебна тайна е информацията, създавана или съхранявана от държавните органи или органите на местното самоуправление, която не е държавна тайна, нерегламентираният достъп до която би се отразил неблагоприятно на интересите на държавата или би увредил друг правнозащитен интерес
Списък на категориите сведения, обявени от различни нормативни актове за служебна тайна

      На основание чл.26,ал.3 от ЗЗКИ и чл.21, ал.5 от Правилника на прилагане на ЗЗКИОбщина Белослав публикува заповед, определяща списъка на категориите класифицирана информация за община Белослав.

Прилагане на параграф 9 от ЗЗКИ

Заповед №857/ 29.11.2016г. на Кмета на община Белослав за обявяване списъка на категориите информация създавана, обработвана и съхранявана в община Белослав, класифицирана като служебна тайна.

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Eнергийна ефективност
Информационен портал
Да спасим природата