*****************************************
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ПОЛИЦИЯ
Пази горите
Български пощи
Банкови сметки

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

Булстат: 000093403

ИН по ДДС: BG 000093403

 

БАНКОВИ СМЕТКИ ЗА ПРИХОДИ ПО ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
И ТАРИФИ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

ТБ ИНВЕСТБАНК АД

BIC:  IORT BGSF

IBAN : BG 44 IORT 73778413300000


вид плащане  Код за вид плащане

Данък върху недвижимите имоти и лихви

 442100

Такса битови отпадъци и лихви                

442400

Данък върху превозните средства и лихви 

442300

Пътен данък и лихви                                 

443400

Патентен данък и лихви                              

441400

Глоби по наказателни постановления        

446500

3% данък придобиване                               

442500

Туристически данък                                    

442800

Административни услуги                            

 448007

Технически услуги                                      

 448001

Такса куче

448013

Глоби

446500


 
 


ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Eнергийна ефективност
Информационен портал
Да спасим природата