*****************************************
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ПОЛИЦИЯ
Пази горите
Български пощи
Етичен кодекс

ЕТИЧЕН КОДЕКС

за поведение наслужителите в общинска администрация

  

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

            Чл.1. Настоящият кодекс определяетичните правила на поведение на служителите в общинската администрация Белослави има за цел да укрепи общественото доверие в морала и професионализма наслужителите, както и да повиши престижа на общинското управление.

     Чл.2.(1) Служителят работи за интересите на общинската администрация,като поведението му се основава на принципите на законност, честност, лоялност,прозрачност, безпристрастност, отговорност, отчетност и политическа неутралност.

        (2) Служителите са длъжни да изпълняватфункциите си компетентно, обективно и добросъвестно, като се стремятнепрекъснато да подобряват работата си в интерес на гражданите. Те работят запостигане на най-рационалното и ефективно изразходване на общинските ресурси.Изпълняват служебните си задължения при строго спазване законодателството наРепублика България, Устройствения правилник на Общинска администрация гр.Белослав и всички вътрешни нормативни актове на Община Белослав.

    (3) Служителите нямат право да агитиратна работното си място в защита на политически или религиозни цели.

 

ГЛАВА ВТОРА

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ГРАЖДАНИ

 

         Чл.3 (1) Служителят изпълнявазадълженията си безпристрастно и без предубеждение, като така създава условияна равнопоставеност на разглежданите случаи и засегнатите лица и предоставякачествени административни услуги, достъпни за всички граждани. Произнася се поисканията на гражданите в законоустановените срокове, като им предоставя цялатаинформация с оглед защитата на техните интереси и лични права при спазване наЗДОИ, ЗЗКИ, ЗЗЛД.

    (2) Служителят е длъжен да опазваданните и личната информация на гражданите, станали му известни при или поповод на изпълнението на служебните му задължения.       Чл.4. Служителят участва в процеса наподобряване на административните услуги за гражданите, като се отнася суважение, отзивчиво, открито и внимателно с тях. Не провокира с поведението сиконфликтни ситуации, а при възникването им се стреми да ги разреши, катоконтролира поведението си независимо от обстоятелствата.

    Чл.5. Служителят предоставя необходимата информация на гражданите по начин, защитаващ техните законовиправа и интереси.

   Чл.6. Служителите отговарят на поставените им въпроси в съответствие с професионалната си компетентност, а аконе могат да отговорят – насочват гражданите към съответните отговорни служителив общината, притежаващи необходимата компетентност.

      Чл.7. Служителите не трябва да правятгрешни или подвеждащи писмени или устни изказвания по въпроси от служебенхарактер.

   Чл.8. Служителите извършватадминистративното обслужване навременно и в съответствие със закона.

        Чл.9. Служителите се отнасят къмгражданите с уважение и добри маниери, зачитайки техните права и въздържайки сеот дискриминационни действия на политическа, идеологична, езикова, расова,етническа или религиозна основа.

        Чл.10. На служителите не се разрешава даизползват служебното си положение, за да запрашват гражданите или даосъществяват психически или физически тормоз.

 

ГЛАВА ТРЕТА

ПРОФЕСИОНАЛНОПОВЕДЕНЕ

 

Чл.11. Служителятизпълнява функциите си ефективно и законосъобразно в съответствие сдлъжностната си характеристика и зачитайки обществените интереси.

Чл.12.Служителят изпълнява задълженията си комплексно и безпристрастно.

Чл.13.Служителят не използва служебното си положение за своя лична полза или заползата на някой друг.

Чл.14.Служителят не допуска корупция в своята работа или в работата на другите и противодейства на всички прояви на корупция в общинската администрация.

Чл.15. (1)Служителят не допуска да бъде поставен във финансова зависимост или друга обвързаност от външни лица и организации, както и да иска и приема подаръци,услуги, пари, облаги и други ползи, които могат да повлияят на изпълнението на служебните му задължения, на неговите решения или да нарушат професионалния му подход по определен въпрос.

(2) Служителят не може да приема подаръци или облаги, които могат да бъдат възприети като награда за извършена работа, която влиза в служебните му задължения.

Чл.16.Служителят не трябва да изразява лично мнение, което може да се приеме заофициален коментар или позиция на общината. Медийни изяви на служителите седопускат само след съгласуване с ръководството на общината.

Чл.17. При изпълнение на служебните си задължения, служителят опазва повереното му имущество като добър стопанин и по никакъв начин не го използва за лични нужди.Той е длъжен своевременно да информира прекия си ръководител в случаите на загуба или повреждането му.

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ОТНОШЕНИЕ С КОЛЕГИТЕ

Чл.16. (1) Отношениет она служителя с колегите му се ръководи от принципите на лоялност, уважение и сътрудничество.Със своите действия или обществени изявления той не уронва имиджа и професионалната дейност на колегите си.

  (2)Служителят уважава мнението на колегите си и се съобразява с правото им на личен живот.

Чл.17. Недопустимо е отправянето на обиди и дискриминационното отношение между служителите на общината.

Чл.18. При изпълнение на служебните задължения служителите с готовност помагат на колегите си доколкото позволява тяхната компетентност.

Чл.19. Служител, който заема висок ръководен пост трябва да служи за пример на другите служители със своето професионално поведение, отговорност и лоялност.

Чл.20.Служителят се съобразява със служебната йерархия и стриктно спазва законовитеактове и разпоредби на висшестоящите, които от своя страна изработват ясниинструкции и заповеди.В случай на неправомерна заповед, служителят може даизисква нейното писмено потвърждение или да откаже да я изпълни.

Чл.21. Възникването на спорове между служителите на общината в присъствието на граждани е недопустимо.

Чл.22. Когато лични противоречия, възникващи между служителите не могат да бъдат решени от самите тях, се уреждат с помощта на техните преки ръководители или ако това е невъзможно – чрез висшестоящия орган.

 

ГЛАВА ПЕТА

ЛИЧНО ПОВЕДЕНИЕ 

Чл.23. (1) При изпълнение на служебните си задължения и в обществения живот служителят следва поведение, което не уронва престижа на администрацията и се държи поначин, съобразен и с етичните норми.

(2)  Служителят спазва благоприличието и деловия вид в облеклото, съответстващи на служебното му положение и на институцията, която представляват.

(3) При осъществяването на действия, несъвместими с поведението по този кодекс,служителят следва да се оттегли от служба.

Чл.24. Служителят придобива и управлява личната си собственост и собствеността на семейството си така, че да не се поражда съмнения за възползване от служебното си положение.

Чл.25.Служителят се старае да увеличава ефективността и професионализма в работата си и желанието да развива собствения си потенциал.

Чл.26. Служителят изпълнява финансовите си задължения така, че да не уронва престижа на общинската администрация. Служителите са длъжни навреме и точно да декларират данни, свързани и определяне на данъчните им задължения.

Чл.27.Служителят трябва да информира ръководителя си за случаите на злоупотреба иликорупция.

Чл.28.Служителят не може да извършва дейности, забранени от Закона за държавния служител и от други нормативни актове, както и да получава приходи от такивадейности.

Чл.29. При информация за извършено престъпление от служител на Общината, получилият информацията следва да уведоми кмета, който от своя страна трябва да информира съответните държавни органи.

ГЛАВА ШЕСТА

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 

Чл.30.Общинската собственост, документите и данните могат да се използват о тслужителите само да изпълнение на служебните им задължения.Служителите ги опазват и информират своевременно в случаите на повреда или загуба.

Чл.31.Служителите не могат да изнасят собственост или документи извън общината, освенако това не е необходимо за изпълнение на служебните им задължения.

Чл.32. При използване на служебните телефони, факс, копирни машини, канцеларски материалии, интернет, служителите трябва да спазва лимитите, определени във вътрешните правила и разпоредби на общината.

Чл.33. Всички документи, създадени от служителите във връзка със служебните им задължения се считат за общинска собственост след напускане на служителите.

 

ГЛАВА СЕДМА

ПОВЕРИТЕЛНОСТ 

Чл.34. Служителят не оповестява информацията и фактите, които са му станали известнипри изпълнение на служебните му задължения или представляват служебна тайна.

Чл.35. Използването на информация, придобита във връзка с изпълнението на служебните задължения на общинския служител за лични облаги е абсолютно забранено. Служителите са задължени да пазят служебната тайна.

Чл.36. Служителите, които са напуснали общината, не трябва да злоупотребяват синформацията, която им е станала известна поради или във връзка с длъжността, която са заемали или функциите, които са изпълнявали.

 

ГЛАВА ОСМА

 

КОНФЛИКТ НАИНТЕРЕСИ

 

Чл.37. Конфликтът на интереси възниква, когато частните интереси на служителя (обикновено икономически) противоречат сериозно или създават обосновани съмнения за конфликт с неговите официални задължения или отговорности.Тези интереси се отнасят също за роднини, съдружници или организация, в която служителят извършва различна дейност, поставяща го в конфликтна ситуация по отношение на интересите на общината.

Чл.38. Когато служителят е натоварен със задача, чието изпълнение може да доведе до конфликт между служебните му задължения и неговите частни интереси, или съмнения за конфликт на интереси, той своевременно информира  прекия си ръководител.

Чл.39. Служителят не може да използва служебното си положение за осъществяване на свои лични или на семейството си интереси.

Чл.40. Служителят не участва в каквито и да са сделки, които са несъвместими с неговата длъжност, функции изадължения.

Чл.41. Служителите, напуснали администрацията, не трябва да злоупотребяват с информацията, която им е станала известна във връзка сдлъжността, която са заемали, или с функциите, които са изпълнявали.

 

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. НастоящиятЕтичен кодекс се довежда до знанието на всички общински служители за запознаване и изпълнение.

§ 2. При първоначално встъпване в длъжност прекия ръководител запознава задължително на новоназначения служител с настоящият Етичен кодекс.

 § 3. При неспазване нормите на поведение на настоящия Етичен кодекс служителите носят дисциплинарна отговорност съгласно Закона за държавния служител и Кодекса на труда.

§ 4. Настоящият Етичен кодекс е утвърден от Кмета на община  Белослав със Заповед №98/07.02.2012 г. и влиза в сила от датата на утвърждаване.

 

ИЗГОТВИЛ:

ТЕОДОРА ДОБРЕВА

Секретар на община Белослав

НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
Проверка "МДТ"
Eнергийна ефективност
Информационен портал
Да спасим природата
"Часът на Земята 2017"