*****************************************
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ПОЛИЦИЯ
Пази горите
Български пощи
Харта на клиента

   
 
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ  УТВЪРЖДАВА 


ХАРТА НА КЛИЕНТА

1.Основна цел на хартата е реализиране на ясни приоритетни ползи за:

1.1.Клиентите:

-подобрен достъп до услуги;

-високо качество на предоставяните услуги;

-прозрачност и отзивчивост;

- развитие на гражданското общество;

1.2.Общинската администрация:

-изграждане на по-ефикасна организация;

-по-голяма прозрачност при обслужването;

-подобрена координация между звената в рамките на административната структура и между отделните административни структури;

-подобрени механизми за комуникация и обратна връзка с клиентите.

2. Приоритети при реализация на основната цел:

-създаване на ефективна администрация, способна да прилага предсказуемо българското законодателство и законодателството на Европейските общности;

-въвеждане  и прилагане на принципа “Гражданинът може всичко, което не му е забранено от закона, а чиновникът само онова, което законът изрично предвижда”;

-създаване на система от мерки и процедури за предотвратяване на корупцията в администрацията;

-откритост и  достъпност до работата на администрацията.

3.Клиентите могат да се свържат с нас :

- адрес: гр.Белослав 9178 ул.”Цар Симеон Велики”23

- чрез телефон за връзка 05112/2580-централа, 3303-“Център зи информация и общински услуги”, “Информационно гише на предприемача” от 08.00-17.00часа, без събота и неделя;

- интернет сайт:  www.beloslav.org, e-mail:  Obstinabeloslav@abv.bg

4.Приема стандарти за обслужване, които клиентите на Община Белослав могат да очакват при административно обслужване

4.1.Отношение към клиента:

-предоставяне на еднакъв достъп до услугите и равнопоставено отношение към всички клиенти, независимо от техните потребности, социално положение, образование, възраст, пол, етнически произходи или религиозни убеждения.

-спазване на конфиденциалност оносно запитвания и  жалби на всеки един клиент независимо от техните потребности, социално положение, образование, възраст, пол, етнически произходи или религиозни убеждения.

4.2.Информация за клиента:

-предоставяне на ясна, лесно разбираема, пълна и точна информация, на клиентите по начин, удовлетворяващ техните потребности;

-предоставяне на ясна, лесно разбираема, пълна и точна информация, отговаряща на потребностите на клиентите чрез различни канали за достъп: иформационни табла, Интернет страница идр.

-използване на прости, ясни и лесно разбираеми формуляри и процеси на обслужване, които удовлетворяват изискванията на потребителите.

4.3.Комуникация с клиента:

-предоставяне на ясни, лесно разбираеми, пълни и точни обяснения и консултации на клиентите за процеса на предоставяне на услугите по начин, удовлетворяващ техните потребности.

- предоставяне на ясни, лесно разбираеми, пълни и точни устни и писмени отговори на запитвания на клиенти.

4.4.Канали за достъп до информация и услуги

-предоставяне на равен достъп до информация и услуги чрез множество различни канали, включващи “Цнтър за информация и общински услуги”, “Информационно гише на предприемача”, централен телефонен номер, поща, Интернет страница, електронна поща, медия и др., в зависимост от потребностите на клиентите;

-разширяване на диапазона на канали за достъп до административни услуги чрез създаване на “изнесени работни места” в кметствата на територията на общината;

-предприемане на всички възможни мерки с цел улесняване на достъпа до услуги на всички клиенти, включително тези в неравностойно положение;

-осигуряване на открита  и предразполагаща обстановка, където клиенти с различни потребности да получават дължимото внимание   уважение в получаване на административното обслужване.

4.5.Спазване на срокове:

-предоставяне на цялата необходима за клиента информация и консултации, още при първия контакт с администрацията, независимо от използвания канал за достъп;

-отговор на телефонни обаждания и писмени запитвания и жалби бързо и отзивчиво – в рамките на установените от администрацията срокове;

-уведомяване на клиента когато срокът се налага да бъде удължен, за причините и крайния срок, в който ще получи отговор.

4.6.Механизми за обратната връзка от клиента:

-използване на различни механизми за обратна връзка от клиента, включваща специални бланки за предложения, коментари, похвали и оплаквания, анкети, специализирана рубрика на Интернет страницата и др., с цел да бъдат взети под внимание изменящите се потребности на различните групи клиенти;

-регулярно прилагане на различните механизми за обратна връзка от клиентите, анализ на получената информация и дефиниране на необходимите бъдещи действия с цел удовлетворяване очакванията на клиентите;

-предприемане на съответните действия в резултат на получената обратна връзка, отчитане на резултатите и уведомяване на клиентите за тях, използвайки различни канали за достъп.

4.7.Отговорност и отчетност:

-ефективното управление на наличните ресурси по начин, който да е максимално полезен за обществото като цяло;

-поемане на отговорност за работата на администрацията според приетите стандарти на обслужване;

-ангажираност на ръководствотоза подобряване на административното обслужване и изпълнение на стандартите на обслужване;

-измерване и публикуване на оценка за удовлетвореността на клиентите на период от 6 месеца;

-разработване на система от показатели за измерване на резултатите от административното обслужване, които включват показатели за ефективност, ефикасност и качество на обслужването;

-съгласуване на целеви стойности за съответните показатели и тяхното публично оповестяване;

-периодично отчитане  и запознаване на всички заинтересовани страни с постигнатите резултати спрямо дефинираните целеви стойности на съответните показатели.

5. Харта на клиентите  е разработена въз основа на следните нормативни документи:

-Конституция на Република България;

-Европейска харта на местното самоуправление;

-Закон за административното обслужване на физическите и юридическите лица;

-Закон за местното самоуправление и местната администрация;

-Закон за администрацията;

-Закон за държавния служител;

-Закон за предложенията, сигналите, жалбите и молбите;

-Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация.

6. Настоящата харта е утвърдена със заповед №./24.06.2004 год. на Кмета на Община Белослав, в изпълнение Концепцията за подобряване на административното обслужване в контекста на организационния принцип за обслужване на “едно гише” на МС и Плана за изпълнение на Стратегията за модернизиране на държавната администрация.

7. Същата подлежи на изменение в резултат на:

-промяна в нормативната база;

-предложения от страна на клиентите;

-анализ на стандартите

-прилагане на новаторски практики в областта на административното обслужване.

НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
Проверка "МДТ"
Eнергийна ефективност
Информационен портал
Да спасим природата
"Часът на Земята 2017"