Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
ЕКСПЕДИЦИЯ ABORA IV в Белослав
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ПОЛИЦИЯ
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Пази горите
Български пощи
Заповеди на кмета


26.02.2018 г.
Заповед N 712/03.10.2018 г., относно преустановяване движение на ППС във връзка с  провеждане на Международо автомобилно състезание "РАЛИ БЪЛГАРИЯ"26.02.2018 г.
Заповед N 140/23.02.2018 г., относно обявяване на спечелил публичен търг с явно наддаване, проведен на 16.02.2018 г.


26.02.2018 г.
Заповед N 139/23.02.2018 г., относно обявяване на спечелил публичен търг с явно наддаване, проведен на 16.02.2018 г.
08.06.2017г.
Заповед № 400/ 06.06.2017г.,
във връзка с постъпило заявление за учредяване право на преминаване през общински поземлен имот в с.Страшимирово, местност "Пясъка"


25.04.2017г.
Заповед № 270/21.04.2017 г.
на Кмета на Община Белослав за прекратяване на договор за наем на обект общинска собственост.


24.03.2017г.
Заповед № 194/23.03.2017г. на кмета на община Белослав за определяне на пожароопасен сезон в селскостопанските, горските, крайпътните, градски зони и защитени територии – изключително държавна собственост за времето от 01.04.2017 до 31.10.2017г.  и мерките за осигуряване на пожарна безопасност в защитените територии и земеделските земи, Ви уведомяваме,съгласно чл.40 и чл.41 от Закона за опазване на околната среда.
При нарушаване на заповедта, на нарушителите ще бъде съставен акт за установяване на административно нарушение в размер от 200 лв. до 500 000 лв.


20.03.2017г.
Заповед № 178 / 17.03.2017г., относно забрана на къпането и плуването във всички водни обекти на територията на община Белослав.27.12.2017г.


14.12.2016г.
Заповед № 892/14.12.2016г., относно учредяване на Министерството на здравеопазването за нуждите на Филиала за спешна медицинска помощ-гр.Белослав безвъзмездно право на строеж върху 170 кв.м. от ПИ с идентификатор 03719.502.6204 по КККР на гр.Белослав.

06.12.2016г.

30.11.2016г.

02.11.2016г.
Препис-извлечение на заповед №806/02.11.2016г. - На основание доклад вх.№ 9300-32/02.11.2016 г. на председателя на комисия, назначен със заповед № 744/18.10.2016 г. на кмета на Община Белослав по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 03719.810.37 по КККР на гр.Белослав, протокол от проведения публичен търг на 01.11.2016 г., чл. 72 от Наредба № 4 за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на Община Белослав и чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА

31.10.2016г.
Препис-извлечение на заповед № 793/31.10.2016г.
 -
 На основание доклад вх.№ 9300-31/31.10.2016 г. на председателя на комисия, назначен със заповед № 746/19.10.2016 г. на кмета на Община Белослав по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения в детски градини на територията на община Белослав – публична общинска собственост, протокол от проведения публичен търг на 28.10.2016 г., чл. 79, ал. 1 от Наредба № 4 за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на Община Белослав и чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА

Препис-извлечение на заповед № 792/31.10.2016г. - На основание доклад вх.№ 9300-31/31.10.2016 г. на председателя на комисия, назначен със заповед № 746/19.10.2016 г. на кмета на Община Белослав по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения в детски градини на територията на община Белослав – публична общинска собственост, протокол от проведения публичен търг на 28.10.2016 г., чл. 79, ал. 1 от Наредба № 4 за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на Община Белослав и чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА


17.10.2016год.
Заповед №740/14.10.2016г. - 1 стр. и  2.стротносно стопанисване на имот на шахматен клуб "Гебедже" гр. Белослав

12.09.2016г.
Препис- извлечение на Заповед № 634/12.09.2016 г.  - На основание доклад вх.№ 9300-25/09.09.2016 г. на председателя на комисия, назначен със заповед № 582/24.08.2016 г. на кмета на Община Белослав по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, протокол от проведения публичен търг на 08.09.2016 г., чл. 79, ал. 1 от Наредба № 4 за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на Община Белослав и чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА
Препис- извлечение на Заповед № 635/12.09.2016 г. - На основание доклад вх.№ 9300-25/09.09.2016 г. на председателя на комисия, назначен със заповед № 582/24.08.2016 г. на кмета на Община Белослав по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, протокол от проведения публичен търг на 08.09.2016 г., чл. 79, ал. 1 от Наредба № 4 за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на Община Белослав и чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА

02.09.2016г.
Препис- извлечение на Заповед № 610/31.08.2016 г.
 - 
На основание чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл. 39, ал. 5 и ал. 6 от Закона за общинската собственост, §4 от ПЗР на Закона за народните читалище и чл. 52 от Наредба № 4 за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на Община Белослав, в изпълнение на Решение      № 180 по Протокол № 14/18.08.2016 г. на Общински съвет Белослав
Препис- извлечение на Заповед № 609/31.08.2016 г. - На основание чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл. 34, ал. 6 от Закона за общинската собственост, §4 от ПЗР на Закона за народните читалище и чл. 44, ал. 1, т. 4 от Наредба № 4 за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на Община Белослав, в изпълнение на Решение № 179 по Протокол № 14/18.08.2016 г. на Общински съвет Белослав

28.06.2016г. 
Препис- извлечение на заповед № 461/28.06.2016г.
 - 
След като се запознах с доклад вх.№ 9300-17/27.06.2016 г. на председателя на комисия, назначен със заповед № 394/09.06.2016 г. на кмета на Община Белослав по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на поземлени имоти (земеделски земи) – частна общинска собственост за срок от 5 години, протокол от 23.06.2016 г. на комисията провела търга и на основание чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 20, ал. 1 от Наредба № 4 за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Белослав, във връзка с чл. 4, ал. 1 от Закона за арендата в земеделието, Решение № 131 от протокол № 10/19.05.2016 г. на Общински съвет Белослав и чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА

03.06.2016г.
Заповед № 376/02.09.2016 г.
 - 
На основание доклад вх.№ 9300-15/27.05.2016 г. на председателя на комисия, назначен със заповед № 334/13.05.2016 г. на кмета на Община Белослав по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, протокол от проведения публичен търг на 27.05.2016 г., чл. 79, ал. 1 от Наредба № 4 за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на Община Белослав и чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА


Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Eнергийна ефективност
Информационен портал
Да спасим природата