Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БЕЛОСЛАВ /Местни избори 2019/
ПОЛИЦИЯ
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Пази горите
Български пощи
ЕКСПЕДИЦИЯ ABORA IV в Белослав
Достъп до обществена информация


♦ СПИСЪК НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩА НА ПУБЛИКУВАНЕ В ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ ЗА СФЕРАТА НА ДЕЙНОСТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ ЗА 2020


 ◊  ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2019г. ◊

Забележка* За периода 01.01.2019-31.12.2019 г. г. няма информация, предоставена повече от три пъти от община Белослав, съгласно глава III от ЗДОИ.

♦ СПИСЪК НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩА НА ПУБЛИКУВАНЕ В ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ ЗА СФЕРАТА НА ДЕЙНОСТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ ЗА 2019


  СПИСЪК НА СЪЗДАДЕНИТЕ В ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ ДОКУМЕНТИ КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ НЕКЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО § 9 ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ЗЗКИ - Изтегли от ТУК


 ◊  ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2018г. ◊

 ◊  ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2017г. ◊


Обществена информация по смисъла на Закон за достъп до обществена информация е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.

Право на достъп до обществена информация има всеки, който е:
 • Български гражданин
 • Чужд гражданин  или лице без гражданство
 • Всички юридически лица – български или чуждестранни
Задължени да предоставят информация  по ЗДОИ са:
 • всички държавни органи, както и техните териториални звена  /министерства, областни управи, държавни агенции, държавни комисии, изпълнителни агенции, регионалните дирекции и т.н./.
 • органите на местно самоуправление /кметове на общини и общински съвети, кметове на кметства/
 • публично-правните субекти -  Това са всички институции, които не са държавни органи, но на които са възложени функции със закон. Публичноправни субекти например са Националната здравноосигурителна каса, Националният осигурителен институт, Централната избирателна комисия, Съветът за електронни медии и др.
 • публично-правните организации по смисъла на §1 т. 4 от Допълнителните разпоредби на ЗДОИ
 • физически и юридически лица относно извършваната от тях дейност, финансирана от консолидирания държавен бюджет и средства от фондове на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз по проекти и програми.
Видове обществена информация
 • Официална информация – съдържа се в актовете на органите на власт при осъществяване на техните правомощия
 • Служебна информация – събира се, създава се и се съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на органите и техните администрации.
Допустимост и ограничения:
      Според чл.2, ал.3 от ЗДОИ лична информация не се предоставя по реда на ЗДОИ. Общ ред за достъп до лична информация за физическите и юридическите лица предвижда Законът за административното обслужване на физическите и юридическите лица /ЗАОФЮЛ/.Има множество нормативни актове, които регламентират специален ред за достъп до лична информация, напр. Законът за гражданското състояние е специален закон за достъп до информация за физически лица.
      Допустимите ограничения на правото на достъп до обществена информация са уредени в чл. 7 от ЗДОИ: “Не се допускат ограничения на правото на достъп до обществена информация, освен когато тя е класифицирана информация,представляваща държавна или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон.”
Списък на категориите сведения, обявени от различни нормативни актове за служебна тайна
     ЗДОИ не се прилага и информация по реда, предвиден в него не може да се получи, когато става дума за информация, която се предоставявъв връзка с административното обслужване на гражданите и юридическите лица или се съхранява в Държавния архивен фонд на Република България /чл. 8 от ЗДОИ/.
   
Процедурата за предоставяне на достъп до обществена информация
 
е описана във Вътрешните правила за предоставяне на достъп до обществена информация на община Белослав, утвърдени от кмета на община Белослав инж.Деян Иванов.

 • Достъп до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление за предоставяне на достъп до обществена информация или устно запитване, по един от трите начина :

  1. В Центъра за информация и общински услуги, на адрес:
     Община Белослав 
     ул. "Цар Симеон Велики” №23
     гр.Белослав п.к.9178

     Работно време на Центъра за информация и общински услуги:
     гише "Деловодство"
     – всеки делничен ден от 8.30ч. до 12.30ч. и от 13.00ч. до 17.00ч.
     Телефон за контакт: 05112/ 35-53  

  2. С писмо с обратна разписка.

  3. На е-mail obstinabeloslav@abv.bg 
 • Определено място за преглед и четене на предоставената информация - заседателна зала на първия етаж в сградата на Общинска администрация. 

Според ЗДОИ достъпът до обществена информация е безплатен и нормативите за разходите по предоставяне на обществена информация са определени със Заповед ЗМФ 1472 от 29 ноември 2011г.

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация на община Белослав

Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

Списък на категориите информация за сферата на дейност на община Белослав, подлежаща на публикуване на интернет страницата на община БелославПроцедурата за повторно използване на информация от обществения сектор и определена в глава IV на ЗДОИ, а заплащането на услугата се определя на основание чл.41ж, ал. 5 от ЗДОИ и Заповед ЗМФ 1472 от 29 ноември 2011г. 

Заявление за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване

Допълнителна информация

Информация, предоставена повече от 3 пъти съгласно глава трета на ЗДОИ

За периода 01.01.2016-31.12.2016 г. г. няма информация, предоставена повече от три пъти от община Белослав, съгласно глава III от ЗДОИ. 
Отчет за дейността на Община Белослав по закона за достъп до обществена информация за 2016г.   В изпълнение на чл.15б от Закона за достъп до обществена информация
и Решение № 214/25.03.2016г. и Решение № 436 на Министерския съвет от 2017 г., относно приемане на Списък с набори от данни по приоритетни области, които да се публикуват в отворен формат на Портала за отворени данни,
Община Белослав предоставя набор от данни.
e-УСЛУГИ на Община Белослав
Проект BG16M1OP002-2.009-0072 „Демонстрационен модел за предотвратяване и рециклиране на битови отпадъци в община Белослав“
Eнергийна ефективност
Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Информационен портал
Да спасим природата