Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БЕЛОСЛАВ /Местни избори 2019/
ПОЛИЦИЯ
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Пази горите
Български пощи
ЕКСПЕДИЦИЯ ABORA IV в Белослав
Защита на населението и ОМП

30.01.2019 г. 

В изпълнение на чл.20, ал.2 и чл. 21, ал. 2, т.1 от "Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях", и съгласно изискванията на чл. 116 д, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, община Белослав, предоставя на засегнатата общественост информация за планираните мерки за безопасност и начините на действие в случай на авария  на "Пристанище за обществен транспорт от регионално значение за горива- Варна"с оператор "Газтрейд"АД. 

Информацията можете да изтеглите от ТУК: 


15.03.2018

Информация за планираните мерки за безопасност и начините на действие в случай на голяма авария в Пристанище за обществен транспорт с регионално значение - Газтрейд АД25.01.2018

Информация за провеждане на тренировки по изпълнение на Аварийния план


На основание чл. 41 от Закона за защита при бедствия, Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за преодоляване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, приета с ПМС № 123/25.06.2012 г. и Решение № 273/16.03.2017 г. на Общински съвет - Белослав

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ набира доброволци за участие в Доброволно формирование на Община Белослав за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях

Кандидати могат да бъдат всички дееспособни лица:
• навършили 18 години, независимо от трудовото или служебното правоотношение;
• физически и психически здрави; 
• неосъждани за умишлени престъпления от общ характер;
• с умения за работа в екип;
• способни да поемат отговорност.


Необходими документи за кандидатстване: 

1. Заявление до кмета на общината по образец.
2. Формуляр за кандидатстване по образец.
3. Медицинско удостоверение, доказващо, че лицето е клинично здраво.
4. Справка от психодиспансер, че лицето не се води на отчет.
5. Свидетелство за съдимост.
6. Копие от документ за придобито образование, специалност или правоспособност.
7. Писмено съгласие на работодателя/ите за заетите по трудово или служебно правоотношение.
8. Декларация за съгласие за обработка на лични данни по образец.


Кандидатите прилагат и копие от документ за правоспособност за извършване на дейности със специализирана техника и/или оборудване и копие от свидетелство за управление на МПС за съответната категория, ако имат такива.

Служители от Министерството на вътрешните работи и военнослужещи от Министерството на отбраната не могат да членуват в доброволните формирования.

Комплектът от документи  за членство в доброволното формирование може да бъде подаден всеки работен ден в деловодството на община Белослав.


27.02.2017г. - СЪГЛАСНО ЧЛ.116Д , АЛ.1, Т.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ ПРЕДОСТАВЯ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАНИРАНИТЕ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСТНОСТ И НАЧИНИТЕ НА ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ В СЛУЧАЙ НА АВАРИЯ В "ПРИСТАНИЩЕ ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ ОТ РЕГИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ГОРИВА - ВАРНА" ,СОБСТВЕНОСТ НА ГАЗТРЕЙД АД .


 Правила за безопасно поведение и сигнали за ранно предупреждение  и оповестяване на населението

e-УСЛУГИ на Община Белослав
Eнергийна ефективност
Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Информационен портал
Да спасим природата