Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БЕЛОСЛАВ /Местни избори 2019/
ПОЛИЦИЯ
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Пази горите
Български пощи
ЕКСПЕДИЦИЯ ABORA IV в Белослав
Програми

2020


Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 год.  актуализирана на 29.10.2020год.

Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Белослав за период 2020год.-2022год.

Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Белослав 2020 - 2022

Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на община Белослав за периода 2020 - 2029 г. 2019

Общинска програма за закрила на детето 2018 година.


Общинска програма на мерките за насърчаване на творческите заложби на деца с изявени дарби 2018 година.

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 год. 

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 год. актуализирана на 12.09.2019год.


2018

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018
 -
актуализирана на 13.12.2018г.
Програма за опазване на околната среда на Община Белослав (2018-2020) 
- актуализирана на 25.02.2020год.

2017
Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост  за 2017
-
актуализирана на 14.12.2017г.

Правила за организацията и дейността на клубовете на пенсионера в община Белослав -
нови

Програма за превенция на ранното напускане на образователната система-
приета на 15.06.2017г.

Общинска програма за закрила на детето 2017 -
приета с реш.№ 276/16.03.2017г.

Програма за управление на отпадъците на община Белослав 2016-2020

Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ - Актуализирана 19.07.2018год.

Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Белослав   2016-2019 г.

Общинска програма за закрила на детето на община Белослав за 2016 година

2016 год.
 
 
 
 
2015 год.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e-УСЛУГИ на Община Белослав
Проект BG16M1OP002-2.009-0072 „Демонстрационен модел за предотвратяване и рециклиране на битови отпадъци в община Белослав“
Eнергийна ефективност
Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Информационен портал
Да спасим природата