Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БЕЛОСЛАВ /Местни избори 2019/
ПОЛИЦИЯ
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Пази горите
Български пощи
ЕКСПЕДИЦИЯ ABORA IV в Белослав
Медицински център 1 Белослав ЕООД♦12.11.2018 г. ♦  С Ъ О Б Щ Е Н И Е   

МЕДИЦИНСКИ   ЦЕНТЪР    БЕЛОСЛАВ   ЕООД

   
На основание чл. 51б,ал.2 от Закона за общинската собственост, чл. 22, ал.1 и ал.3 от Наредба № 6 за
реда за упражняване правата на собственост на община Белослав в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и чл. 59, т. 1 от Наредба № 4 за  придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на Община Белослав

 

О  Б  Я  В  Я  В  А

 

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване на 23.11.2018 г. от 11.00 ч. в сградата на Медицински център I  - гр. Белослав за отдаване под наем на помещения както следва: помещение  отредено за работилница автомонтьор  и гаражна клетка  за срок от 3  години, представляващи част от дълготрайните материални активи на търговското дружество – „Медицински център І Белослав” ЕООД, с начална месечна наемна цена и депозит за участие в търга, както следва:

Описание на имота

Местонахождение на имота

Площ

 (кв.м.)

 

Начална месечна наемна цена за имота

Депозит

за участие в търга

работилница автомонтьор и гаражна клетка

в двора  на МЦ І – гр.Белослав, ул.”Св.св.Кирил и Методий” № 27

по 16.80 кв.м

320.00  лв.

32.00 лв.

 

Тръжната документация на цена 5,00 лв.(пет лева), без ДДС се закупува от касата на Медицински център І – гр.Белослав  в  срок до 12.00 часа на   22.11.2018 г.

 Депозитът за участие в търга се внася в касата на Медицински център І – гр.Белослав в срок до 12.00 ч. на   22.11.2018 г.

 Краен срок за подаване на документи за участие – до 12.00 ч. на 22.11.2018 г. на втория етаж в стаята на гл. счетоводител на Медицински център І - гр.Белослав, ул.”Св. св. Кирил и Методий” № 27.

 Огледът на помещенията  може да се извърши всеки делничен ден до 12.00 ч. в работно време до 22.11.2018 г.  с представител на дружеството.

 Специални изисквания към участниците: няма

 За справки тел. 05112/ 40-66
27.11.2017г.
Медицински център I  Белослав ЕООД обявява публичен търг с тайно наддаване на 15.12.2017 г. от 10.00 ч. в сградата на Медицински център I  - гр. Белослав за отдаване под наем на стоматологичен кабинет за срок от 3 години.

08.06.2017г.

Медицински център I  Белослав ЕООД обявява публичен търг с тайно наддаване на 23.06.2017г. от 11.00ч.


e-УСЛУГИ на Община Белослав
Проект BG16M1OP002-2.009-0072 „Демонстрационен модел за предотвратяване и рециклиране на битови отпадъци в община Белослав“
Eнергийна ефективност
Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Информационен портал
Да спасим природата