Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БЕЛОСЛАВ /Местни избори 2019/
ПОЛИЦИЯ
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Пази горите
Български пощи
ЕКСПЕДИЦИЯ ABORA IV в Белослав
Бюджет и отчети

27.02.2020 г.17.02.2020 г.

Решение на ОбС - Белослав за приемане на Бюджет на Община Белослав за 2020 год. 
Изтегли Бюджет 2020 от ТУК 

29.03.2018г.

Амортизационна политика 2018г.


22.02.2019 г. 

Разпределение на бюджета за функция "Образование" за 2019г.


07.02.2019 г. 

Бюджет на Община Белослав за 2019год.
20.12.2018 г. 

В изпълнение на чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.26, ал.6 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Белослав ще се проведе публично обсъждане на проекта на бюджета на общината за 2019г. Кмета на Община Белослав има удоволствието да покани всички заинтересовани страни –общински съветници, граждани, кметове на кметства, ръководители на бюджетни звена, на граждански сдружения и на юридически лица, които имат регистрация, осъществяват дейности или ползват услугите на територията на общината 
Обсъждането ще се проведе на 09 януари 2019 г. от 11:00 часа в Конферентната зала на Община Белослав

ПРЕЗЕНТАЦИЯ


26.02.2018

Разпределение на бюджета за функция "Образование" 2018г.


15.02.2018

Бюджет 2018


Приложения

Прогноза


03.01.2018г. 
Община Белослав, в изпълнение на чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.26, ал.6 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Белослав ще се проведе публично обсъждане на проекта на бюджета на общината за 2018г. Кмета на Община Белослав има удоволствието да покани всички заинтересовани страни –общински съветници, граждани, кметове на кметства, ръководители на бюджетни звена, на граждански сдружения и на юридически лица, които имат регистрация, осъществяват дейности или ползват услугите на територията на общината .

Обсъждането ще се проведе на 12 януари 2018 г. от 11:00 часа в Конферентната зала на Община Белослав.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ


28.02.2017г.
Формули за разпределение на бюджета във функция "Образование" за 2017г. 27.01.2017г.
Бюджет 201730.12.2016г.
Покана за обществено обсъждане на проекто-бюджет 2017


Материали за публично обсъждане на бюджет 2017


Счетоводна политика на Община Белослав за 2016г.Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите  три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Белослав -
актуализирана на 17.11.2016г.В изпълнение на чл.15б от Закона за достъп до обществена информация и решение № 214/25.03.2016г. на Министерски съвет на Република България, относно приемане на Списък с набори от данни по приоритетни области, които да се публикуват в отворен формат на Портала за отворени данни,  Община Белослав предоставя Отчет на касовото изпълнение на бюджета за 2015г.

07.07.2016год.Годишен Финансов Отчет 2015


29.02.2016г.  Формули за разпределение на бюджет Функция "Образование" 2016г.

19.11.2015г.    ПОКАНА
       В изпълнение на чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси и чл.26, ал.2 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Белослав ще се проведе публично обсъждане на проекта на бюджета на общината за 2016г. Кмета на Община Белослав има удоволствието да покани всички заинтересовани страни –общински съветници, граждани, кметове на кметства, ръководители на бюджетни звена, на граждански сдружения и на юридически лица, които имат регистрация, осъществяват дейности или ползват услугите на територията на общината.
         Обсъждането ще се проведе на 30 ноември 2015 г. от 13:00 часа в Конферентната зала на Община Белослав.
Презентация за публично обсъждане на бюджет 2016


09.09.2014год.  Отчет 31.08.2014год.

08.08.2014год. 
e-УСЛУГИ на Община Белослав
Проект BG16M1OP002-2.009-0072 „Демонстрационен модел за предотвратяване и рециклиране на битови отпадъци в община Белослав“
Eнергийна ефективност
Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Информационен портал
Да спасим природата