След заседание на Министерския съвет е взето решение за финансиране и на двете проектни предложения подадени от Община Белослав

Дата на публикуване: 22.07.2022 13:15
НОВИ ДВЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ СА ОДОБРЕНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ
 
Община Белослав кандидатства пред Министерството на финансите с две проектни предложения за отпускане на безвъзмездна финансова помощ. Със Заповед № Р-130/14.07.2022 г. на Министър председателя на Република България бе формирана междуведомствена работна група със задача да разгледа и даде становище по внесените в Министерски съвет проектни предложения за целево финансиране  на общините, постъпили в Министерството на финансите, и да предложи на Министерски съвет конкретен списък с проекти за одобряване на финансирането.
 
 На 20.07.2022г. след заседание на Министерския съвет е взето решение за финансиране и на двете проектни предложения подадени от Община Белослав и ще бъдат отпуснати  470 561,96 лв. за финансиране на Втори етап: Общински път VAR2050 / III - 9004, Белослав - Падина / - Граница общ. (Белослав - Аврен ) -  м. Бялата вода - /III - 9006/ от км 3+330 до км 4+920 с дължина  L=1 590 м, за обект: „Рехабилитация на общински път VAR2050 на територията на Oбщина Белослав“  и още 724 058,26 лв. за изпълнение на проект: "Тласкател за отпадъчни води в с.Езерово от канализационна помпена станция на ул.Александър Стамболийски до източната регулационна граница на с.Езерово, общ.Белослав"
Общинска администрация Белослав ще продължи да работи и да се възползва от всяка възможност за кандидатстване за отпускане на средства за финансиране на проекти свързани с развитието и блогоустройството на градската среда.

ГалерияВремето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта