ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ, СЪВМEСТНО С ПУБЛИЧНИЯ, СТОПАНСКИЯ И НЕСТОПАНСКИЯ СЕКТОР, ПОЕХА ПО ПЪТЯ КЪМ УСТАНОВЯВАНЕ НА МЕСТНО ПАРТНЬОРСТВО

Дата на публикуване: 17.07.2022 12:50

         


Днес на 15 юли 2022 г., се подписа партньорско споразумение между община Белослав, Народно читалище  „Съзнание – 1926 г.“ „БУЛМАК – 2005“ ЕООД и ЗП Атанаска Калчева, във връзка с подготовката на проект по процедура Процедура № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, за създаване на Местна инициативна група и изготвяне на Стратегия „ВОМР“ за територията на Община Белослав.
 
По силата на Споразумението, партньорите декларираха, че са запознати с:
  • Формуляра за кандидатстване в ИСУН на проектното предложение;
  • Всички права и задължения, произтичащи от реализирането на проекта и предоставянето на финансова помощ по подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.;
  • Поемат ангажимент да участват активно при изпълнение на дейностите по проекта, да разработим стратегия за водено от общностите местно развитие и да регистрираме юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза, съгласно изискванията на интервенцията за водено от общностите местно развитие от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 - 2027 г.;
  • Съгласяват се кандидатът Община Белослав да подпише договор за финансова помощ;
  • При одобрение на проекта и в хода на неговото изпълнение, кандидатът се задължава да се консултира с всеки партньор, да информира за напредъка по него и да предоставя копие от докладите за отчитане.
 
          Кметът на община Белослав, инж. Деян Иванов, сподели желанието си за насърчаване на икономическия растеж, социалното приобщаване, създаването на работни места и предоставяне на подпомагане за пригодността за заетост в общностите на територията на община Белослав.
 
            Проектът цели, развитие на техническата, културна, туристическа и социална инфраструктура на територията на общината, като чрез Местната иницативна група, цели увеличение на добавената стойност от стопанската дейност, създаване на нови работни места, намаляване на обезлюдяването в селските райони, развитие на алтернативни икономически дейности, иновативни производства и териториална идентичност, чрез разработването на местни проекти.
            Прилагането на интегрирани и многосекторни стратегии за местно развитие са основи на характеристиките на селските райони, като се имат предвид местните потребности и потенциал, включително и изграждане на мрежи за сътрудничество. Обединяване на местните заинтересовани страни около общи проекти и мултисекторни дейности за постигане на синергия, по отношение на прилагане на подхода и мобилизиране на критична маса, необходима за подобряване на икономическата конкурентоспособност на района. В резултат от изпълнението на дейностите по проекта ще бъде разработена Стратегия за „Водено от общностите местно развитие“ в съответствие с условията и изискванията, заложени в приложимите Регламенти на ЕС и подзаконовата нормативна база.

ГалерияВремето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта