Община Белослав стартира кампанията за плащане на местните данъци и такси за 2021г.

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ,

 

Уведомяваме Ви, че в Община Белослав  стартира кампанията за плащане на местните данъци и такси за 2021г.

Всички, които желаят да ползват 5% отстъпка от размера на начислените задължения за данък върху превозните средства, данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци следва да ги заплатят в срок до 30.04.2021г.  В случай, че решите да ги заплатите след тази дата, може да направите това на два пъти: срокът за плащане на първа вноска е до 30.06.2021г. , а на втора вноска - до 31.10.2021г.

Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва: за първото тримесечие - до 31 януари;  за второто тримесечие - до 30 април;  за третото тримесечие - до 31 юли; за четвъртото тримесечие - до 31 октомври.  Когато възникне задължение за внасяне на патентния данък през годината, дължимата част от данъка за текущото тримесечие се внася в 7-дневен срок от датата на подаване на декларацията, а когато декларация не е подадена - в 7-дневен срок от изтичане на срока за подаването ѝ. Всички, които желаят да ползват 5% отстъпка от размера на начислените задължения следва да ги заплатят в срок до 31.01.2021г. 

Такса куче се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март.

Туристическият данък се внася  до 15 число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

         Невнесените в срок данъци се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

 

Задълженията може да заплащате на касата на Общината, в кметствата по населените места, нашите посредници - в пощенските станции на страната, касите на Изипей и Фастпей, Държавна спестовна каса и по банкова сметка на Общината

 

ИНВЕСТБАНК АД

BICIORT BGSF

БАНКОВА СМЕТКА: BG 44 IORT 73778413300000

 

Код за вид плащане: 

Данък върху недвижимите имоти 442100

Такса битови отпадъци      442400

Данък върху превозните средства 442300

Патентен данък 441400

Такса куче 448013

 

Информация за размера на задълженията Ви може да получите в Дирекция „Финанси, бюджет и местни данъци и такси”, стая 402 на адрес гр.Белослав, ул.”Цар Симеон Велики” №23 и на  телефон 05112 / 35-64. Онлайн справки може да се правят през страницата на Община Белослав. За целта собственикът трябва да има ПИН код издаден от Дирекция „Финанси, бюджет и местни данъци и такси”. Задължените лица, които към настоящия момент не разполагат с този персонален код могат да го получат от служителите на общината лично или чрез упълномощени лица.

Търсене в сайта