Община Белослав продължава предоставянето на мобилни интегрирани здравно-социални услуги по проект „Осигуряване на патронажна грижа за нуждаещите се лица с увреждания и възрастни хора в община Белослав”

Община Белослав продължава предоставянето на мобилни интегрирани здравно-социални услуги по проект „Осигуряване на патронажна грижа за нуждаещите се лица с увреждания и възрастни хора в община Белослав”

          На 21.09.2020 Община Белослав  сключи допълнително споразумение към договор за безвъзмездна финансова помощ по проект № BG05M9OP001 - 2.040-0023-C01 „Осигуряване на патронажна грижа  за нуждаещите се лица с увреждания и възрастни хора в община Белослав” по процедура BG05M9OP001-2.103 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4” по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.
          Основните дейности по проекта са:
  • предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора;
  • предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране.
          Допустимите целеви групи са:
  • възрастни хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
  • хора с увреждания и техните семейства
           Съгласно подписаното споразумение, максималният размер на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 164 206,32 лева, в това число разходи по линия на ЕСФ в размер на 139 575, 37 лева. Срокът на изпълнение на дейностите по споразумението е 6 месеца, считано от 02.10.2020 год.
Мобилната интегрирана здравно-социална услуга до момента се предоставя ежедневно на минимум 50 потребители. С изпълнението на дейностите от допълнителното споразумение се осигурява устойчивост и непрекъснатост на предлаганата услуга.