*****************************************
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ПОЛИЦИЯ
Пази горите
Български пощи
Търговия, транспорт, туризъм

1. Издаване на разрешение за продажба на тютюневи  изделия
Необходими документи:
    -удостоверение за вписване в търговския регистър; 
    -копие от регистрация по БУЛСТАТ, 
    -удостоверение за липса на задължения към Общината, 
    -свидетелство за регистрация на фискално устройство, 
    -справка за местонахождение и описание на обекта, 
    -копие от разрешение за пускане в експлоатация на търговския обект, 
    -документ за платен такса
Срок за изпълнение:  
       - обикновенна услуга - 30 дни
Място на изпълнение – ЦИОУ
 
2. Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници
Необходими документи: 
- удостоверение за регистрация; 
- списък на автомобилите, с които превозвача кандидатства, 
- заверени от превозвача копия на контролния талон към знака за периодичен преглед за проверка на техн.изправност  на лекия автомобил и на картата за допълнителен преглед на лек таксиметров автомобил, 
- копия  от удостоверенията"водач на лек таксиметров автомобил", 
- удостоверение, че данъчно задълженото лице няма задължения за данъци и осигурителни вноски, 
- документ за платена такса
Срок за изпълнение:  
- обикновенна услуга - 7 дни
Място на изпълнение – ЦИОУ
 
3. Съгласуване на маршрутни разписания за специализиран превоз
Необходими документи: 
- маршрутно разсписание, по което ще се извършва превоза; 
- договор за превоз на пътници, сключен между фирмата-превозвач и предприятието, 
- заверено копие от лицензията за специализиран превоз на пътници, 
- документ за платена такса
Срок за изпълнение:  
- обикновенна услуга - 30 дни
Място на изпълнение – ЦИОУ
 
4. Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства
Необходими документи: 
- копие от регистрационния талон на МПС, 
- документ за платена такса
Срок за изпълнение:  
- обикновенна услуга - 7 дни
Място на изпълнение – ЦИОУ
 
5. Заверка на регистри за покупка и продажби на отпадъци от черни и цветни метали
Необходими документи: 
- дневник за покупките и вноса на отпадъци и отломки от черни и цветни метали или дневник за продажбите и износа на отпадъци и отломки от черни и цветни метали;
- завероно копие от лицензията за търговия с отпадъци и отломки от черни и цветни метали,
- заверено копие на удостоверение за актуално съдебно състояние, 
- заверено копие от картата на регистрация по БУЛСТАТ, 
- удостоверение за липса на задължения към община Белослав, 
- документ за платена такса
Срок за изпълнение:  
- обикновенна услуга - 7 дни
Място на изпълнение – ЦИОУ
 
6. Прекратяване на разрешения за търговия с тютюневи изделия
Необходими документи: 
- копие от разрешителното за търговия с тютюневи изделия
Срок за изпълнение:  
- обикновенна услуга - 14 дни
Място на изпълнение – ЦИОУ
 
7. Категоризация на заведения за хранене и развлечение
Необходими документи: 
- актуално у-ние за вписване в търговския регистър;
- у-ние, че лицето не е  в производство по несъстоятелност или ликвидация, 
- справка за професионалната и езикова квалификация на персонала в обекта,
- копие от документите, удостоверяващи професионалната и езиковата квалификация на управителя на обекта, 
- формуляр за определяне категорията на обекта,
- копие от документите за собственост на обекта,
Срок за изпълнение:  
- обикновенна услуга - 110 дни
Място на изпълнение – ЦИОУ
Формуляр: Заявление
 
8. Категоризация на средства за подслон и места за настаняване
Необходими документи: 
- актуално у-ние за вписване в търговския регистър; 
- у-ние, че лицето не е в производство по несъстоятелност или ликвидация, 
- справка за професионалната и езикова квалификация на персонала в обекта, 
- копия от документите, удостоверяващи професионалната и езиковата квалификация на управителя на обекта, 
- формуляр за определяне категорията на обекта,
- копия от договор за наем или от друг договор, от който да е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта, 
- документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, 
- нотариално заверено пълномощно, ако заявлението се подава от пълномощник, 
- документ за платена такса
Срок за изпълнение:  
- обикновенна услуга - 110 дни
Място на изпълнение – ЦИОУ
Формуляр: Заявление
 
9.Регистрация и издаване на талон и регистрационен номер на ППС с животинска тяга
Необходими документи: 
- описание на ППС със животинска тяга;
- описание на животинската тяга, 
- документ за платена такса
Срок за изпълнение:  
- обикновенна услуга - 7 дни
Място на изпълнение – ЦИОУ
 
10. Заверка на анкетна карта за регистъра на земеделските производители
Необходими документи: 
- заявление по образец,
- анкетна карта, 
- документ за платена такса
Срок за изпълнение:  
- обикновенна услуга - 3 дни
Място на изпълнение – ЦИОУ
 
11. Издаване на удостоверение за частна ветеринарно-медицинска дейност
Необходими документи: 
- разрешително за частна ветеринарномедицинска дейност, издадено от РВМС, 
- документ за платена такса
Срок за изпълнение:  
- обикновенна услуга - 7 дни
Място на изпълнение – ЦИОУ
 
12. Издаване на разрешение за удължено работно време
Необходими документи: 
- удостоверение за вписване в Търговския регистър,
- удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ, 
- протокол от РИОКОЗ за замерване на шума, 
- удостоверение за липса на задължения към община Белослав, 
- справка за местонахождението и точно описание на обекта, 
- копие от разрешение за въвеждане в експлоатация на обекта, 
- документ за платена такса
Срок за изпълнение:  
- обикновенна услуга - 30 дни
Място на изпълнение – ЦИОУ
Формуляр: Заявление

НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
Проверка "МДТ"
Eнергийна ефективност
Информационен портал
Да спасим природата
"Часът на Земята 2017"