Местни данъци и такси

Дата на публикуване: 03.02.2010 14:34
Административно звено, в което се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

Дирекция "Финанси и бюджет и МДТ"
Отдел "Местни данъци и такси"
Административна сграда 2
Адрес:
 обл. Варна, гр. Белослав, 9178
          ул."Цар Симеон Велики"№ 23

Телефон :05112/35-64
Факс: 05112/22-14
Електронна поща: obstinabeloslav@abv.bg
Работно време: 08:30ч.-17:00ч.

Вътрешни правила за организацията на административното обслужване в община Белослав,
Заявление за комплексно административно обслужване - приложение № 1 към ВПОАООБ
Протокол за устно заявяване на услуга - приложение №2 към ВПОАООБ1. ОБА13.1/2013 Издаване на справки и данни по искане на ЧСИ,за факти и обстоятелства, декларирани по ЗМДТ
Нормативно основание:  Данъчно-осигурителен процесуален кодекс - чл. 88
Необходими документи: -документ за собственост; писмо от ЧСИ
Срок на предоставяне: 7 дни
Срок на действие на документа  /
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата Кмет на община
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт Кмет на община
Е-адрес, на който се предоставя услугата     beloslav.org        
Е-адрес за предложения obshtina_beloslav@beloslav.org 
Начин на заявяване на услугата: в ЦИОУ, по пощата или с куриер
Начин на заплащане: на гише в брой в ЦИОУ;
на ПОС терминал с карта в ЦИОУ;
по банков път;
Заплащане: 5лв.
Формуляр : ИСКАНЕ


2. ОБА13.2/2124 Издаване на копие от подадена данъчна декларация
Нормативно основание:  Закон за местните данъци и такси - чл. 3; чл. 14, ал. 1; чл. 110, ал. 1, т. 13
Необходими документи: -Документ за самоличност на лицето  или пълномощно от него
Срок на предоставяне: веднага
Срок на действие на документа еднократно
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата Кмет на община
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт Кмет на община
Е-адрес, на който се предоставя услугата     beloslav.org        
Е-адрес за предложения obshtina_beloslav@beloslav.org 
Начин на заявяване на услугата: в ЦИОУ, по пощата или с куриер
Начин на заплащане: на гише в брой в ЦИОУ;
на ПОС терминал с карта в ЦИОУ;
по банков път;
Заплащане: 5лв.
Формуляр : ИСКАНЕ


3. ОБА13.3/2396 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на незавършено строителство
Нормативно основание:  Приложение 2 от Закон за местните данъци и такси - чл. 3, ал. 2; чл. 3, ал. 3; чл. 12
Необходими документи: -Документ за самоличност на лицето  или пълномощно от него
-Декларация по чл.14 от ЗМДТ с попълнено служебно каре от техническа служба

-Документ за собственост /копие/;
-Удостоверение за степен на завършеност, издадено от общинска администрация по местонахождението на имота /копие/;
-Скица /виза или разрешително за строеж;
-Разрешение за строеж 
Срок на предоставяне: 5 дни
Срок на действие на документа за съответната година
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата Кмет на община
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт Кмет на община
Е-адрес, на който се предоставя услугата     beloslav.org        
Е-адрес за предложения obshtina_beloslav@beloslav.org 
Начин на заявяване на услугата: в ЦИОУ, по пощата или с куриер
Начин на заплащане: на гише в брой в ЦИОУ;
на ПОС терминал с карта в ЦИОУ;
по банков път;
Заплащане: Наредба №8-ЧЛ.45а, т.7
 
Формуляр : МОЛБА

 
4. ОБА13.4 и 5/2131 Издаване на дубликат на квитанция за платени данъчни задължения
Нормативно основание:  Закон за местните данъци и такси - чл. 4, ал. 3, във връзка с; чл. 52
Необходими документи: -Документ за самоличност на лицето  или пълномощно от него
Срок на предоставяне: веднага
Срок на действие на документа еднократно
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата Кмет на община
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт Кмет на община
Е-адрес, на който се предоставя услугата     beloslav.org        
Е-адрес за предложения obshtina_beloslav@beloslav.org 
Начин на заявяване на услугата: в ЦИОУ, по пощата или с куриер
Начин на заплащане: на гише в брой в ЦИОУ;
на ПОС терминал с карта в ЦИОУ;
по банков път;
Заплащане: 5лв.
Формуляр : ИСКАНЕ

5. ОБА13.6/2091 Издаване на удостоверение за платен данък върху наследството
Нормативно основание:  Закон за местните данъци и такси - чл. 41, във връзка с; чл. 29, ал. 1
Необходими документи: -Документ за самоличност на лицето  или пълномощно от него
Срок на предоставяне: веднага
Срок на действие на документа за съответната година
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата Кмет на община
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт Кмет на община
Е-адрес, на който се предоставя услугата     beloslav.org        
Е-адрес за предложения obshtina_beloslav@beloslav.org 
Начин на заявяване на услугата: в ЦИОУ, по пощата или с куриер
Начин на заплащане: на гише в брой в ЦИОУ;
на ПОС терминал с карта в ЦИОУ;
по банков път;
Заплащане: 5 лв.
Формуляр : ИСКАНЕ

6. ОБА13.7/2014 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък 
Нормативно основание:  Закон за местните данъци и такси - чл. 61и, ал. 5
Необходими документи: -Документ за самоличност на лицето  или пълномощно от него
Срок на предоставяне: веднага
Срок на действие на документа за съответната година
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата Кмет на община
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт Кмет на община
Е-адрес, на който се предоставя услугата     beloslav.org        
Е-адрес за предложения obshtina_beloslav@beloslav.org 
Начин на заявяване на услугата: в ЦИОУ, по пощата или с куриер
Начин на заплащане: на гише в брой в ЦИОУ;
на ПОС терминал с карта в ЦИОУ;
по банков път;
Заплащане: 5 лв.
Формуляр : ИСКАНЕ

7. ОБА13.9/1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по ЗМДТ
Нормативно основание:   Закон за местни данъци и такси
Необходими документи: -Документ за самоличност на лицето  или пълномощно от него
Срок на предоставяне: -обикновена услуга-7 дни;
-бърза услуга-2дни
Срок на действие на документа  
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата Кмет на община
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт Кмет на община
Е-адрес, на който се предоставя услугата     beloslav.org        
Е-адрес за предложения obshtina_beloslav@beloslav.org 
Начин на заявяване на услугата: в ЦИОУ, по пощата или с куриер
Начин на заплащане: на гише в брой в ЦИОУ;
на ПОС терминал с карта в ЦИОУ;
по банков път;
Заплащане:  8 лв.
Формуляр :  ИСКАНЕ


8. ОБА13.12/2393 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване
Нормативно основание:  Приложение 2 от Закон за местните данъци и такси - чл. 3, ал. 2
Необходими документи: -Документ за самоличност на лицето  или пълномощно от него
Срок на предоставяне: 5 дни
Срок на действие на документа за съответната година
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата Кмет на община
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт Кмет на община
Е-адрес, на който се предоставя услугата     beloslav.org        
Е-адрес за предложения obshtina_beloslav@beloslav.org 
Начин на заявяване на услугата: в ЦИОУ, по пощата или с куриер
Начин на заплащане: на гише в брой в ЦИОУ;
на ПОС терминал с карта в ЦИОУ;
по банков път;
Заплащане:  Наредба №8-чл.45а, т.7
Формуляр : МОЛБА

9. ОБА13.13/2071 Издаване на удостоверение за удостоверяване на данни, декларирани по ЗМДТ: 
Нормативно основание:  Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 12, във връзка с; чл. 14; чл. 54
Необходими документи: -Документ за самоличност на лицето  или пълномощно от него
Срок на предоставяне: до 7 дни
Срок на действие на документа еднократно
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата Кмет на община
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт Кмет на община
Е-адрес, на който се предоставя услугата     beloslav.org        
Е-адрес за предложения obshtina_beloslav@beloslav.org 
Начин на заявяване на услугата: в ЦИОУ, по пощата или с куриер
Начин на заплащане: на гише в брой в ЦИОУ;
на ПОС терминал с карта в ЦИОУ;
по банков път;
Заплащане:  Наредба №8-чл.45а, т.1
Формуляр : ЗАЯВЛЕНИЕ

10. ОБА13.3/2396 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот: 
Нормативно основание:  Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 12, във връзка с; чл. 14; чл. 54
Необходими документи:
За недвижими имоти на граждани, декларирани по реда на чл.14 от ЗМДТ се изисква:
 • Заявление за издаване на данъчна оценка;
 • Лична карта /за справка/;
 • Пълномощно /когато искането се подава от упълномощено лице/;
- За жилищни и  нежилищни имоти на фирми,  декларирани по реда на  чл.14 от ЗМДТ се изисква:
 • Заявление за издаване на данъчна оценка;
 • Лична карта /за справка/;
 • Пълномощно /когато молбата се подава от упълномощено лице/
- За имоти на фирми и граждани, декларирани с декларации по чл.14 от ЗМДТ, който ще се учредява право на ползване и земеделски земи 
 • Заявление за издаване на данъчна оценка;
 • Документ за собственост;
 • Актуална скица /копие/;
 • Удостоверение за наследници /в случаите, когато собственика по скицата е починал/– копие;
 • Актуално удостоверение за характеристиките на земята /оригинал/;
 • Лична карта /за справка/;
 • Пълномощно/когато молбата се подава от упълномощено лице/
Срок на предоставяне: до 7 дни
Срок на действие на документа еднократно
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата Кмет на община
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт Кмет на община
Е-адрес, на който се предоставя услугата     beloslav.org        
Е-адрес за предложения obshtina_beloslav@beloslav.org 
Начин на заявяване на услугата: в ЦИОУ, по пощата или с куриер
Начин на заплащане: на гише в брой в ЦИОУ;
на ПОС терминал с карта в ЦИОУ;
по банков път;
Заплащане:  Наредба №8-чл.45а, т.1
Формуляр : МОЛБА


11.Издаване на удостоверение за платен данък върху превозни средства

Необходими документи:
-Документ за самоличност на лицето  или пълномощно от него
-Свидетелство за регистрация на МПС 

Срок за изпълнение: 
-експресна услуга-веднага
Място за изпълнение:отдел „Местни данъци и такси”
Изтегли: образец на искане


12.Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху недвижими имоти за новопостроени или придобити по друг начин имоти на територията на община Белослав

Необходими документи:

    -Документ за самоличност на лицето или пълномощно от него
    -Копие от документ за собственост
    -Копие от удостоверение за наследници  /при наследство/
    -Квитанция за платен данък при придобиване
    -При необходимост копие от актуална  скица на имота
    -Разрешение за ползване или удостоверение  за въвеждане в експлоатация
Срок за изпълнение: 
-експресна услуга- веднага
Място за изпълнение:отдел „Местни данъци и такси”
ИЗТЕГЛИ ОБРАЗЕЦ НА ДЕКЛАРАЦИЯ

13.Приемане  и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху нежилищните имоти, придобити от предприятия

Необходими документи:

-Копие от документ за собственост

-Копие от скица на имота
Срок за изпълнение: 
-експресна услуга-веднага
Място за изпълнение:отдел „Местни данъци и такси”
ИЗТЕГЛИ ОБРАЗЕЦ НА ДЕКЛАРАЦИЯ

14.Приемане и обработване на декларации за облагане с данък върху наследствата

Срок на подаване:
в 6-месечен срок 
- от откриване на наследството;

- от узнаването, че наследството е открито–за наследник или заветник,който не е съпруг,низходящ,родител,брат или сестра;
-от въвеждане във владение–за лицата, които се явяват наследници на обявения за отсъстващ към момента на последното известие от него;
-от деня на раждането–когато наследникът е лице, което е било заченато към момента на откриване на наследството и е живородено;
в 1-месечен срок
- за наследствени имущества, за които данъчно задължените лица са узнали след изтичане на 6-месечният срок. Дължимият данък се преизчислява.

Необходими документи:
Документ за самоличност на лицето  или пълномощно от него

Копие от удостоверение за наследници
Други документи /в зависимост от това какво включва наследствената маса
Срок за изпълнение:  експресна услуга-веднага
Място за изпълнение:отдел „Местни данъци и такси”
ИЗТЕГЛИ ОБРАЗЕЦ НА ДЕКЛАРАЦИЯ


15.Приемане и обработване на декларации за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущество, с изключение на недвижим имот и моторни превозни средства

Необходими документи:
- Документ за самоличност на лицето  или пълномощно от него

Срок за изпълнение: 
-експресна услуга-веднага
Място за изпълнение:отдел „Местни данъци и такси”
ИЗТЕГЛИ ОБРАЗЕЦ НА ДЕКЛАРАЦИЯ

16.Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху притежаван лек автомобил
Необходими документи:
 • Документ за самоличност на лицето или пълномощно от него
 • Копие на документ за собственост
 • Копие от свидетелството за регистрация
 • Квитанция за платен данък при придобиване
 • Удостоверение за наследници /при необходимост/
Срок за изпълнение: 
-експресна услуга-веднага
Място за изпълнение:отдел „Местни данъци и такси”
ИЗТЕГЛИ ОБРАЗЕЦ ДЕКЛАРАЦИЯ

17 .Приемане и обработване на декларации за отчисляване на лек автомобил

Необходими документи: 

 • Документ за самоличност на лицето или пълномощно от него
 • Копие на документ за отчисление от КАТ
ФОРМУЛЯР: Декларация18.Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху притежавано пътно превозно средство, без леки автомобили

Необходими документи:
-Документ за самоличност на лицето  или пълномощно от него

-Копие на документ за собственост
-Копие от свидетелството за регистрация
-Квитанция за платен данък при придобиване
-Удостоверение за наследници /при необходимост/
Срок за изпълнение: 
-експресна услуга- веднага
Място за изпълнение:отдел „Местни данъци и такси”
ИЗТЕГЛИ ОБРАЗЕЦ ДЕКЛАРАЦИЯ19.Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен патентен данък

Необходими документи:
-Документ за самоличност на лицето или пълномощно от него 

Срок за изпълнение: 
-експресна услуга-веднага
Място за изпълнение:отдел „Местни данъци и такси”


20.Приемане и обработване на декларации за освобождаване от такса за сметосъбиране,сметоизвозване и за обезвреждане на битови отпадъци

Необходими документи:
-Документ за самоличност на лицето  или пълномощно от него

Срок за изпълнение: 
-обикновена услуга–30 дни
Място за изпълнение:отдел „Местни данъци и такси”
Изтегли: декларация


21.Издаване на удостоверение за платен данък върху недвижими имоти и такси за битови отпадъци

Необходими документи:
-Документ за самоличност на лицето  или пълномощно от него 

Срок за изпълнение: 
-експресна услуга-веднага
Място за изпълнение:отдел „Местни данъци и такси”
Изтегли:искане


22. Приемане и обработване на искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени или събрани суми за данъци, такси и наложени от органите по приходи глоби и имуществени санкции

Необходими документи:

-Документ за самоличност на лицето  или пълномощно от него

-Документ за платени данъци и такси 
-Документ за собственост 
Срок за изпълнение: 
-обикновена услуга–30 дни
Място за изпълнение:отдел „Местни данъци и такси”
Изтегли:искане


23. Заверка на молба за извършване на обстоятелствена проверка 

Необходими документи: 
-Документ за самоличност на лицето или пълномощно от него 

Срок за изпълнение: 
-експресна услуга-веднага
Място за изпълнение:отдел „Местни данъци и такси”
Изтегли: исканеИзтегли: Декларация за отписване на куче

25. Декларация по чл.27 от ЗМДТ за освобождаване от ДНИ или ползване на дан.облекчение
 • необходими документи: ЕР на ТЕЛК
ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ

 1. Приемане и обработване на декларации за отписване на недвижим имот  - Изтегли ДЕКЛАРАЦИЯ 

Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта