Зелена система

Дата на публикуване: 10.08.2017 06:50
Административно звено, в което се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

Дирекция "Инвестиционна политика и спомагателни дейности"

Център за информационно обслужване и услуги /ЦИОУ/
Адрес:
 обл. Варна, гр. Белослав, 9178
          ул."Цар Симеон Велики"№ 23

Телефон :05112/35-43,35-49
Факс: 05112/22-14
Електронна поща: obstinabeloslav@abv.bg
Работно време: 08:30ч.-17:00ч.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания

Вътрешни правила за организацията на административното обслужване в община Белослав,
Заявление за комплексно административно обслужване - приложение № 1 към ВПОАООБ
Протокол за устно заявяване на услуга - приложение №2 към ВПОАООБ

1. ОБА91.1/2102 Издаване на разрешение за преместване и кастрене на растителност
Нормативно основание:  Закона за устройство на територията - чл. 62, ал. 10
Необходими документи: -документ за самоличност;
-копие от решение на ЕСУТ за одобрен инвестиционен проект в случаите на чл.38, ал.2 т.1 на Наредба 15 на ОБС

-документ за собственост
Срок на предоставяне:  14 дни
Срок на действие на документа безсрочен
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата Кмет на община
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт Кмет на община
Е-адрес, на който се предоставя услугата     beloslav.org        
Е-адрес за предложения obstinabeloslav@abv.bg
Начин на заявяване на услугата: в ЦИОУ, по пощата или с куриер
Начин на заплащане: на гише в брой в ЦИОУ;
на ПОС терминал с карта в ЦИОУ;
по банков път;
Заплащане:
 15 лв.
Формуляр :  ЗАЯВЛЕНИЕ

Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта