Гражданско състояние и актосъставяне

Дата на публикуване: 03.02.2010 08:45
Информация по чл. 21 от Регламент /ЕС/ 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6.07.2016 г. за насърчаване на свободното движение на граждани чрез опростяване на изискванията за представяне на някой официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент /ЕС/ № 1024/2012 г. - изтегли от ТУКАдминистративно звено, в което се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

Дирекция "Инвестиционна политика и спомагателни дейности"

Център за информационно обслужване и услуги /ЦИОУ/
Адрес:
 обл. Варна, гр. Белослав, 9178
          ул."Цар Симеон Велики"№ 23

Телефон :05112/35-43,35-49
Факс: 05112/22-14
Електронна поща: obstinabeloslav@abv.bg
Работно време: 08:30ч.-17:00ч.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания

Вътрешни правила за организацията на административното обслужване в община Белослав,
Заявление за комплексно административно обслужване - приложение № 1 към ВПОАООБ
Протокол за устно заявяване на услуга - приложение №2 към ВПОАООБ

1. ОБА1.1/2033 Възстановяване и промяна на име
Нормативно основание:  Закон за гражданската регистрация - чл. 19а
Необходими документи: - Документ за самоличност на лицето  или пълномощно от него
- Актуален акт за раждане  и акт за граждански брак 
Срок на предоставяне: -обикновена услуга- 30 дни
Срок на действие на документа безсрочен
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата Кмет на община
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт Кмет на община
Е-адрес, на който се предоставя услугата     beloslav.org        
Е-адрес за предложения obstinabeloslav@abv.bg
Начин на заявяване на услугата: в ЦИОУ, по пощата или с куриер
Начин на заплащане: на гише в брой в ЦИОУ;
на ПОС терминал с карта в ЦИОУ;
по банков път;
Заплащане:
безплатно
Формуляр :  Заявление/молба по чл.19а от ЗГР


2. ОБА1.2/2016 Издаване на удостоверение за наследници
Нормативно основание:  Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал. 1; чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с; чл. 5, т. 2Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 1
Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) - чл. 9; чл. 10; чл. 11; чл. 12
Необходими документи: - Документ за самоличност на пряк наследник или пълномощно
- Препис от смъртен акт 
Срок на предоставяне: -обикновенна услуга  - 3 дни 
-експерсна услуга - веднага
Срок на действие на документа еднократно
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата Кмет на община
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт Кмет на община
Е-адрес, на който се предоставя услугата     beloslav.org        
Е-адрес за предложения obstinabeloslav@abv.bg
Начин на заявяване на услугата: в ЦИОУ, по пощата или с куриер
Начин на заплащане: на гише в брой в ЦИОУ;
на ПОС терминал с карта в ЦИОУ;
по банков път;
Заплащане:
За обикновена услуга 5 лв.
За експресна услуга 10 лв.
Формуляр : Искане

3. ОБА1.3/2109 Издаване на удостоверение за семейно положение
Нормативно основание:  Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал. 1; чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с; чл. 5, т. 4
Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 6
Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) - чл. 13
Необходими документи: - Документ за самоличност  на лицето/ или пълномощно от него
Срок на предоставяне: -обикновенна услуга  - 3 дни 
-експерсна услуга - веднага
Срок на действие на документа до промяна на обстоятелствата
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата Кмет на община
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт Кмет на община
Е-адрес, на който се предоставя услугата     beloslav.org        
Е-адрес за предложения obstinabeloslav@abv.bg
Начин на заявяване на услугата: в ЦИОУ, по пощата или с куриер
Начин на заплащане: на гише в брой в ЦИОУ;
на ПОС терминал с карта в ЦИОУ;
по банков път;
Заплащане:
За обикновена услуга 5 лв.
За експресна услуга 10 лв.
Формуляр :  Искане

4. ОБА1.4/22075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
Нормативно основание:  Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал. 1; чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с; чл. 5, т. 4
Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 12
Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) - чл. 14
Необходими документи: - Документ за самоличност  на лицето или пълномощно от него
Срок на предоставяне: -обикновенна услуга  - 3 дни 
-експерсна услуга - веднага
Срок на действие на документа до промяна на обстоятелствата
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата Кмет на община
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт Кмет на община
Е-адрес, на който се предоставя услугата     beloslav.org        
Е-адрес за предложения obstinabeloslav@abv.bg
Начин на заявяване на услугата: в ЦИОУ, по пощата или с куриер
Начин на заплащане: на гише в брой в ЦИОУ;
на ПОС терминал с карта в ЦИОУ;
по банков път;
Заплащане:
За обикновена услуга 5 лв.
За експресна услуга 10 лв.
Формуляр :  Искане


5. ОБА1.5/2036 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
Нормативно основание:  Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал. 1; чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с; чл. 5, т. 2
Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 7
Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) - чл. 15
Необходими документи:  Документ за самоличност  на лицето/ или пълномощно от него
Срок на предоставяне: -обикновенна услуга  - 3 дни 
-експерсна услуга - веднага
Срок на действие на документа 6 месеца
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата Кмет на община
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт Кмет на община
Е-адрес, на който се предоставя услугата     beloslav.org        
Е-адрес за предложения obstinabeloslav@abv.bg
Начин на заявяване на услугата: в ЦИОУ, по пощата или с куриер
Начин на заплащане: на гише в брой в ЦИОУ;
на ПОС терминал с карта в ЦИОУ;
по банков път;
Заплащане:
За обикновена услуга 5 лв.
За експресна услуга 10 лв.
Формуляр : Искане

6.ОБА1.6/2391 Издаване на удостоверение за настойничество и попечителство
Нормативно основание:  Семеен кодекс - чл. 153, и следващи
Необходими документи: Решение от съда за поставяне на лице под запрещение
- Документ за  самоличност  на роднина или близък, който кандидатства за настойник /попечител  и декларации от членовете на настойническия/попечителския съвет
- Удостоверение за раждане на малолетните, непълнолетните и поставените под запрещение и копия от актове за смърт на родителите
Срок на предоставяне: 30 дни
Срок на действие на документа 1 година
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата Кмет на община
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт Кмет на община
Е-адрес, на който се предоставя услугата     beloslav.org        
Е-адрес за предложения obstinabeloslav@abv.bg
Начин на заявяване на услугата: в ЦИОУ, по пощата или с куриер
Начин на заплащане: на гише в брой в ЦИОУ;
на ПОС терминал с карта в ЦИОУ;
по банков път;
Заплащане: безплатно
Формуляр : Искане
Декларация попечител
Декларация по чл.158 от СК
Декларация настойнически съвет

7.ОБА1.7/2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
Нормативно основание:  Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал. 1; чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с; чл. 5, т. 1
Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 2
Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) - чл. 18
Необходими документи: документ за самоличност от лицето или пълномощно от него
Удостоверения  по Гражданско състояние
Други документи доказващи, че лицето е записано с друго име 
Срок на предоставяне: -обикновена услуга- 3 дни
-експресна услуга-веднага
Срок на действие на документа  безсрочно
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата Кмет на община
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт Кмет на община
Е-адрес, на който се предоставя услугата     beloslav.org        
Е-адрес за предложения obstinabeloslav@abv.bg
Начин на заявяване на услугата: в ЦИОУ, по пощата или с куриер
Начин на заплащане: на гише в брой в ЦИОУ;
на ПОС терминал с карта в ЦИОУ;
по банков път;
Заплащане:
За обикновена услуга 5 лв.
За експресна услуга 10 лв.
Формуляр : Искане

8. ОБА1.8/2017 Издаване на удостоверение за сключване на граждански брак от български гражданин в чужбина
Нормативно основание:  Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал. 1; чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с; чл. 5, т. 4
Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 6; чл. 110, ал. 1, т. 11
Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) - чл. 20
Необходими документи: - Документ за самоличност /или пълномощно
Срок на предоставяне: -обикновенна услуга  - 3 дни 
-експерсна услуга - веднага
Срок на действие на документа  безсрочно
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата Кмет на община
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт Кмет на община
Е-адрес, на който се предоставя услугата     beloslav.org        
Е-адрес за предложения obstinabeloslav@abv.bg
Начин на заявяване на услугата: в ЦИОУ, по пощата или с куриер
Начин на заплащане: на гише в брой в ЦИОУ;
на ПОС терминал с карта в ЦИОУ;
по банков път;
Заплащане:
За обикновена услуга 6 лв.
За експресна услуга 12 лв.
Формуляр :  Искане


9. ОБА1.9/2073 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключавена граждански брак в Република България
Нормативно основание:  Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал. 1; чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с; чл. 5, т. 4
Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 6
Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) - чл. 21
Необходими документи: - Документ за самоличност /или пълномощно
Срок на предоставяне: -обикновенна услуга - 3 дни 
-експерсна услуга - веднага
Срок на действие на документа еднократно
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата Кмет на община
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт Кмет на община
Е-адрес, на който се предоставя услугата     beloslav.org        
Е-адрес за предложения obstinabeloslav@abv.bg
Начин на заявяване на услугата: в ЦИОУ, по пощата или с куриер
Начин на заплащане: на гише в брой в ЦИОУ;
на ПОС терминал с карта в ЦИОУ;
по банков път;
Заплащане:
За обикновена услуга 10 лв.
За експресна услуга 20 лв.
Формуляр : Заявление
Декларация по чл.21,ал.1 за съгласие


10. ОБА1.10/2129 Издаване на удостоверение за постоянен адрес за първи път 
Нормативно основание:  Закон за гражданската регистрация - чл. 95; чл. 98, във връзка с; чл. 5, т. 3; чл. 106, ал. 1, т. 1
Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 8
Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) - чл. 22; чл. 24
Необходими документи: - Документ за самоличност /или пълномощно
Срок на предоставяне: -експерсна услуга - веднага
Срок на действие на документа до промяна на постоянен адрес
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата Кмет на община
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт Кмет на община
Е-адрес, на който се предоставя услугата     beloslav.org        
Е-адрес за предложения obstinabeloslav@abv.bg
Начин на заявяване на услугата: в ЦИОУ, по пощата или с куриер
Начин на заплащане: на гише в брой в ЦИОУ;
на ПОС терминал с карта в ЦИОУ;
по банков път;
Заплащане:
2 лв.
Формуляр : Заявление
Декларация по чл.92, ал.6 от ЗГС
Декларация по чл.92, ал.3 от ЗГС

11. ОБА1.11/2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистритан постоянен адрес 
Нормативно основание:  Закон за гражданската регистрация - чл. 106, ал. 1, т. 1
Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) - чл. 22, ал. 1
Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 8
Необходими документи: Документ за самоличност или пълномощно
Срок на предоставяне: веднага
Срок на действие на документа до промяна на постоянен адрес
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата Кмет на община
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт Кмет на община
Е-адрес, на който се предоставя услугата     beloslav.org        
Е-адрес за предложения obstinabeloslav@abv.bg
Начин на заявяване на услугата: в ЦИОУ, по пощата или с куриер
Начин на заплащане: на гише в брой в ЦИОУ;
на ПОС терминал с карта в ЦИОУ;
по банков път;
Заплащане:
4 лв.
Формуляр : Искане Заявление


12. ОБА1.12/2129 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес.
Нормативно основание:  Закон за гражданската регистрация - чл. 106, ал. 1, т. 1
Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) - чл. 22, ал. 1
Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 8
Необходими документи: - Документ за самоличност /или пълномощно
Срок на предоставяне: - обикновенна услуга-3 дни 
- експерсна услуга– веднага
Срок на действие на документа до промяна на постоянен адрес
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата Кмет на община
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт Кмет на община
Е-адрес, на който се предоставя услугата     beloslav.org        
Е-адрес за предложения obstinabeloslav@abv.bg
Начин на заявяване на услугата: в ЦИОУ, по пощата или с куриер
Начин на заплащане: на гише в брой в ЦИОУ;
на ПОС терминал с карта в ЦИОУ;
по банков път;
Заплащане:
За обикновена услуга 2 лв.
 
Формуляр : Заявление
Декларация по чл.92, ал.6 от ЗГС
Декларация по чл.92, ал.3 от ЗГС

13. ОБА1.13/2056 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес след 2000г.
Нормативно основание:  Закон за гражданската регистрация - чл. 24; чл.106, ал. 1,т.1; чл.5,т. 3
Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) - чл. 24
Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 8
Необходими документи: - Документ за самоличност /или пълномощно
Срок на предоставяне: - обикновенна услуга-3 дни 
- експерсна услуга– веднага
Срок на действие на документа до промяна на постоянен адрес
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата Кмет на община
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт Кмет на община
Е-адрес, на който се предоставя услугата     beloslav.org        
Е-адрес за предложения obstinabeloslav@abv.bg
Начин на заявяване на услугата: в ЦИОУ, по пощата или с куриер
Начин на заплащане: на гише в брой в ЦИОУ;
на ПОС терминал с карта в ЦИОУ;
по банков път;
Заплащане:
За обикновена услуга 4 лв.
За експресна услуга 8 лв.
Формуляр :  Искане


14. ОБА1.14/2074 Издаване  на удостоверение за настоящ адрес за първи път
Нормативно основание:  Закон за гражданската регистрация - чл. 96; чл. 99, във връзка с; чл.5,т.3;чл.106, ал.1,т.1
Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1,т.8
Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) - чл. 23; чл. 25
Необходими документи: - Документ за самоличност /или пълномощно
Срок на предоставяне: веднага
Срок на действие на документа до промяна на настоящ адрес
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата Кмет на община
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт Кмет на община
Е-адрес, на който се предоставя услугата     beloslav.org        
Е-адрес за предложения obstinabeloslav@abv.bg
Начин на заявяване на услугата: в ЦИОУ, по пощата или с куриер
Начин на заплащане: на гише в брой в ЦИОУ;
на ПОС терминал с карта в ЦИОУ;
по банков път;
Заплащане:
2 лв.
Формуляр : Адресна карта
Декларация по чл.92, ал.6 от ЗГС
Декларация по чл.92, ал.3 от ЗГС


15.ОБА1.15/1997 Издаване  на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес.
Нормативно основание:  Закон за гражданската регистрация - чл. 106, ал. 1, т. 1
Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 8
Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) - чл. 23, ал. 1
Необходими документи: Документ за самоличност /или пълномощно
Срок на предоставяне: -обикновена услуга-3 дни
-експресна услуга-веднага
Срок на действие на документа до промяна на настоящ адрес адрес
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата Кмет на община
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт Кмет на община
Е-адрес, на който се предоставя услугата     beloslav.org        
Е-адрес за предложения obstinabeloslav@abv.bg
Начин на заявяване на услугата: в ЦИОУ, по пощата или с куриер
Начин на заплащане: на гише в брой в ЦИОУ;
на ПОС терминал с карта в ЦИОУ;
по банков път;
Заплащане:
За обикновена услуга 4 лв.
За експресна услуга 8 лв.
Формуляр :  Искане


16. ОБА2.16/2107 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или промяна на настоящ адрес.
Нормативно основание:  Закон за гражданската регистрация - чл. 96; чл. 99
Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 8
Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) - чл. 23
Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация - чл. 138, ал. 2
Необходими документи: Документ за самоличност /или пълномощно
Срок на предоставяне: веднага
Срок на действие на документа до промяна на настоящ адрес адрес
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата Кмет на община
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт Кмет на община
Е-адрес, на който се предоставя услугата     beloslav.org        
Е-адрес за предложения obstinabeloslav@abv.bg
Начин на заявяване на услугата: в ЦИОУ, по пощата или с куриер
Начин на заплащане: на гише в брой в ЦИОУ;
на ПОС терминал с карта в ЦИОУ;
по банков път;
Заплащане:
2 лв.
Формуляр : Адресна карта за настоящ адрес
Декларация по чл.92, ал.6 от ЗГС
Декларация по чл.92, ал.3 от ЗГС

17. ОБА3.17/2104 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес, регистриран след 2000г.
Нормативно основание:  Закон за гражданската регистрация - чл. 96; чл. 99
Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 8
Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) - чл. 23
Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация - чл. 138, ал. 2
Необходими документи: Документ за самоличност /или пълномощно
Срок на предоставяне: веднага
Срок на действие на документа до промяна на настоящ адрес адрес
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата Кмет на община
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт Кмет на община
Е-адрес, на който се предоставя услугата     beloslav.org        
Е-адрес за предложения obstinabeloslav@abv.bg
Начин на заявяване на услугата: в ЦИОУ, по пощата или с куриер
Начин на заплащане: на гише в брой в ЦИОУ;
на ПОС терминал с карта в ЦИОУ;
по банков път;
Заплащане:
4лв.
Формуляр : Искане


18. ОБА1.18/2108 Издаване на удостоверение за правно ограничение
Нормативно основание:  Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал. 1
Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 12
Наредба РД-07-7 на министъра на труда и социалната политика от 05.10.2010 г. за условията и реда за водене и съхранение на регистрите за пълно осиновяване (обн., ДВ, бр. 82 от 19.10.2010 г., в сила от 19.10.2010 г.) - чл. 25, ал. 1, т. 1
Наредба за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях - чл. 8, ал. 1, т. 2
Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) - чл. 17
Необходими документи: Документ за самоличност /или пълномощно
Срок на предоставяне: -обикновена услуга- 3 дни
-експресна еслуга-веднага
Срок на действие на документа до промяна на обстоятелствата
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата Кмет на община
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт Кмет на община
Е-адрес, на който се предоставя услугата     beloslav.org        
Е-адрес за предложения obstinabeloslav@abv.bg
Начин на заявяване на услугата: в ЦИОУ, по пощата или с куриер
Начин на заплащане: на гише в брой в ЦИОУ;
на ПОС терминал с карта в ЦИОУ;
по банков път;
Заплащане:
За обикновена услуга 5 лв.
За експресна услуга 10 лв.
Формуляр : Искане

19. ОБА1.19/2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца
Нормативно основание:  Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал. 1, във връзка с
Закона за семейни помощи за деца - чл. 6
Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 12
Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) - чл. 16
Необходими документи: Документ за самоличност /или пълномощно
Срок на предоставяне: - обикновена услуга-3 дни
- експресна услуга-веднага
Срок на действие на документа безсрочно
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата Кмет на община
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт Кмет на община
Е-адрес, на който се предоставя услугата     beloslav.org        
Е-адрес за предложения obstinabeloslav@abv.bg
Начин на заявяване на услугата: в ЦИОУ, по пощата или с куриер
Начин на заплащане: на гише в брой в ЦИОУ;
на ПОС терминал с карта в ЦИОУ;
по банков път;
Заплащане:
За обикновена услуга 5 лв.
За експресна услуга 10 лв.
Формуляр : Искане


20. ОБА1.20/2391 Издаване на удостоверение за настойничество и попечителство
Нормативно основание:  чл.25,ал.1,т.1 от Наредба № РД-07-7 от 05.10.2010г. за условията и реда за водене и съхраняване на регистрите за пълно осиновяване.
Необходими документи:
документ за самоличност на дееспособни лица, близки и роднини и с решение на съда
Срок на предоставяне: 30 дни
Срок на действие на документа 1 година
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата Кмет на община
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт Кмет на община
Е-адрес, на който се предоставя услугата     beloslav.org        
Е-адрес за предложения obstinabeloslav@abv.bg
Начин на заявяване на услугата: в ЦИОУ, по пощата или с куриер
Начин на заплащане: на гише в брой в ЦИОУ;
на ПОС терминал с карта в ЦИОУ;
по банков път;
Заплащане:  4 лв.
Формуляр : Заявление

21. ОБА1.21/2052 Издаване на удостоверение за раждане-оригинал
Нормативно основание:  Закон за гражданската регистрация - чл. 43, ал. 6 и чл. 88, ал. 1, т.1 
Необходими документи: -съобщение за раждане издадено от здравно заведение, 
-документ за самоличност на родителите/или пълномощно/, 
-решение на съда за осиновяване
Срок на предоставяне: обикновена услуга – 7 дни
Срок на действие на документа безсрочен
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата Кмет на община
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт Кмет на община
Електронен адрес, на който се предоставя услугата     beloslav.org        
Електронен адрес за предложения obstinabeloslav@abv.bg
Начин на заявяване на услугата: в ЦИОУ ,по пощата или с куриер
Начин на заплащане: на гише в брой в ЦИОУ;
на ПОС терминал с карта в ЦИОУ;
по банков път;
Заплащане: безплатно


22. ОБА1.22/2080 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове съставени в чужбина
Нормативно основание:  Закон за гражданската регистрация - чл. 72, ал. 3, във връзка с; чл. 70, ал. 1
Необходими документи:
-Документ за самоличност на родителите
-Акт за раждане на детето /оригинал/
Срок на предоставяне: -обикновена услуга- 7 дни
Срок на действие на документа безсрочен
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата Кмет на община
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт Кмет на община
Е-адрес, на който се предоставя услугата     beloslav.org        
Е-адрес за предложения obstinabeloslav@abv.bg
Начин на заявяване на услугата: в ЦИОУ, по пощата или с куриер
Начин на заплащане: на гише в брой в ЦИОУ;
на ПОС терминал с карта в ЦИОУ;
по банков път;
Заплащане:
безплатно
Формуляр : Заявление


23. ОБА1.23/2132 Промяна в актовете за гражданско състояние
Нормативно основание:  Закон за гражданската регистрация - чл. 74; чл. 76
Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 2, т. 4; чл. 110, ал. 2, т. 7
Необходими документи:
-Документ за самоличност на лицето  или пълномощно от него
-Съдебно решение
-Официални удостоверителни документи  
Срок на предоставяне: -обикновена услуга- 3 дни
Срок на действие на документа безсрочно
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата Кмет на община
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт Кмет на община
Е-адрес, на който се предоставя услугата     beloslav.org        
Е-адрес за предложения obstinabeloslav@abv.bg
Начин на заявяване на услугата: в ЦИОУ, по пощата или с куриер
Начин на заплащане: на гише в брой в ЦИОУ;
на ПОС терминал с карта в ЦИОУ;
по банков път;
Заплащане:
безплатно
Формуляр : Заявление

24. ОБА1.25 /2076 Издаване на удостоверение за раждане/дубликат/
Нормативно основание:  Закон за гражданската регистрация - чл. 88, ал. 1, т. 1, във връзка с; чл. 40, ал. 1
Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 4
Необходими документи: документ за самоличност на лицето или пълномощно
Срок на предоставяне: обикновена услуга – 3 дни
експерсна услуга - веднага
Срок на действие на документа безсрочен
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата Кмет на община
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт Кмет на община
Е-адрес, на който се предоставя услугата     beloslav.org        
Е-адрес за предложения obstinabeloslav@abv.bg
Начин на заявяване на услугата: в ЦИОУ, по пощата или с куриер
Начин на заплащане: на гише в брой в ЦИОУ;
на ПОС терминал с карта в ЦИОУ;
по банков път;
Заплащане:
За обикновена услуга 5 лв.
За експресна услуга 10 лв
Формуляр : Заявление


25. ОБА1.26 /1999 Сключване на граждански брак и издаване на удостоверение за  граждански брак /оригинал/
Нормативно основание:  Закон за гражданската регистрация - чл. 88, ал. 1, т. 2, във връзка с; чл. 40, ал. 1
Необходими документи: -Документ за самоличност на лицата сключващи брак и на свидетелите
-Медицинско удостоверение за сключване на брак
-Декларации от лицата по образец 
при необходимост:
-Разрешение на Районен съд /за непълнолетните/
-Решение на съда за развод /при следващ брак
Срок на предоставяне: веднага
Срок на действие на документа безсрочен
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата Кмет на община
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт Кмет на община
Е-адрес, на който се предоставя услугата     beloslav.org        
Е-адрес за предложения obstinabeloslav@abv.bg
Начин на заявяване на услугата: в ЦИОУ, по пощата или с куриер
Начин на заплащане: на гише в брой в ЦИОУ;
на ПОС терминал с карта в ЦИОУ;
по банков път;
Заплащане: - Ритуал с "Менделсон" - 120,00 лв.
- Битов ритуал - 219,60 лв.
- Битов ритуал на М/К "Белла" - 450,00 лв.
Формуляр : Заявление

26. ОБА1.27/2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак /дубликат/
Нормативно основание:  Закон за гражданската регистрация - чл. 88, ал. 1, т. 2, във връзка с; чл. 40, ал. 1
Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 4
Необходими документи: документ за самоличност  на лицето или пълномощно
Срок на предоставяне: обикновенна услуга  - 3 дни 
експерсна услуга - веднага
Срок на действие на документа безсрочен
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата Кмет на община
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт Кмет на община
Е-адрес, на който се предоставя услугата     beloslav.org        
Е-адрес за предложения obstinabeloslav@abv.bg
Начин на заявяване на услугата: в ЦИОУ, по пощата или с куриер
Начин на заплащане: на гише в брой в ЦИОУ;
на ПОС терминал с карта в ЦИОУ;
по банков път;
Заплащане:
За обикновена услуга 5 лв.
За експресна услуга 10 лв.
Формуляр : Заявление

27.ОБА1.28/2019 Съставяне на акт за смърт и издаване на препис –извлечение от акт за смърт/ за първи път
Нормативно основание:  Закон за гражданската регистрация - чл. 88, ал. 1, т. 3, във връзка с; чл. 40, ал. 1
Необходими документи: -Съобщение за смърт от медицинско заведение
-Документ за самоличност на починалото лице
-Документ за самоличност на обявителя 
-Съдебно решение  за обявяване на лице за починало 
Срок на предоставяне: веднага
Срок на действие на документа безсрочен
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата Кмет на община
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт Кмет на община
Е-адрес, на който се предоставя услугата     beloslav.org        
Е-адрес за предложения obstinabeloslav@abv.bg
Начин на заявяване на услугата: в ЦИОУ, по пощата или с куриер
Начин на заплащане: на гише в брой в ЦИОУ;
на ПОС терминал с карта в ЦИОУ;
по банков път;
Заплащане:
 
безплатно
Формуляр : Заявление

27. ОБА1.29/2034 Издаване на препис-извлечения от акт за смърт за втори и следващ път
Нормативно основание:  Закон за гражданската регистрация - чл. 88, ал. 1, т. 3, във връзка с; чл. 40, ал. 1
Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 4
Необходими документи: -Документ за самоличност на пряк наследник или пълномощно
Срок на предоставяне: -обикновенна услуга  - 3 дни 
-експерсна услуга - веднага
Срок на действие на документа безсрочен
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата Кмет на община
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт Кмет на община
Е-адрес, на който се предоставя услугата     beloslav.org        
Е-адрес за предложения obstinabeloslav@abv.bg
Начин на заявяване на услугата: в ЦИОУ, по пощата или с куриер
Начин на заплащане: на гише в брой в ЦИОУ;
на ПОС терминал с карта в ЦИОУ;
по банков път;
Заплащане:
За обикновена услуга 5 лв.
За експресна услуга 10 лв.
Формуляр : Заявление

29.ОБА1.30/2038 Издаване на удостоверение  за липса на съставен акт за гражданско състояние
Нормативно основание:  Закон за гражданската регистрация - чл. 88, ал. 4; чл. 24, ал. 1
Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 3
Необходими документи: Документ за самоличност  на лицето/ или пълномощно 
Срок на предоставяне: -обикновенна услуга  - 3 дни 
-експерсна услуга - веднага
Срок на действие на документа безсрочен
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата Кмет на община
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт Кмет на община
Е-адрес, на който се предоставя услугата     beloslav.org        
Е-адрес за предложения obstinabeloslav@abv.bg
Начин на заявяване на услугата: в ЦИОУ, по пощата или с куриер
Начин на заплащане: на гише в брой в ЦИОУ;
на ПОС терминал с карта в ЦИОУ;
по банков път;
Заплащане:
За обикновена услуга 5 лв.
За експресна услуга 10 лв.
Формуляр : Заявление


30.ОБА1.31/2110 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина
Нормативно основание:  Закон за гражданската регистрация - чл. 106, ал. 1, т. 1
Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа - чл. 3
Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 11
Необходими документи:
- Документ за самоличност на лицето  или пълномощно от него
- Документ по гражданско състояние, който ще се заверява 
Срок на предоставяне: -обикновена услуга- 7 дни
-експресна услуга-веднага
Срок на действие на документа еднократно
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата Кмет на община
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт Кмет на община
Е-адрес, на който се предоставя услугата     beloslav.org        
Е-адрес за предложения obstinabeloslav@abv.bg
Начин на заявяване на услугата: в ЦИОУ, по пощата или с куриер
Начин на заплащане: на гише в брой в ЦИОУ;
на ПОС терминал с карта в ЦИОУ;
по банков път;
Заплащане:
За обикновена услуга 10 лв.
За експресна услуга 20 лв.
Формуляр : заявление

31.ОБА1.32/2077 Издаване на удостоверение  за вписване в регистъра на населението
Нормативно основание:  Закон за гражданската регистрация - чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с; чл. 3, ал. 2, т. 2
Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 12
Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) - чл. 19
Необходими документи: Документ за самоличност  на лицето/ или пълномощно 
Срок на предоставяне: -обикновенна услуга  - 3 дни 
-експерсна услуга - веднага
Срок на действие на документа до промяна на данните
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата Кмет на община
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт Кмет на община
Е-адрес, на който се предоставя услугата     beloslav.org        
Е-адрес за предложения obstinabeloslav@abv.bg
Начин на заявяване на услугата: в ЦИОУ, по пощата или с куриер
Начин на заплащане: на гише в брой в ЦИОУ;
на ПОС терминал с карта в ЦИОУ;
по банков път;
Заплащане:
За обикновена услуга 5 лв.
За експресна услуга 10 лв.
Формуляр : Искане

32.ОБА1.34/2020 Издаване на заверен препис или копие от ЛРК или страница от семейния регистър на населението
Нормативно основание:  Закон за гражданската регистрация - чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с; чл. 102, ал. 1, т. 3
Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 13
Необходими документи: Документ за самоличност  на лицето/ или пълномощно 
Срок на предоставяне: веднага
Срок на действие на документа безсрочен
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата Кмет на община
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт Кмет на община
Е-адрес, на който се предоставя услугата     beloslav.org        
Е-адрес за предложения obstinabeloslav@abv.bg
Начин на заявяване на услугата: в ЦИОУ, по пощата или с куриер
Начин на заплащане: на гише в брой в ЦИОУ;
на ПОС терминал с карта в ЦИОУ;
по банков път;
Заплащане:
 
4 лв.
Формуляр : Заявление 


33. ОБА1.35/1987 Предоставяне на данни по гражданска регистрация на институции
Нормативно основание:  Закон за гражданската регистрация - чл. 106, ал. 1, т. 2
Необходими документи: Законово определени правомощия 
Срок на предоставяне: -обикновена услуга- 3дни
-експресна услуга-веднага
Срок на действие на документа безсрочно
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата Кмет на община
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт Кмет на община
Е-адрес, на който се предоставя услугата     beloslav.org        
Е-адрес за предложения obstinabeloslav@abv.bg
Начин на заявяване на услугата: в ЦИОУ, по пощата или с куриер
Начин на заплащане: на гише в брой в ЦИОУ;
на ПОС терминал с карта в ЦИОУ;
по банков път;
Заплащане:
За обикновена услуга 8 лв.
За експресна услуга 16 лв.

34. ОБА1.36/2040 Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи
Нормативно основание:  Семеен кодекс - чл.19, ал.2; чл.19, ал.3
Необходими документи: Нотариално заверена декларация за имуществено отношения между съпрузи
Срок на предоставяне: веднага
Срок на действие на документа безсрочно
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата Кмет на община
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт Кмет на община
Е-адрес, на който се предоставя услугата     beloslav.org        
Е-адрес за предложения obstinabeloslav@abv.bg
Начин на заявяване на услугата: в ЦИОУ, по пощата или с куриер
Начин на заплащане: на гише в брой в ЦИОУ;
на ПОС терминал с карта в ЦИОУ;
по банков път;
Заплащане:
безплатно
Формуляр : Искане
Декларация за имуществени отношения


35. ОБА1.37/2053 Припознаване на дете
Нормативно основание:  Семеен кодекс - чл. 65
Необходими документи:
-Документ за самоличност на родителите
-Акт за раждане на детето /оригинал/
Срок на предоставяне: -обикновена услуга- 7 дни
Срок на действие на документа безсрочно
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата Кмет на община
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт Кмет на община
Е-адрес, на който се предоставя услугата     beloslav.org        
Е-адрес за предложения obstinabeloslav@abv.bg
Начин на заявяване на услугата: в ЦИОУ, по пощата или с куриер
Начин на заплащане: на гише в брой в ЦИОУ;
на ПОС терминал с карта в ЦИОУ;
по банков път;
Заплащане:
5 лв.
Формуляр : Заявление
Декларация за припознаване на дете


36. ОБА1.38/2058 Искане на справки по искане на съдебни изпълнители
Нормативно основание:  Граждански процесуален кодекс - чл. 431, ал. 3; чл. 431, ал. 4
Необходими документи:
 
Срок на предоставяне: -обикновена услуга- 3дни
-експресна услуга-веднага
Срок на действие на документа безсрочно
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата Кмет на община
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт Кмет на община
Е-адрес, на който се предоставя услугата     beloslav.org        
Е-адрес за предложения obstinabeloslav@abv.bg
Начин на заявяване на услугата: в ЦИОУ, по пощата или с куриер
Начин на заплащане: на гише в брой в ЦИОУ;
на ПОС терминал с карта в ЦИОУ;
по банков път;
Заплащане:
За обикновена услуга 8 лв.
За експресна услуга 16 лв.
Формуляр :  /


37. ОБА1. /2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние
Нормативно основание:  Закон за ратифициране на Конвенцията за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние, подписана на 8.09.1976 г. във Виена - чл. 1; чл. 8
Необходими документи:
-документ за самоличност или пълномощно
Срок на предоставяне: -обикновена услуга- 3дни
-експресна услуга-веднага
Срок на действие на документа безсрочно
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата Кмет на община
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт Кмет на община
Е-адрес, на който се предоставя услугата     beloslav.org        
Е-адрес за предложения obstinabeloslav@abv.bg
Начин на заявяване на услугата: в ЦИОУ, по пощата или с куриер
Начин на заплащане: на гише в брой в ЦИОУ;
на ПОС терминал с карта в ЦИОУ;
по банков път;
Заплащане:
За обикновена услуга 10 лв.
За експресна услуга 20 лв.
Формуляр : Заявление

38. ОБА1.  /2138 Служебно издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението 
Нормативно основание:  Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал. 1
Закон за електронното управление - чл. 2; чл. 3; чл. 4; чл. 40
Наредба № РД-02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението - чл. 3, ал. 3; чл. 19
Необходими документи:
-документ за самоличност или пълномощно
-писмо от служба Миграция при МВР
Срок на предоставяне: обикновена услуга-3 дни
-експресна услуга-веднага
Срок на действие на документа до промяна на обстоятелствата
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата Кмет на община
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт Кмет на община
Е-адрес, на който се предоставя услугата     beloslav.org        
Е-адрес за предложения obstinabeloslav@abv.bg
Начин на заявяване на услугата: в ЦИОУ, по пощата или с куриер
Начин на заплащане: на гише в брой в ЦИОУ;
на ПОС терминал с карта в ЦИОУ;
по банков път;
Заплащане:
За обикновена услуга 5 лв.
За експресна услуга 10 лв.
Формуляр : Искане


 39. Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението на чужденец с постоянно местопребиваване, бежанец или  на лице без гражданство
Нормативно основание:   
Необходими документи: Копие от акт за раждане
Копие от документ за постоянно пребиване
-Уведомително писмо 
Срок на предоставяне: -обикновена услуга- 7 дни
Срок на действие на документа безсрочно
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата Кмет на община
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт Кмет на община
Е-адрес, на който се предоставя услугата     beloslav.org        
Е-адрес за предложения obstinabeloslav@abv.bg
Начин на заявяване на услугата: в ЦИОУ, по пощата или с куриер
Начин на заплащане: на гише в брой в ЦИОУ;
на ПОС терминал с карта в ЦИОУ;
по банков път;
Заплащане:
 
Формуляр :  40. ОБА1.40/2390 Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство.
Нормативно основание:   
Необходими документи: Препис от акт за раждане или дубликат на удостоверение за раждане, 
- Документ, удостоверяващ датата и начина на напускане на страната;
- Справка по регистрите за гражданското състояние от съответната община или кметство относно гражданството на лицето;
- Актуална снимка паспортен формат - 2 бр.
Срок на предоставяне: -обикновена услуга- 7 дни
Срок на действие на документа безсрочно
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата Кмет на община
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт Кмет на община
Е-адрес, на който се предоставя услугата     beloslav.org        
Е-адрес за предложения obstinabeloslav@abv.bg
Начин на заявяване на услугата: в ЦИОУ, по пощата или с куриер
Начин на заплащане: на гише в брой в ЦИОУ;
на ПОС терминал с карта в ЦИОУ;
по банков път;
Заплащане:
 
Формуляр :


Издаване  на служебна  бележка за присъствие на погребение
Необходими документи:
- документ за самоличност на лицето
- акт за смърт
Срок за изпълнение:
- експерсна услуга – веднага
Място за изпълнение – ЦИОУ
Формуляр: Заявление


Извършване на нотариална заверка
Необходими документи:
- Документ за самоличност на лицата
- Документ за нотариална заверка
Срок за изпълнение:
- експерсна услуга – веднага
Място за изпълнение – ЦИОУ
Формуляр : Необходими документи


Издаване на други удостоверения по искане на граждани
Необходими документи:
- документ за самоличност на лицата
Срок за изпълнение:
- обикновенна услуга – 3 дни
Място за изпълнение – ЦИОУ
Формуляр : Искане


Регистрация на местни ръководства на изповеданията
Необходими документи:
- Документ за самоличност на лицето , което представлява местното ръководство
- Заявление от централното ръководство на вероизповеданието или упълномощено от него лице съгласно устава  включващо  посочените в чл.19 ал.3 т.1 и т.2 документи
Срок за изпълнение:
- обикновенна услуга – 7 дни
Място за изпълнение – ЦИОУ

Копиране на документи
Срок за изпълнение:
- експерсна услуга – веднага
Място за изпълнение – ЦИОУ

Еднократно ползване на заседателната зала в сградата на Общината
Необходими документи:
- Документ за самоличност на лицето или пълномощно
Срок за изпълнение:
- експерсна услуга – веднага
Място за изпълнение – ЦИОУ
Формуляр: Заявление


Извършване на факс  услуги
Срок за изпълнение:
- експерсна услуга – веднага
Място за изпълнение – ЦИОУ

Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с увреждания и използване на улеснения при паркиранесъс знак за хора с увреждания
Необходими документи:
- Документ за самоличност на лицето/или пълномощно от него,
- акт за раждане/ за деца/,
- експертно решение от ТЕЛК
- снимка с формат за документи;
Срок за изпълнение:
- обикновенна услуга  - 3 дни
Място за изпълнение – ЦИОУ
Формуляр: Заявление


Приемане и обработка на преписки за изготвяне на предложения до Общински съвет за отпускане на индивидуална пенсия
Необходими документи:
- заявление до НОИ с мотивите за отпускане на персонална пенсия,
- данни за самоличността на лицето и за гражданското му състояние,
- разпореждане на ТП на НОИ с което се отказва отпускането на пенсия,
- декларация за семейно и имотно състояние и за годишен доход на член от семейството за 12 месеца преди искането за пенсия,
- удостоверение за наследници,
- други удостоверителни документи
Срок за изпълнение:
- обикновенна услуга  - 36 дни
Място за изпълнение – ЦИОУ

Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта