Общинска собственост

Дата на публикуване: 03.02.2010 15:20
Административно звено, в което се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

Дирекция "Общинска собственост и териториялно-селищно устройство"
Център за информационно обслужване и услуги /ЦИОУ/
Адрес:
 обл. Варна, гр. Белослав, 9178
          ул."Цар Симеон Велики"№ 23

Телефон :05112/35-42,35-48
Факс: 05112/22-14
Електронна поща: obstinabeloslav@abv.bg
Работно време: 08:30ч.-17:00ч.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания

Вътрешни правила за организацията на административното обслужване в община Белослав,
Заявление за комплексно административно обслужване - приложение № 1 към ВПОАООБ
Протокол за устно заявяване на услуга - приложение №2 към ВПОАООБ1. ОБА2.2 /2021 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имот
Нормативно основание:  Закон за общинската собственост-чл.62, ал.4
Необходими документи:
-Документ за самоличност на лицето или пълномощно от него; 
-скица на имота, 
-документ за собственост
Срок на предоставяне: -обикновена услуга- 14дни
Срок на действие на документа безсрочно
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата Кмет на община
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт Кмет на община
Е-адрес, на който се предоставя услугата     beloslav.org        
Е-адрес за предложения obstinabeloslav@abv.bg
Начин на заявяване на услугата: в ЦИОУ, по пощата или с куриер
Начин на заплащане: на гише в брой в ЦИОУ;
на ПОС терминал с карта в ЦИОУ;
по банков път;
Заплащане: 5 лв.
Формуляр : Заявление

2. ОБА2.3 /2105 Установяване на жилищни нужди-картотекиране и издаване на удостоверение
Нормативно основание:  Закон за общинската собственост-чл.45а, ал.1
Необходими документи:
-Документ за самоличност на лицето; 
-декларация, служебна бележка за доходите от предприятието, където лицето работи или от социални грижи, 
-удостоверение за адресна регистрация,
-удостоверение за декларирани данни от данъчна служба, 
-ТЕЛК за процент инвалидност, ако има такова
Срок на предоставяне: 180 дни
Срок на действие на документа /
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата Кмет на община
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт Кмет на община
Е-адрес, на който се предоставя услугата     beloslav.org        
Е-адрес за предложения obstinabeloslav@abv.bg
Начин на заявяване на услугата: в ЦИОУ, по пощата или с куриер
Начин на заплащане: на гише в брой в ЦИОУ;
на ПОС терминал с карта в ЦИОУ;
по банков път;
Заплащане: 1 лв.
Формуляр :  Заявление

3. ОБА2.4 /2095 Справка по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинската собственост
Нормативно основание:  Закон за общинската собственост - чл. 62, ал. 2
Закон за местните данъци и такси - чл. 115
Необходими документи:
-Документ за самоличност на лицето или пълномощно от него; 
-документ за собственост
Срок на предоставяне: -обикновена услуга-3дни
Срок на действие на документа безсрочно
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата Кмет на община
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт Кмет на община
Е-адрес, на който се предоставя услугата     beloslav.org        
Е-адрес за предложения obstinabeloslav@abv.bg
Начин на заявяване на услугата: в ЦИОУ, по пощата или с куриер
Начин на заплащане: на гише в брой в ЦИОУ;
на ПОС терминал с карта в ЦИОУ;
по банков път;
Заплащане: 1лв.
Формуляр : Заявление

4.ОБА2.5/1988 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите-общинска собственост, или за възстановен общински имот.
Нормативно основание:  Закон за общинската собственост - чл. 62, ал. 4
Необходими документи:
-Документ за самоличност на лицето или пълномощно от него, 
-документ за собственост
Срок на предоставяне: 7 дни
Срок на действие на документа безсрочен
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата Кмет на община
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт Кмет на община
Е-адрес, на който се предоставя услугата     beloslav.org        
Е-адрес за предложения obstinabeloslav@abv.bg
Начин на заявяване на услугата: в ЦИОУ, по пощата или с куриер
Начин на заплащане: на гише в брой в ЦИОУ;
на ПОС терминал с карта в ЦИОУ;
по банков път;
Заплащане: 1 лв.
Формуляр : Заявление

5.ОБА2.6/2078 Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти 
Нормативно основание:  Закон за общинската собственост - чл. 62, ал. 4 във връзка с чл.5
Необходими документи:
-Документ за самоличност на лицето или пълномощно от него; 
-скица на имота
Срок на предоставяне: 7 дни
Срок на действие на документа безсрочен
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата Кмет на община
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт Кмет на община
Е-адрес, на който се предоставя услугата     beloslav.org        
Е-адрес за предложения obstinabeloslav@abv.bg
Начин на заявяване на услугата: в ЦИОУ, по пощата или с куриер
Начин на заплащане: на гише в брой в ЦИОУ;
на ПОС терминал с карта в ЦИОУ;
по банков път;
Заплащане: 5 лв.
Формуляр :  Заявление


6.ОБА2.8 /2059 Издаване на заповед за изземване на имот
Нормативно основание:  Закон за собствеността и ползването на земеделските земи - чл. 34, ал. 1
Необходими документи: - решение на поземлената комисия, 
-договор за доброволна делба или нотариален акт, 
-протокол за въвод във владение и скица, 
-удостоверение за наследници/ в случай, че собственикът на възстановения имот е починал/
Срок на предоставяне:  45 дни
Срок на действие на документа /
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата Кмет на община
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт Кмет на община
Е-адрес, на който се предоставя услугата     beloslav.org        
Е-адрес за предложения obstinabeloslav@abv.bg
Начин на заявяване на услугата: в ЦИОУ, по пощата или с куриер
Начин на заплащане: на гише в брой в ЦИОУ;
на ПОС терминал с карта в ЦИОУ;
по банков път;
Заплащане: 15 лв.
Формуляр : Заявление

7.ОБА2. /2081 Издаване на удостоверение, относно собствеността на недвижими имоти
Нормативно основание:  Закон за собствеността и ползването на земеделските земи - чл. 34, ал. 1
Необходими документи: - решение на поземлената комисия, 
-договор за доброволна делба или нотариален акт, 
-протокол за въвод във владение и скица, 
-удостоверение за наследници/ в случай, че собственикът на възстановения имот е починал/
Срок на предоставяне:  45 дни
Срок на действие на документа /
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата Кмет на община
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт Кмет на община
Е-адрес, на който се предоставя услугата     beloslav.org        
Е-адрес за предложения obstinabeloslav@abv.bg
Начин на заявяване на услугата: в ЦИОУ, по пощата или с куриер
Начин на заплащане: на гише в брой в ЦИОУ;
на ПОС терминал с карта в ЦИОУ;
по банков път;
Заплащане: 5 лв.
Формуляр : Заявление

8. Приемане и обработка на документи за изплащане левова компенсация на титулярите на жилищно-спестовни влогове
Необходими документи: 
    -документ за самоличност на лицето или пълномощно от него, 
    -декларация по чл.2 ал.1 от ЗУПГМЖСВ, 
    -други документи доказващи събитието
Срок за изпълнение:  
       - обикновена услуга - 30 дни
Място на изпълнение – Център за информация и общински услуги 
Формуляр: Заявление
 
9. Издаване на удостоверение за наличие на жилищно-спестовен влог
Необходими документи: 
    -проверка в Справка за жилищноспестовни влогове, включени в окончателен списък по чл.7 от ППЗУПГМЖСВ, 
    -други документи, доказващи събитието
Срок за изпълнение:  
       - обикновена услуга - 7 дни
Място на изпълнение – Център за информация и общински услуги 
Формуляр: Заявление
 
10. Приемане на документи за продажба на общинско  жилище
Необходими документи: 
    -документ за самоличност на лицето или пълномощно от него; 
    -удостоверение за декларирани данни за недвижими имоти на всеки член от семейството или за липсата на такива, 
    -удостоверение, че е включен в окончателния списък по чл.8 от ППЗУЖВГМЖСВ, 
    -копие от документ за платен наем, ел.енергия, ВиК и топлоенергия, 
    -копие от договор за наем и настанителна заповед, 
    -документ за платена такса
Срок за изпълнение:  
       - обикновена услуга - 90 дни
Място на изпълнение – ЦИОУ
Формуляр: Заявление
 
11. Включване в списъци за парично обезщетение на лица, имащи дългогодишни жилищни-спестовни влогове
Необходими документи: 
    -Документ за самоличност на лицето; 
    -декларация по чл.2 ал.1 от ЗУПГМЖСВ, 
    -други документи, 
    -документ за платена такса
Срок за изпълнение:  
       - обикновена услуга - 19 дни
Място на изпълнение – Център за информация и общински услуги
Формуляр: Заявление
 
12. Обстоятелствена проверка за признаване правото на собственост
Необходими документи: 
    -актуална скица на имота; 
    -документи относно собствеността, 
    -документ за платена такса
Срок за изпълнение:  
   - обикновена услуга - 7 дни
Място на изпълнение – Център за информация и общински услуги 
Формуляр: Заявление

13. Учредяване право на надстрояване и пристрояване
Необходими документи: 
    -Документ за самоличност на лицето; 
    -документ за собственост на имота, 
    -актуална скица с виза за проектиране, 
    -документ за платена такса
Срок за изпълнение:  
       - обикновена услуга - 150 дни
Място на изпълнение – Център за информация и общински услуги
Формуляр: Заявление

14. Приемане на документи за изкупуване право на собственост от физически и юридически лица на земя с учредено право на строеж
Необходими документи: 
    -Документ за самоличност на лицето или пълномощно от него; 
    -документ за собственост на сградата, разрешение за строеж или акт за узаконяване, 
    -документ за учредено право на строеж, 
    -удостоверение за наследници/ако искането е от наследници/,
    -декларация за липса на задължения към общината,
    -актуална скица,
    -документ за платена такса
Срок за изпълнение:  
       - обикновена услуга - 90 дни
Място на изпълнение – Център за информация и общински услуги 
Формуляр: Заявление
 
15. Ползване на клубове общинска собственост
Необходими документи: 
    -Документ за самоличност на лицето; 
    -документ за платена такса
Срок за изпълнение:  
       - обикновена услуга - 90 дни
Място на изпълнение – Център за информация и общински услуги 
Заплащане: 20лв.

Формуляр: Заявление
 
16. Регистрация на пчелни семейства
Необходими документи: 
    -регистрационен номер на пчелина; 
    -описание на местонахождението на пчелните семейства
Срок за изпълнение:  
       - обикновена услуга - 7 дни
Място на изпълнение – Център за информация и общински услуги 
Формуляр: Декларация
                  Заявление
 
17. Издаване на свидетелство за собственост на пчелни семейства
Необходими документи: 
    -документ за регистрация на пчелина от ветеринарна служба, 
    -документ за платена такса
Срок за изпълнение:  
       - обикновена услуга - 7 дни
Място на изпълнение – Център за информация и общински услуги 
Заплащане: 5лв
Формуляр: Декларация
                  Заявление
 
18. Регистрация на домашни кучета
Необходими документи: 
    -ветеринарно-медицински паспорт; 
    -документ за платена такса
Срок за изпълнение:  
       - обикновена услуга - 2 дни
Място на изпълнение – Център за информация и общински услуги 
Формуляр : ЗАЯВЛЕНИЕ
 
19. Издаване на удостоверение за собственост на регистрирано куче
Необходими документи: 
    -ветеринарно-медицински паспорт, 
    -документ за платена такса
Срок за изпълнение:  
       - обикновена услуга - 7 дни
Място на изпълнение – Център за информация и общински услуги 
Формуляр: Заявление
 
20. Издаване акт за приплод
Необходими документи: 
    -Заявление по образец, 
    -документ за платена такса
Срок за изпълнение:  
       - обикновена услуга - 7 дни
Място на изпълнение – Център за информация и общински услуги 
Формуляр: Заявление
 
21. Издаване на скици за недвижими имоти, раздадени по ПМС
Необходими документи: 
    -заявление по образец,
    -документ за собственост
Срок за изпълнение:  
       - обикновена услуга - 15 дни
Място на изпълнение – Център за информация и общински услуги 
Формуляр: Заявление

22. Попълване приложение на данъчна декларация
Необходими документи: 
    -заявление по образец,
    -данъчна декларация, приложение на данъчна декларация, 
    -документ за собственост, 
    -документ за платена такса
Срок за изпълнение:  
       - обикновена услуга - 3 дни
Място на изпълнение – Център за информация и общински услуги 
Формуляр: Заявление
 
23. Издаване на заверено препис-извлечение от решения, протоколи, заповеди, актове и други документи
Необходими документи: 
    -заявление по образец,
    -документ за платена такса
Срок за изпълнение:  
       - обикновена услуга - 7 дни
Място на изпълнение – Център за информация и общински услуги 
Формуляр: Заявление

24. Прекратяване на договора за наем от наемател преди изтичане на договорения срок
Необходими документи: 
    -Документ за самоличност на лицето  или пълномощно 
    -удостоверение за съдебна регистрация на юридическо лице 
    -копие от договора за наем с общината, 
    -документ за платена такса
Срок за изпълнение:  
       - обикновена услуга - 30 дни
Място на изпълнение – Център за информация и общински услуги
Формуляр: Заявление 

25. Процедура по ликвидиране на съсобственост между общината и физически и/или юридически лица
Необходими документи: 
    -документ за собственост на съсобствения имот, 
    -актуална скица, 
    -документ за платена такса
Срок за изпълнение:  
       - обикновена услуга - 90 дни
Място на изпълнение – Център за информация и общински услуги 
Формуляр: Заявление

 
26. Издаване на удостоверение за собственост на едър рогат добитък
Необходими документи: 
    -документ за собственост на животното или акт за приплод, 
    -документ за платена такса
Срок за изпълнение:  
       - обикновена услуга - 7 дни
Място на изпълнение – Център за информация и общински услуги 
Формуляр: Заявление
 
27. Промяна в обстоятелствата по вече сключен договор  за наем на общински имот
Необходими документи: 
    -Документ за самоличност на лицето  или пълномощно от него, 
    -удостоверение за съдебна регистрация на юридическо лице и копие от договора за наем с общината, 
    -документ за платена такса
Срок за изпълнение:  
       - обикновена услуга - 14 дни
Място на изпълнение – Център за информация и общински услуги 
Формуляр:Заявление

Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта