*****************************************
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ПОЛИЦИЯ
Пази горите
Български пощи
Местни данъци и такси

1.Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот

За недвижими имоти на граждани, декларирани по реда на чл.14 от ЗМДТ се изисква:
 • Заявление за издаване на данъчна оценка;
 • Лична карта /за справка/;
 • Пълномощно /когато искането се подава от упълномощено лице/;
- За жилищни и  нежилищни имоти на фирми,  декларирани по реда на  чл.14 от ЗМДТ се изисква:

 • Заявление за издаване на данъчна оценка;
 • Лична карта /за справка/;
 • Пълномощно /когато молбата се подава от упълномощено лице/
- За имоти на фирми и граждани, декларирани с декларации по чл.14 от ЗМДТ, който ще се учредява право на ползване и земеделски земи 

 • Заявление за издаване на данъчна оценка;
 • Документ за собственост;
 • Актуална скица /копие/;
 • Удостоверение за наследници /в случаите, когато собственика по скицата е починал/– копие;
 • Актуално удостоверение за характеристиките на земята /оригинал/;
 • Лична карта /за справка/;
 • Пълномощно/когато молбата се подава от упълномощено лице/.
Срок за изпълнение:  

-обикновена услуга - 7 дни
-бърза услуга – 2 дни
-експресна услуга - 1 ден
Място за изпълнение:отдел „Местни данъци и такси”
Изтегли: образец на молба

2.Издаване на удостоверение за  удостоверяване  на данни, декларирани по Закона за местните  данъци и такси

Необходими документи:

 • Искане за издаване на документ;
 • Лична карта /за справка/;
 • Пълномощно /когато искането се подава от упълномощено лице
Срок за изпълнение: 
-обикновена услуга-7 дни
-бърза услуга–2 дни
Място за изпълнение:отдел „Местни данъци и такси”
Изтегли: образец на искане

3.Издаване на удостоверение за платен данък  върху наследството

Необходими документи:
 • Документ за самоличност на лицето  или пълномощно от него
 • Копие от удостоверение за наследници 
Срок за изпълнение: 
-експресна услуга-веднага
Място за изпълнение:отдел „Местни данъци и такси”
Изтегли: образец на искане

4.Издаване на удостоверение за платен данък върху превозни средства

Необходими документи:
 • Документ за самоличност на лицето  или пълномощно от него
 • Свидетелство за регистрация на МПС 
Срок за изпълнение: 
-експресна услуга-веднага
Място за изпълнение:отдел „Местни данъци и такси”
Изтегли: образец на искане

5.Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху недвижими имоти  за новопостроени или придобити по друг начин имоти на територията на община Белослав

Необходими документи:

    -Документ за самоличност на лицето или пълномощно от него
    -Копие от документ за собственост
    -Копие от удостоверение за наследници  /при наследство/
    -Квитанция за платен данък при придобиване
    -При необходимост копие от актуална  скица на имота
    -Разрешение за ползване или удостоверение  за въвеждане в експлоатация
Срок за изпълнение: 
-експресна услуга- веднага
Място за изпълнение:отдел „Местни данъци и такси”
ИЗТЕГЛИ ОБРАЗЕЦ НА ДЕКЛАРАЦИЯ

6. Приемане  и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху нежилищните имоти, придобити от предприятия

Необходими документи:

 • Копие от документ за собственост
 • Копие от скица на имота
Срок за изпълнение: 
-експресна услуга-веднага
Място за изпълнение:отдел „Местни данъци и такси”

7.Приемане и обработване на декларации за облагане с данък върху наследствата
Подаване:
в 6-месечен срок

-от откриване на наследството;

-от узнаването, че наследството е открито–за наследник или заветник,който не е съпруг,низходящ,родител,брат или сестра;

-от въвеждане във владение–за лицата, които се явяват наследници на обявения за отсъстващ към момента на последното известие от него;

-от деня на раждането–когато наследникът е лице, което е било заченато към момента на откриване на наследството и е живородено;

 

в 1-месечен срок

- за наследствени имущества, за които данъчно задължените лица са узнали след изтичане на 6-месечният срок. Дължимият данък се преизчислява.


Необходими документи:

 •  Документ за самоличност на лицето  или пълномощно от него
 • Копие от удостоверение за наследници
 • Други документи /в зависимост от това какво включва наследствената маса/

Срок за изпълнение: 
-експресна услуга-веднага
Място за изпълнение:отдел „Местни данъци и такси”
ИЗТЕГЛИ ОБРАЗЕЦ НА ДЕКЛАРАЦИЯ

8.Приемане и обработване на декларации за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущество, с изключение на недвижим имот и моторни превозни средства

Необходими документи:

 • Документ за самоличност на лицето  или пълномощно от него
Срок за изпълнение: 
-експресна услуга-веднага
Място за изпълнение:отдел „Местни данъци и такси”

9.Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху притежаван лек автомобил

Необходими документи:

 • Документ за самоличност на лицето или пълномощно от него
 • Копие на документ за собственост
 • Копие от свидетелството за регистрация
 • Квитанция за платен данък при придобиване
 • Удостоверение за наследници /при необходимост/
Срок за изпълнение: 
-експресна услуга-веднага
Място за изпълнение:отдел „Местни данъци и такси”
ИЗТЕГЛИ ОБРАЗЕЦ ДЕКЛАРАЦИЯ

10.Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху притежавано пътно превозно средство, без леки автомобили

Необходими документи:

 • Документ за самоличност на лицето  или пълномощно от него
 • Копие на документ за собственост
 • Копие от свидетелството за регистрация
 • Квитанция за платен данък при придобиване
 • Удостоверение за наследници /при необходимост/
Срок за изпълнение: 
-експресна услуга- веднага
Място за изпълнение:отдел „Местни данъци и такси”
ИЗТЕГЛИ ОБРАЗЕЦ ДЕКЛАРАЦИЯ

11.Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен патентен данък

Необходими документи:

 • Документ за самоличност на лицето или пълномощно от него 
Срок за изпълнение: 
-експресна услуга-веднага
Място за изпълнение:отдел „Местни данъци и такси”
ИЗТЕГЛИ ОБРАЗЕЦ ДЕКЛАРАЦИЯ

12. Издаване на удостоверение за дължим размер  на патентния данък

Необходими документи:

 • Документ за самоличност на лицето  или пълномощно от него 
Срок за изпълнение: 
-експресна услуга-веднага
Място за изпълнение:отдел „Местни данъци и такси”
Изтегли: образец на искане

13.Приемане и обработване на декларации за освобождаване от такса за сметосъбиране,сметоизвозване и за обезвреждане на битови отпадъци

Необходими документи:

 • Документ за самоличност на лицето  или пълномощно от него
Срок за изпълнение: 
-обикновена услуга–30 дни
Място за изпълнение:отдел „Местни данъци и такси”
Изтегли: образец декларация

14.Издаване на удостоверение за платен данък върху недвижими имоти и такси за битови отпадъци

Необходими документи:

 • Документ за самоличност на лицето  или пълномощно от него 
Срок за изпълнение: 
-експресна услуга-веднага
Място за изпълнение:отдел „Местни данъци и такси”
Изтегли: образец на искане

15.Издаване на удостоверение за платен данък върху наследството

Необходими документи:
 • Документ за самоличност на лицето  или пълномощно от него 
Срок за изпълнение: 
-експресна услуга-веднага
Място за изпълнение:отдел „Местни данъци и такси”
Изтегли: образец на искане

16.Издаване на дубликат от подадена данъчна декларация

Необходими документи:

 • Документ за самоличност на лицето  или пълномощно от него 
Срок за изпълнение: 
-експресна услуга-веднага
Място за изпълнение:отдел „Местни данъци и такси”
Изтегли: образец на искане

17. Приемане и обработване на искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени или събрани суми за данъци, такси и наложени от органите по приходи глоби и имуществени санкции

Необходими документи:

 • Документ за самоличност на лицето  или пълномощно от него
 • Документ за платени данъци и такси 
 • Документ за собственост 
Срок за изпълнение: 
-обикновена услуга–30 дни
Място за изпълнение:отдел „Местни данъци и такси”
Изтегли: образец на искане

18. Заверка на молба за извършване на обстоятелствена проверка 

Необходими документи: 
 • Документ за самоличност на лицето или пълномощно от него 
Срок за изпълнение: 
-експресна услуга-веднага
Място за изпълнение:отдел „Местни данъци и такси”
Изтегли: образец на искане

19. Издаване дубликат от квитанция за платени данъчни задължения

Необходими документи:

 • Документ за самоличност на лицето или пълномощно от него 
Срок за изпълнение: 
-експресна услуга-веднага
Място за изпълнение:отдел „Местни данъци и такси”
Изтегли: образец на искане

20. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на незавършено строителство и учредяване право на строеж

Необходими документи: 

 • Заявление за издаване на данъчна оценка;
 • Декларация по чл.14 от ЗМДТ с попълнено служебно каре от техническа служба;
 • Документ за собственост /копие/;
 • Удостоверение за степен на завършеност, издадено от общинска администрация по местонахождението на имота /копие/;
 • Скица /виза или разрешително за строеж;
 • Лична карта /за справка/;
 • Пълномощно /когато молбата се подава от упълномощено лице.
 • Разрешение за строеж 

Срок за изпълнение: 
-обикновена услуга - 14 дни
-бърза услуга - 7 дни
Място за изпълнение:отдел „Местни данъци и такси”
Изтегли: образец на искане

21. Издаване на удостоверение  за наличие  или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси

Необходими документи:

 • Документ за самоличност,
Срок за изпълнение: 
-обикновена услуга-7 дни
Място за изпълнение:Център за информация и общински услуги
Изтегли: образец на искане

НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
Проверка "МДТ"
Eнергийна ефективност
Информационен портал
Да спасим природата
"Часът на Земята 2017"