*****************************************
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ПОЛИЦИЯ
Пази горите
Български пощи
Устройство на територията – кадастър и регулация

1. Презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца
Необходими документи:
       -    Скица,
       -    документ за собственост,
       -    квитанция за платена такса
Срок за изпълнение: 
       - обикновена услуга - 14 дни
Място на изпълнение – Център за информация и общински услуги-ЦИОУ 
Формуляр: Заявление


2. Издаване на скица за недвижим имот
Необходими документи:
       -    Документ за собственост,
       -    квитанция за платена такса
Срок за изпълнение: 
       -    обикновена услуга - 14 дни
       -    бърза услуга - 2 дни
       -    експресна услуга - 1 ден
Място на изпълнение – Център за информация и общински услуги
Формуляр: Заявление


3. Издаване на   удостоверение заместващо скица
Необходими документи:
      -    Документ за самоличност на лицето  или пълномощно от него,
      -    квитанция за платена такса
Срок за изпълнение: 
      -    обикновена услуга - 7 дни
      -    експресна услуга - 1 ден
Място на изпълнение – Център за информация и общински услуги

4. Изготвяне на копия от кадастрален план /кадастрална листа, ръчна скица, разписна книга и извадка от ЗРП /подробен устройствен план/
Необходими документи:
      -    Документ за собственост,
      -    документ за самоличност на лицето или пълномощно от него,
      -     удостоверение от съда,
      -    квитанция за платена такса
Срок за изпълнение: 
       - обикновена услуга - 7 дни
Място на изпълнение – Център за информация и общински услуги

5. Извадка от цифров кадастрален план
Необходими документи:
      -    Документ за самоличност на лицето  или пълномощно от него,
      -    документ за собственост,
      -    квитанция за платена такса
Срок за изпълнение: 
       - обикновена услуга - 7 дни
Място на изпълнение – Център за информация и общински услуги

6. Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план
Необходими документи:

      -    Документ за собственост,
      -    документ за самоличност на лицето или пълномощно от него,
      -    квитанция за платена такса
Срок за изпълнение: 
       - обикновена услуга - 7 дни
Място на изпълнение – Център за информация и общински услуги

7. Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.52 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ
Необходими документи:
      -    Папка с геодезическо заснемане,
      -    квитанция за платена такса
Срок за изпълнение: 
       - обикновена услуга - 14 дни
Място на изпълнение – Център за информация и общински услуги

8. Съгласуване на доброволна делба
Необходими документи:
      -    Скица на имота,
      -    документ за собственост,
      -    документ за самоличност на лицето или пълномощно от него,
      -    проект- предложение за делба,
      -    квитанция за платена такса
Срок за изпълнение: 
       - обикновена услуга - 30 дни
Място на изпълнение – Център за информация и общински услуги

 

9. Издаване  на удостоверение за реално определени части на имот
Необходими документи:
     -    Скица на имота,
     -    документ за собственост,
     -    копие от разрешение за строеж,
     -    одобрен инвестиционен проект,
     -    квитанция за платена такса
Срок за изпълнение: 
       - обикновена услуга - 30 дни
Място на изпълнение – Център за информация и общински услуги
Формуляр: ЗАЯВЛЕНИЕ


10. Издаване  на удостоверение за реално определени части на сграда
Необходими документи:
      -    Скица, документ за собственост,
      -    копие от разрешение за строеж,
      -    одобрен инвестиционен проект,
      -    квитанция за платена такса
Срок за изпълнение: 
       - обикновена услуга - 30 дни
Място на изпълнение – Център за информация и общински услуги
Формуляр: ЗАЯВЛЕНИЕ

11. Издаване  на удостоверение за идентичност на поземлен имот
Необходими документи:
     -    Скица на имота,
     -    документ за собственост,
     -    други документи удостоверяващи идентичността,
     -    квитанция за платена такса
Срок за изпълнение: 
       - обикновена услуга - 14 дни
Място на изпълнение – Център за информация и общински услуги
Формуляр: ЗАЯВЛЕНИЕ


12. Издаване  на удостоверение за факти от кадастрален, регулационен и застроителен план
Необходими документи:
     -    Скица на имота,
     -    документ за собственост,
     -    други документи удостоверяващи идентичността,
     -    квитанция за платена такса
Срок за изпълнение: 
       - обикновена услуга - 14 дни
Място на изпълнение – Център за информация и общински услуги
Формуляр: ЗАЯВЛЕНИЕ


13. Издирване на собственост на граждани по разписните списъци
Необходими документи:
    -    Документ за собственост,
    -     квитанция за платена такса
Срок за изпълнение: 
       - обикновена услуга - 14 дни
Място на изпълнение – Център за информация и общински услуги

НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
Проверка "МДТ"
Eнергийна ефективност
Информационен портал
Да спасим природата
"Часът на Земята 2017"