*****************************************
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ПОЛИЦИЯ
Пази горите
Български пощи
Гражданско състояние, административни и социални дейности

1. Съставяне на акт за раждане и издаване на удостоверение за раждане/ оригинал
Необходими документи:
-съобщение за раждане издадено от здравно заведение,
-документ за самоличност на родителите/или пълномощно/,
-решение на съда за осиновяване
Срок на изпълнение:
- обикновенна услуга – 7 дни
Място за изпълнение: Център за информация и общински услуги-ЦИОУ

2. Издаване на удостоверение за раждане/ дубликат/
Необходими документи
-документ за самоличност на лицето или пълномощно
Срок на изпълнение:
–обикновенна услуга  - 3 дни
–експерсна услуга - веднага
Място за изпълнение ЦИОУ
Формуляр : Заявление


3. Сключване на граждански брак и издаване на удостоверение за  граждански брак /оригинал/
Необходими документи:
-Документ за самоличност на лицата сключващи брак и на свидетелите
-Медицинско удостоверение за сключване на брак
-Декларации от лицата по образец
при необходимост:
-Разрешение на Районен съд /за непълнолетните/
-Решение на съда за развод /при следващ брак/
Срок на изпълнение – 7 дни
Място за изпълнение – ЦИОУ
Формуляр: Заявление


4. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак /дубликат/
Необходими документи:
-документ за самоличност  на лицето/или пълномощно
при необходимост:
-Нотариално заверено пълномощно, ако молбата се подава от лице с представителни функции.
Срок за изпълнение:
-обикновенна услуга  - 3 дни
-експерсна услуга - веднага
Място за изпълнение – ЦИОУ
Формуляр : Заявление

5. Съставяне на акт за смърт и издаване на препис –извлечение от акт за смърт/ за първи път
Необходими документи:
-Съобщение за смърт от медицинско заведение
-Документ за самоличност на починалото лице
-Документ за самоличност на обявителя
-Съдебно решение  за обявяване на лице за починало
Срок за изпълнение:
-обикновенна услуга  - 2 дни
Място за изпълнение – ЦИОУ

6. Издаване на препис-извлечения от акт за смърт за втори и следващ път
Необходими документи:
-Документ за самоличност на пряк наследник или пълномощно
Срок за изпълнение:
-обикновенна услуга  - 3 дни
-експерсна услуга - веднага
Място за изпълнение – ЦИОУ
Формуляр : Заявление


7. Издаване на удостоверение  за липса на съставен акт за гражданско състояние
Необходими документи:
-Документ за самоличност  на лицето/ или пълномощно
Срок за изпълнение:
-обикновенна услуга  - 3 дни
-експерсна услуга – веднага
Място за изпълнение – ЦИОУ
Формуляр: заявление


8. Издаване на удостоверение за наследници
Необходими документи:

- Документ за самоличност на пряк наследник или пълномощно
- Препис от смъртен акт 
Срок за изпълнение:
- обикновенна услуга - 3 дни
- експерсна услуга – веднага
Място за изпълнение – ЦИОУ
формуляр: искане

9. Издаване на удостоверение за семейно положение
Необходими документи:
- Документ за самоличност  на лицето/ или пълномощно от него
Срок за изпълнение:
- обикновенна услуга  - 3 дни
- експерсна услуга – веднага
Място за изпълнение – ЦИОУ
Формуляр : Искане


10. Издаване на удостоверение за родствени връзки
Необходими документи:
- Документ за самоличност на лицето  или пълномощно от  него
Срок за изпълнение:
- обикновенна услуга  - 3 дни
- експерсна услуга – веднага
Място за изпълнение – ЦИОУ
Формуляр : Искане


11. Издаване на удостоверение за настойничество и попечителство
Необходими документи: 
Решение от съда за поставяне на лице под запрещение
- Документ за  самоличност  на роднина или близък, който кандидатства за настойник /попечител  и декларации от членовете на настойническия/попечителския съвет
- Удостоверение за раждане на малолетните, непълнолетните и поставените под запрещение и копия от актове за смърт на родителите
Срок за изпълнение: - няма
Място за изпълнение – ЦИОУ
Формуляр : Искане

12. Издаване на удостоверение за идентичност на имената на едно лице
Необходими документи:
- Документ за самоличност от лицето или пълномощно от него
- Удостоверения  по ГС
- Други документи доказващи, че лицето е записано с друго име
Срок за изпълнение:
- обикновенна услуга  - 3 дни
- експерсна услуга – веднага
Място за изпълнение – ЦИОУ
Формуляр : Искане

13. Издаване на удостоверение за семейно положение  за сключване на граждански брак с чужденец в чужбина
Необходими документи:
- Документ за самоличност /или пълномощно
Срок за изпълнение:
- обикновенна услуга  - 3 дни
- експерсна услуга – веднага
Място за изпълнение – ЦИОУ
Формуляр : Искане


14. Издаване на удостоверение за постоянен адрес
Необходими документи:
- Документ за самоличност /или пълномощно
Срок за изпълнение:
- обикновенна услуга  - 3 дни
- експерсна услуга – веднага
Място за изпълнение – ЦИОУ
Формуляр : Искане

15. Издаване на удостоверение за промяна на постоянен адрес
Необходими документи:
- Документ за самоличност /или пълномощно от него
Срок за изпълнение:
- обикновенна услуга  - 3 дни
- експерсна услуга – веднага
Място за изпълнение – ЦИОУ
Формуляр : Искане

16. Заверка на заявление  за постоянен адрес
Необходими документи:
- Документ за самоличност на лицето или пълномощно от него
Срок за изпълнение:
- експерсна услуга – веднага
Място за изпълнение – ЦИОУ
Формуляр: Заявление

17. Издаване  на удостоверение за настоящ адрес
Необходими документи:
- Документ за самоличност на лицето или пълномощно от него
Срок за изпълнение:
- обикновенна услуга  - 3 дни
- експерсна услуга – веднага
Място за изпълнение – ЦИОУ
Формуляр : Искане

18. Издаване  на удостоверение за  промяна на настоящ адрес
Необходими документи:
- Документ за самоличност на лицето или пълномощно от него
Срок за изпълнение:
- обикновенна услуга  - 3 дни
- експерсна услуга – веднага
Място за изпълнение – ЦИОУ
Формуляр : Искане


19. Заверка на адресна карта за настоящ адрес
Необходими документи:
- Документ за самоличност на лицето или пълномощно от него
Срок за изпълнение:
- експерсна услуга – веднага
Място за изпълнение – ЦИОУ
Формуляри: Адресна карта за настоящ адрес
                      Декларация по чл.92, ал.6 от Закона за гражданската регистрация

                      Декларация по чл.92, ал.3 от Закона за гражданската регистрация


20. Припознаване на дете
Необходими документи:
- Документ за самоличност на родителите
- Акт за раждане на детето /оригинал/
Срок за изпълнение: 
- обикновенна услуга – 7 дни
Място за изпълнение – ЦИОУ
Формуляр : Заявление


21. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина
Необходими документи: 
- Документ за самоличност на лицето  или пълномощно от него
- Документ по гражданско състояние, който ще се заверява
Срок за изпълнение:
- обикновенна услуга – 3 дни
Място за изпълнение – ЦИОУ
Формуляр: заявление

22. Възстановяване и промяна на име
Необходими документи:
- Документ за самоличност на лицето  или пълномощно от него
- Актуален акт за раждане  и акт за граждански брак
Срок за изпълнение:
- обикновенна услуга – 33 дни
Място за изпълнение – ЦИОУ

23. Приемане на заявление за промяна в актовете за гражданско състояние
Необходими документи:
- Документ за самоличност на лицето  или пълномощно от него
- Съдебно решение
- Официални удостоверителни документи 
Срок за изпълнение:
- обикновенна услуга – 3 дни
Място за изпълнение – ЦИОУ

24. Издаване на преписи  на удостоверения , на преписи-извлечения или заверени копия от  съставени актове за гражданско състояние
Необходими документи:
- Документ за самоличност на лицето  или пълномощно от него
Срок за изпълнение:
- обикновенна услуга  - 3 дни
- експерсна услуга – веднага
Място за изпълнение – ЦИОУ

25. Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове съставени в чужбина/оригинал/
Необходими документи:
- Документ за самоличност на лицето и неговите родители /или пълномощно от тях
- Преведени, легализирани и заверени  от МВнР документи за  настъпило събитие по ГС в чужбина
Срок за изпълнение:
- обикновенна услуга – 14 дни
Място за изпълнение – ЦИОУ

26. Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението на чужденец с постоянно местопребиваване , бежанец  или  на лице без гражданство
Необходими документи:
- Копие от акт за раждане
- Копие от документ за постоянно пребиване
- Уведомително писмо
Срок за изпълнение:
- обикновенна услуга – 7 дни
Място за изпълнение – ЦИОУ

27. Установяване на наличие на българско гражданство
Необходими документи:
- Препис от акт за раждане или дубликат на удостоверение за раждане,
- Документ, удостоверяващ датата и начина на напускане на страната;
- Справка по регистрите за гражданското състояние от съответната община или кметство относно гражданството на лицето;
- Актуална снимка паспортен формат - 2 бр.
Срок за изпълнение:
- обикновенна услуга – 3 дни
Място за изпълнение – ЦИОУ

28. Предоставяне на данни по гражданска регистрация на институции
Необходими документи:
- Законово определени правомощия
Срок за изпълнение:
- обикновенна услуга – 7 дни
Място за изпълнение – ЦИОУ

29. Приемане и завеждане на възражения на граждани по реда на чл.93 ал.5 от Закона за гражданската регистрация и писмо на ТД ГРАО
Необходими документи:
- Документ за самоличност на лицето или пълномощно от него
Срок за изпълнение:
- обикновенна услуга – 7 дни
Място за изпълнение – ЦИОУ

30. Издаване на удостоверение за верен ЕГН от ТЗ ГРАО
Необходими документи:
- Копие от документ за самоличност
- Копие от акт за раждане
Срок за изпълнение:
- обикновенна услуга – 7 дни
Място за изпълнение – ЦИОУ

31. Присвояване на ЕГН
Необходими документи:
- Съобщение от медицинско заведение
- Акт за раждане- преведен и легализиран- оригинал и копие/ при раждане в чужбина/
- Документ за самоличност на родителите или пълномощно от него
- Уведомително писмо от РДВР за постоянно пребиваване в страната
- Указ за придобито българско Гражданство
Срок за изпълнение:
- обикновенна услуга – 7 дни
Място за изпълнение – ЦИОУ

32. Издаване на удостоверение за идентичност на административен адрес
Необходими документи:
- Документ за самоличност на лицето или пълномощно от него
- Документ за собственост
- Скица на имота.
Срок за изпълнение:
- обикновенна услуга – 7 дни
Място за изпълнение – ЦИОУ

33. Промяна на ЕГН на български гражданин
Необходими документи:
- Документ за самоличност на лицето/ или пълномощно
- Акт за раждане.
Срок за изпълнение:
- обикновенна услуга – 7 дни
Място за изпълнение – ЦИОУ

34. Удостоверяване на данни и справки по регистри за гражданско състояние за минали години
Необходими документи:
- документ за самоличност на лицето
Срок за изпълнение:
- обикновенна услуга – 3 дни
Място за изпълнение – ЦИОУ

35. Заверка на заявление  за издаване на български документи за самоличност
Необходими документи:

- Документ за самоличност на лицето
- Актове за събития по ГС
Срок за изпълнение:
- експерсна услуга – веднага
Място за изпълнение – ЦИОУ

36. Издаване  на служебна  бележка за присъствие на погребение
Необходими документи:
- документ за самоличност на лицето
- акт за смърт
Срок за изпълнение:
- експерсна услуга – веднага
Място за изпълнение – ЦИОУ
Формуляр: Заявление


37. Извършване на нотариална заверка
Необходими документи:
- Документ за самоличност на лицата
- Документ за нотариална заверка
Срок за изпълнение:
- експерсна услуга – веднага
Място за изпълнение – ЦИОУ

38. Издаване на други удостоверения по искане на граждани
Необходими документи:
- документ за самоличност на лицата
Срок за изпълнение:
- обикновенна услуга – 3 дни
Място за изпълнение – ЦИОУ
Формуляр : Искане


39. Издаване  на  други преписи от документи
Необходими документи:
- документ за самоличност на лицата
Срок за изпълнение:
- обикновенна услуга – 3 дни
Място за изпълнение – ЦИОУ

40. Попълване на бланки /адресна карта, заявление за БДС  и заявление за пост.адрес
Необходими документи:
- Документ за самоличност на лицата
- Други удостоверителни документи
Срок за изпълнение:
- експерсна услуга – веднага
Място за изпълнение – ЦИОУ

41. Издаване на удостоверение, че лицето не е лишено от родителски права
Необходими документи:
- документ за самоличност на лицата , които кандидатстват за пълно осиновяване на деца или пълномощно от тях
Срок за изпълнение:
- обикновенна услуга – 14 дни
Място за изпълнение – ЦИОУ

42. Приемане на заявление и изпълнение на процедурата по оспорване на припознаване на дете от другия родител и от детето
Необходими документи:
- Документ за самоличност на лицата
Срок за изпълнение:
- обикновенна услуга – 90 дни
Място за изпълнение – ЦИОУ

43. Сключване на граждански брак с чужденец в Република България
Необходими документи:
- Документ за самоличност  от лицата и двамата свидетели/
- Медицински свидетелства от РБ
- Декларации по чл.13 от СК
- Законодателна справка или удостоверение от постоянния адрес на чужденеца за семейното му положение и гражданско състояние /преведено и легализирано/
- Нотариално заверена декларация
Срок за изпълнение:
- обикновенна услуга – 90 дни
Място за изпълнение – ЦИОУ
Формуляр : Искане


44. Регистрация на местни ръководства на изповеданията
Необходими документи:
- Документ за самоличност на лицето , което представлява местното ръководство
- Заявление от централното ръководство на вероизповеданието или упълномощено от него лице съгласно устава  включващо  посочените в чл.19 ал.3 т.1 и т.2 документи
Срок за изпълнение:
- обикновенна услуга – 7 дни
Място за изпълнение – ЦИОУ

45. Копиране на документи
Срок за изпълнение:
- експерсна услуга – веднага
Място за изпълнение – ЦИОУ

46. Еднократно ползване на заседателната зала в сградата на Общината
Необходими документи:
- Документ за самоличност на лицето или пълномощно
Срок за изпълнение:
- експерсна услуга – веднага
Място за изпълнение – ЦИОУ
Формуляр: Заявление


47. Провеждане на мероприятия по искане на граждани/гр.брак без ритуал, венчавка с Менделсон, именуване/
Необходими документи:
- документи за самоличност на лицата или пълномощно от него
Срок за изпълнение:
- обикновенна услуга – 30 дни
Място за изпълнение – ЦИОУ
Формуляр: Заявление


48. Извършване на факс  услуги
Срок за изпълнение:
- експерсна услуга – веднага
Място за изпълнение – ЦИОУ


49. Приемане на заявления за издаване на карта със знак за хора с увреждания
Необходими документи:
- Документ за самоличност на лицето/или пълномощно от него,
- акт за раждане/ за деца/,
- експертно решение от ТЕЛК
Срок за изпълнение:
- обикновенна услуга  - 7 дни
Място за изпълнение – ЦИОУ


50. Приемане и обработка на преписки за изготвяне на предложения до Общински съвет за отпускане на индивидуална пенсия
Необходими документи:
- заявление до НОИ с мотивите за отпускане на персонална пенсия,
- данни за самоличността на лицето и за гражданското му състояние,
- разпореждане на ТП на НОИ с което се отказва отпускането на пенсия,
- декларация за семейно и имотно състояние и за годишен доход на член от семейството за 12 месеца преди искането за пенсия,
- удостоверение за наследници,
- други удостоверителни документи
Срок за изпълнение:
- обикновенна услуга  - 36 дни
Място за изпълнение – ЦИОУ

НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
Проверка "МДТ"
Eнергийна ефективност
Информационен портал
Да спасим природата
"Часът на Земята 2017"