*****************************************
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ПОЛИЦИЯ
Пази горите
Български пощи
Съобщения

31.05.2017г.
 
Уведомяваме Ви, че ще бъде проведена проверка в периода 01.06.2017г. - 30.06.2017 г. във връзка с изпълнение на предписанията на собствениците на излезли от употреба моторни превозни средства в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците и Наредба № 2 за чистотата, управлението на отпадъците и екологията на територията на община Белослав.
В тази връзка, апелираме към всички собственици на излезли от употреба моторни превозни средства, да организират:
• Предаватането им на площадки за събиране и съхраняване или в центрове за разкомплектоване;
или
• Преместванто им в поземлени имоти - тяхна собственост до предаването им.
При неизпълнение на горното, ще бъдат съставяни Актове за установено административно нарушение на собствениците на излезли от употреба моторни превозни средства.

31.05.2017г.
 На вниманието на всички собственици на домашни кучета
Предвид Закона за ветеринорномедицинската дейност, Наредба 1 за опазване на обществения ред в град Белослав и кметствата в община Белослав, рамката за овладяване популацията на безстопанствени кучета на територията на община Белослав, домашните кучета подлежат на задължителна административна регистрация .
Тя се извършва след представяне на ветеринарномедицински паспорт на кучето, с вписани всички изискуеми манипулации за съответната година и попълване на бланка по образец в информационния център в сградата на общинска администрация, както и в кметствата по населени места.
Заплаща се еднократна годишна такса в размер на 5 лева.
В периода 01.06.2017г. - 30.06.2017 г., ще бъде извършена проверка на територията на община Белослав на всички лица притежаващи домашни кучета.
Глобата за всеки собственик който не е регистрирал домашно куче, съгласно глава девета от Наредба 1 за опазване на обществения ред в град Белослав и кметствата в Община Белослав е в размер от 50 до 200 лева за всяко нерегистрирано куче.

31.05.2017г.
 
Уведомяваме Ви, че с цел разделно събиране и предаване за оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори на територията на Община Белослав, са разположени съдове за събиране и съхранение на негодни за употреба батерии.
както следва:
1. Информационен център в сградата на Община Белослав
2. Сградата на Кметство с.Езерово – с.Езерово
3. Сградата на Кметство с.Разделна – с.Разделна;
4. Сградата на Кметство с.Страшимирово – с.Страшимирово
5. Дворът на магазин за техника „БОМИН” гр. Белослав ул. „Трети март”№ 20
6. Дворът на склад за строителни материали „БОМИН” гр. Белослав ул. „Св.св. Кирил и Методий”№ 74
7. Във всички търговски обекти, в които се предлагат батерии на територията на Община Белослав.
Общинска администрация – Белослав призовава всички да не се изхвърлят батериите с общия отпадък, а да бъдат използвани съдовете за негодни за употреба батерии, които са разположени на територията на община Белослав
Автомобилните акумулатори се предават на местата, от които са закупени.
За повече информация телефон за връзка: +359(0)5112/35-48

31.05.2017г.
 
Общинска администрация Ви уведомява, че община Белослав има сключен договор с „Трансинс технорециклираща компания” АД за организиране на дейностите по събиране, транспортиране, съхраняване и предаване за предварително третиране, с цел последващо оползотворяване и/или обезвреждане на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/.
Жителите на Община Белослав, които имат стари и непотребни/неработещи електроуреди могат да ги предадат за по-нататъшна обработка и рециклиране, като подадат заявка на телефон: +359(0) 5112/35-48; +359(0) 896/ 820-137 или на e-mail: joveva@beloslav.org

Мобилен екип ще събира уредите от заявен от Вас адрес напълно безплатно.


23.05.2017г.
 
Общинска администрация – Белослав Ви уведомява, че считано от 01.06.2017 г., на територията на общината ще бъде поставен контейнер за събиране и съхранение на строителни отпадъци. Контейнерът ще се извозва в зависимост от интензитета на запълването му.
В началото на всеки месец ще бъдете своевременно информирани за датите и местоположението на съда за събиране на строителни отпадъци. Тъй като същият е един към настоящия момент за територията на цялата община, всяка седмица ще се разполага в различно населено място.

Графикът и местоположението в различните населени места, е както следва:

• гр. Белослав – кръстовището на ул. „Гебедже” и ул. „Панайот Волов” от 01.06. до 09.06.2017 г.;
• гр. Белослав кв. „Акации” – кръстовището на ул. „Дунав”, ул. „Бельов” и ул. „Пещерата” от 09.06. до 16.06.2017 г. ;
• с. Страшимирово - кръстовището на ул. „Васил Левски” и ул. ”Победа” /до моста/ от 16.06. до 23.06.2017г.
• с. Езерово – ул. ”Енергетик” до стадиона от 23.06. до 30.06.2017г.
• с. Разделна – ул. „Централна” до чешмата от 30.06. до 07.07.2017г

Контейнерът е предназначен за изхвърляне единствено на следните видове отпадъци:

- БЕТОН;
- ТУХЛИ;
- КЕРЕМИДИ;
- МАЗИЛКА;
- ФАЯНС;
- КЕРАМИЧНИ ИЗДЕЛИЯ;
- СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ НА ОСНОВАТА НА ГИПС;
- ПОЧВА И КАМЪНИ;
- ИЗОЛАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ;


16.05.2017г.
 
Уважаеми жители на община Белослав, в деловодството на Общинска администрация Белослав постъпи информация, подадена от “Водоснабдяване и канализация- Варна“ ООД, относно качеството на питейната вода в селищата на територията на общината, обхващаща първото тримесечие на 2017 г.
На Вашето внимание представяме приложените таблици към писмото, както следва:
http://beloslav.org/currentNews-462-syobschenie.html
http://beloslav.org/currentNews-462-syobschenie.html
http://beloslav.org/currentNews-462-syobschenie.html


20.04.2017г.
ПОКАНА


НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
Проверка "МДТ"
Eнергийна ефективност
Информационен портал
Да спасим природата
"Часът на Земята 2017"