Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА В БЕЛОСЛАВ 2018
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
ПОЛИЦИЯ
Пази горите
Български пощи
Съобщения

10.04.2017

НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИНИ.

На основание чл. 8, ал.2 от Наредба № 13 от 26.08.2016г, „За мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности”, Общинска администрация – Белослав, уведомява всички собственици на пчелини, регистрирани съгласно Закона за ветеринарно медицинската дейност, разположени в землището на гр. Белослав, че ще бъде извършено наземно третиране на земеделски култури от „АЛВАС ГРЕЙН” ЕООД. и „ИМОБИЛО” ЕООД.
Третирането ще се извърши за периода от 17.04.2018 до 20.04.2018г., в часовия интервал от 06:00 до 10:00 часа /при подходящи метеорологични условия/.
Местоположението на земеделски култури:
„Пшеница” в местностите:„Дълга поляна”, „Скелята”, „Душкови ниви” „Равнището”, „Картала” „Читука”, „Бозалъка”,”Дядо Герго” ”Саището”.


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ15.03.2018


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ и ГОСПОДА ПЧЕЛАРИ,


В изпълнение на чл. 8, ал.2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. „За мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности”, Общинска администрация – Белослав, Ви уведомява, че на 23.03.2018г./петък/ и 24.03.2018г./събота/ /при подходящи метеорологични условия/ за времето от 23.00 до 01.00 часа, ще се проведе имагоцидно третиране на територията на Общината с препарат Цитрол 10/4 ULV. Пръскането ще се извърши с гръбни моторни пръскачки гардена, топъл и студен аерозол – ГТА ТФ 95 ХД / ИГЕБА с карантинен срок 48 часа при доза 9л/1ха.

23.03.2018 г./петък/ – с. Страшимирово и с. Езерово
24.03.2018 г. /събота/ – с. Разделна и гр. Белослав

Ще бъдете уведомени своевременно, в случай че се наложи промяна на датите поради обективни причини.


11.01.2018г.


10.01.2018г.
Общинска администрация - Белослав предоставя графици за събиране на различни видове отпадъци на територията на община Белослав:


ГРАФИК ЗА СЪБИРАНЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА ГУМИ

ГРАФИК ЗА СЪБИРАНЕ НА НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ

ГРАФИК ЗА СЪБИРАНЕ НА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ

ГРАФИК ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА СЪДОВЕ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ 

 


27.11.2017г.

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на ИП за „Изграждане на складова база за търговска и ремонтна дейност”, в ПИ № 69763.25.22, с площ от 10.678 дка и ПИ № 69763.25.24, с площ от 6.229 дка, в землището на с. Страшимирово, Община Белослав, област Варна”.


СЪОБЩЕНИЕ 
за инвестиционно предложение от „СИГДА ТРАНС“ ЕООД
Пълен пощенски адрес: гр. Девня, Промишлена Зона - Юг
Управител фирмата възложител: Стоян Димитров Щърбаков
Лице за контакти: Даниела Кателиева Димова, гр. Варна, ул. „Стара планина” № 4, ет.4, ап. 6, тел.: 0899/86-76-86 – пълномощник на „СИГДА ТРАНС“ ЕООД
Уведомяваме заинтересованите лица, че „СИГДА ТРАНС“ ЕООД има следното инвестиционно предложение: „Изграждане на складова база за търговска и ремонтна дейност”, в ПИ № 69763.25.22, с площ от 10.678 дка и ПИ № 69763.25.24, с площ от 6.229 дка, в землището на с. Страшимирово, Община Белослав, област Варна”, с предвиден начин на трайно ползване за урбанизиран терен.

Допълнителна информация  за инвестиционното предложение е на разположение всеки работен ден от 08.30 ч. до 17.00 ч. в сградата на общинска администрация – Белослав, стая 104
Възражения и/или предложения се подават в деловодството на община Белослав, както и в сградата на РИОСВ - Варна

*******************************************************
15.11.2017г.

Съобщение на Басейнова дирекция за инициатива на СНЦ "Клуб за спортен риболов гларус".

**************************************************************
20.09.2017г.

Обява от "Карлито тур" ООД

***************************************************************
Съобщение на Община Белослав - 
На основание чл. 122 „а“, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е открит обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително на „МТГ ДЕЛФИН” АД, гр. Варна, площадка в землището на гр. Белослав, за изграждане и експлоатация на инсталация “Депо за неопасни производствени отпадъци“ в ПИ № 03719.093.007, местност „Карачанлъка“, землище на гр. Белослав, община Белослав, област Варна“, изпълняваща дейност, съгласно т. 5.4 от Приложение № 4 към ЗООС - „Депа, приемащи над 10 тона отпадъци на денонощие или с общ капацитет над 25 000 тона, с изключение на депата за инертни отпадъци”.

Документацията е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в периода от 20.09.2017г. до 20.10.2017г. в:

  1. Сградата на Община Белослав, ул. “Цар Симеон Велики” № 23, от 08:30 до 12:30 и от 13:00 до 17:00 часа;
  2. Публичния информационен център в Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, 13 етаж от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:30 часа.
За контакти, подаване на забележки, разяснения и възражения:
Гергана Чешмеджиева – началник на отдел КПКЗ, ИАОС, тел.: 02 / 940-64-26;
Йоанна Йовева – мл. експерт еколог тел: 05112/35-48
***************************************************************
Общинска администрация –Белослав, уведомява засегнатото население , че има инвестиционно предложение за доизграждане на „Пристанище за обществен транспорт с регионално значение за горива – Варна” в района на южния бряг на Белославското езеро, гр. Белослав общ. Белослав обл. Варна, с възложител  Газтрейд АД, гр. София, бул. „Цариградско шосе”№ 62:
1. Уведомление за инвестиционно предложение от "Газтрейд" АД до РИОСВ Варна

2. Обява до населението на гр. Белослав ,относно обхват и съдържание на доклад за ОВОС на инвестиционно предложение за доизграждане на „Пристанище за обществен транспорт с регионално значение за горива – Варна”.


31.05.2017г.
 
Уведомяваме Ви, че ще бъде проведена проверка в периода 01.06.2017г. - 30.06.2017 г. във връзка с изпълнение на предписанията на собствениците на излезли от употреба моторни превозни средства в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците и Наредба № 2 за чистотата, управлението на отпадъците и екологията на територията на община Белослав.
В тази връзка, апелираме към всички собственици на излезли от употреба моторни превозни средства, да организират:
• Предаватането им на площадки за събиране и съхраняване или в центрове за разкомплектоване;
или
• Преместванто им в поземлени имоти - тяхна собственост до предаването им.
При неизпълнение на горното, ще бъдат съставяни Актове за установено административно нарушение на собствениците на излезли от употреба моторни превозни средства.

31.05.2017г.
 На вниманието на всички собственици на домашни кучета
Предвид Закона за ветеринорномедицинската дейност, Наредба 1 за опазване на обществения ред в град Белослав и кметствата в община Белослав, рамката за овладяване популацията на безстопанствени кучета на територията на община Белослав, домашните кучета подлежат на задължителна административна регистрация .
Тя се извършва след представяне на ветеринарномедицински паспорт на кучето, с вписани всички изискуеми манипулации за съответната година и попълване на бланка по образец в информационния център в сградата на общинска администрация, както и в кметствата по населени места.
Заплаща се еднократна годишна такса в размер на 5 лева.
В периода 01.06.2017г. - 30.06.2017 г., ще бъде извършена проверка на територията на община Белослав на всички лица притежаващи домашни кучета.
Глобата за всеки собственик който не е регистрирал домашно куче, съгласно глава девета от Наредба 1 за опазване на обществения ред в град Белослав и кметствата в Община Белослав е в размер от 50 до 200 лева за всяко нерегистрирано куче.

31.05.2017г.
 
Уведомяваме Ви, че с цел разделно събиране и предаване за оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори на територията на Община Белослав, са разположени съдове за събиране и съхранение на негодни за употреба батерии.
както следва:
1. Информационен център в сградата на Община Белослав
2. Сградата на Кметство с.Езерово – с.Езерово
3. Сградата на Кметство с.Разделна – с.Разделна;
4. Сградата на Кметство с.Страшимирово – с.Страшимирово
5. Дворът на магазин за техника „БОМИН” гр. Белослав ул. „Трети март”№ 20
6. Дворът на склад за строителни материали „БОМИН” гр. Белослав ул. „Св.св. Кирил и Методий”№ 74
7. Във всички търговски обекти, в които се предлагат батерии на територията на Община Белослав.
Общинска администрация – Белослав призовава всички да не се изхвърлят батериите с общия отпадък, а да бъдат използвани съдовете за негодни за употреба батерии, които са разположени на територията на община Белослав
Автомобилните акумулатори се предават на местата, от които са закупени.
За повече информация телефон за връзка: +359(0)5112/35-48

31.05.2017г.
 
Общинска администрация Ви уведомява, че община Белослав има сключен договор с „Трансинс технорециклираща компания” АД за организиране на дейностите по събиране, транспортиране, съхраняване и предаване за предварително третиране, с цел последващо оползотворяване и/или обезвреждане на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/.
Жителите на Община Белослав, които имат стари и непотребни/неработещи електроуреди могат да ги предадат за по-нататъшна обработка и рециклиране, като подадат заявка на телефон: +359(0) 5112/35-48; +359(0) 896/ 820-137 или на e-mail: joveva@beloslav.org

Мобилен екип ще събира уредите от заявен от Вас адрес напълно безплатно.


23.05.2017г.
 
Общинска администрация – Белослав Ви уведомява, че считано от 01.06.2017 г., на територията на общината ще бъде поставен контейнер за събиране и съхранение на строителни отпадъци. Контейнерът ще се извозва в зависимост от интензитета на запълването му.
В началото на всеки месец ще бъдете своевременно информирани за датите и местоположението на съда за събиране на строителни отпадъци. Тъй като същият е един към настоящия момент за територията на цялата община, всяка седмица ще се разполага в различно населено място.

Графикът и местоположението в различните населени места, е както следва:

• гр. Белослав – кръстовището на ул. „Гебедже” и ул. „Панайот Волов” от 01.06. до 09.06.2017 г.;
• гр. Белослав кв. „Акации” – кръстовището на ул. „Дунав”, ул. „Бельов” и ул. „Пещерата” от 09.06. до 16.06.2017 г. ;
• с. Страшимирово - кръстовището на ул. „Васил Левски” и ул. ”Победа” /до моста/ от 16.06. до 23.06.2017г.
• с. Езерово – ул. ”Енергетик” до стадиона от 23.06. до 30.06.2017г.
• с. Разделна – ул. „Централна” до чешмата от 30.06. до 07.07.2017г

Контейнерът е предназначен за изхвърляне единствено на следните видове отпадъци:

- БЕТОН;
- ТУХЛИ;
- КЕРЕМИДИ;
- МАЗИЛКА;
- ФАЯНС;
- КЕРАМИЧНИ ИЗДЕЛИЯ;
- СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ НА ОСНОВАТА НА ГИПС;
- ПОЧВА И КАМЪНИ;
- ИЗОЛАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ;


16.05.2017г.
 
Уважаеми жители на община Белослав, в деловодството на Общинска администрация Белослав постъпи информация, подадена от “Водоснабдяване и канализация- Варна“ ООД, относно качеството на питейната вода в селищата на територията на общината, обхващаща първото тримесечие на 2017 г.
На Вашето внимание представяме приложените таблици към писмото, както следва:
http://beloslav.org/currentNews-462-syobschenie.html
http://beloslav.org/currentNews-462-syobschenie.html
http://beloslav.org/currentNews-462-syobschenie.html


20.04.2017г.
ПОКАНА


Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Eнергийна ефективност
Информационен портал
Да спасим природата