Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БЕЛОСЛАВ /Местни избори 2019/
ПОЛИЦИЯ
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Пази горите
Български пощи
ЕКСПЕДИЦИЯ ABORA IV в Белослав
Регистър на площадки по чл.19, ал.3,т.4 от ЗУО
Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на Община Белослав,
съгласно разпоредбите на чл. 19, ал. 3, т. 14 от Закона за управление на отпадъците

№ по ред

Име на фирма

Седалище и адрес на управление

Номер и дата на разрешение

Местонахождение

 

Наименование

1.

Балкански ООД

гр. Белослав,                   ул. "Александър Стамболийски " № 1

№ 03-РД-576-00 /01.11.2013г.

гр.Белослав, ул."Христо Ботев" № 1

Хартиени и картонени опаковки 

Пластмасови опаковки

Стъклени опаковки

Хартия и картон

Пластмаси

2.

Трансинс Индъстри АД

Адрес:
9000 гр. Варна,
ул. “Шипка” № 10
тел.:
+359 52 681 580
+359 52 681 590
факс:
+359 52 681 581
GSM gate:
+359 888 681 581
e-mail:
transins@transins.com
сайт:
www.transins.com

№ 03-ДО-573-04
/25.11.2014

гр. Белослав,
кв. "Акации"
/гл. път Варна-Девня/                 

Хартиени и картонени опаковки 

Пластмасови опаковки

Стъклени опаковки

ИУМПС, ИУЕЕО, ИУГ, ОЧЦМ, НУБА

 

 


e-УСЛУГИ на Община Белослав
Проект BG16M1OP002-2.009-0072 „Демонстрационен модел за предотвратяване и рециклиране на битови отпадъци в община Белослав“
Eнергийна ефективност
Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Информационен портал
Да спасим природата