Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БЕЛОСЛАВ /Местни избори 2019/
ПОЛИЦИЯ
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Пази горите
Български пощи
ЕКСПЕДИЦИЯ ABORA IV в Белослав
Проект № BG05SFOP001-2.009-0094-C01 „Гражданско участие и създаване на програма за изграждане на капацитет за насърчаване на подпомаганата заетост на хора в неравностойно положение”, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, изпълняван от Фондация „Заедно за по-сигурно бъдеще“, в партньорство с община БелославПолитическата рамка на Модела за гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство при оказване на подкрепа за хората с увреждания или други групи в неравностойно положение на територията на община Белослав – дата на публикацията 11.10.2019 г.

Здравейте скъпи граждани!

Ще очакваме да се запознаете с Политическата рамка на Модела за гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство при оказване на подкрепа за хората с увреждания или други групи в неравностойно положение на територията на община Белослав, на база която ще проведем обществено обсъждане с представители от НПО сектора, бизнес-предприятия и представителни организации на бизнеса на територията на област Варна, както и всички заинтересовани граждани на община Белослав.
Документът е изготвен на база разработения в рамките на проект № BG05SFOP001-2.009-0094-C01 „Гражданско участие и създаване на програма за изграждане на капацитет за насърчаване на подпомаганата заетост на хора в неравностойно положение”, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, изпълняван от Фондация „Заедно за по-сигурно бъдеще“, в партньорство с община Белослав, Модел за гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство при оказване на подкрепа за хората с увреждания или други групи в неравностойно положение на територията на общината.
Документът е наличен на следния линк:
Целта на разработената Политическа рамка е от една страна да даде ясна представа и информация за правомощията и отговорностите на институциите по изпълнение на държавната политика на заетост на хора с увреждания, и от друга – да даде информация за възможните форми на взаимодействие между НПО и общината в процеса на предоставяне на социални услуги по подкрепена заетост, които могат да бъдат приложени на територията на община Белослав.
За целта ще очакваме Вашите мнения, препоръки и предложения да бъдат изпратени на beloslav.eu@gmail.com

Очаквайте ни с допълнителна информация, относно датата и часа на провеждане на общественото обсъждане!Механизми и предложения за подобряване на средата за гражданско участие в управлението в община Белослав – Дата на публикацията – 09.10.2019г.

 

Здравейте скъпи съграждани,

Предлагаме на Вашето внимание разработените, в резултат от изпълнението на проект № BG05SFOP001-2.009-0094-C01 „Гражданско участие и създаване на програма за изграждане на капацитет за насърчаване на подпомаганата заетост на хора в неравностойно положение”, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, изпълняван от Фондация „Заедно за по-сигурно бъдеще“, в партньорство с община Белослав, Механизми и предложения за подобряване на средата за гражданско участие в управлението в общината.

Механизмите и предложенията за подобряване на средата за гражданско участие имат за цел да помогнат да се определи кой, кога и как да бъде въвлечен в мерките за структуриране  процеса на намиране на работа на хора в неравностойно положение и работата с тях преди и след стартиране на заетост. Те трябва да се адаптират и да се прилагат по гъвкав начин.

Крайната цел е постигането на по-добро местно управление, чрез увеличаване на участието на гражданите за бъдещото разрастване на социалните услуги и по-добър живот на хората с увреждания. Гражданите, неправителствения и бизнес сектора, както и местните власти играят ключова роля в укрепването на правилните функции и споделянето на отговорности за повишаване и популяризиране на промяната, създавайки среда на оптимизъм и доверие в общността за хората в неравностойно положение.

Разработеният документ е достъпен на следния линк:

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1AmQ2zQ9AubDv1KpxH36yvmjB-1LNygX3
Изготвена оценка, свързана с подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в община Белослав – Дата на публикацията – 29.07.2019г.

Скъпи съграждани и заинтересовани лица,

В резултат от изпълнението на проект № BG05SFOP001-2.009-0094-C01 „Гражданско участие и създаване на програма за изграждане на капацитет за насърчаване на подпомаганата заетост на хора в неравностойно положение”, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, изпълняван от Фондация „Заедно за по-сигурно бъдеще“, в партньорство с община Белослав, е разработена Оценка, свързана с подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в община Белослав. Документът цели да създаде възможност за подобряване на гражданското участие в изготвянето на модел за подкрепена затост на хора в неравностойно положение и обхваща и четирите целеви групи по проекта - Административни структури на изпълнителната власт; Неправителствени организации, както и техните служители; Бизнес; Общественост.

Оценката на модела за подкрепена заетост има за цел да структурира процеса на намиране на работа на хора в неравностойно положение и работата с тях преди и след стартиране на работа. Тя трябва да се адаптира към субекта на предложението и да се прилага по гъвкав начин. В нея е представен сравнителен анализ на посочените въпроси в Ирландия/България.

Крайната цел е повече и по-добри социални услуги за по-добър живот на хората с увреждания. Необходим е един по-широк подход за предоставянето на социални услуги за хората в неравностойно положение в община Белослав, изразяващ се в засилена съвместна работа между доставчици на услуги, държавата, общините, бизнеса, неправителствения  и гражданския сектор в процесите на реформи и развитие на услугите, политиките и процесите.

Документът е достъпен на следния линк:

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1hGfFqLALpWvRpCHSK8IBH9jBaSWMwPg4

Разработен Модел, свързан с подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство – Дата на публикацията 27.05.2019 г.
 
Скъпи съграждани,

Един от основните приоритети на Община Белослав е да предлага по-добри социални услуги за по-добър живот на хората с увреждания. За целта е необходим един по-широк подход за предоставянето на социални услуги за хората в неравностойно положение на територията на общината, изразяващ се в засилена съвместна работа между доставчици на услуги, държавата, общините, бизнеса, неправителствения  и гражданския сектор в процесите на реформи и развитие на услугите, политиките и процесите.
За целта, предоставяме на Вашето внимание, разработения във връзка с изпълнение на Проект № BG05SFOP001-2.009-0094-C01 „Гражданско участие и създаване на програма за изграждане на капацитет за насърчаване на подпомаганата заетост на хора в неравностойно положение”, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, изпълняван от Фондация „Заедно за по-сигурно бъдеще“, в партньорство с община Белослав, Модел, свързан с подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство.
Докладът ще даде тласък и ще подкрепи настоящите тенденции сред местните власти да се консултират и да си сътрудничат с гражданското общество за привеждане на съвременните инструменти в демократичното управление и в задълбочаването на гражданското участие в обществения живот.
Докладът е достъпен на следния линк:Доклад от проведено изследване на добрите практики, настолно и анкетно проучване за функционирането на програма за подкрепена заетост и гражданското участие в нея съгласно спецификата на проблемите в община Белослав – Дата на публикацията: 25.03.2019 г.

Здравейте скъпи граждани и заинтересовани лица,

Във връзка с изпълнението на Проект № BG05SFOP001-2.009-0094-C01 „Гражданско участие и създаване на програма за изграждане на капацитет за насърчаване на подпомаганата заетост на хора в неравностойно положение”, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, изпълняван от Фондация „Заедно за по-сигурно бъдеще“, в партньорство с община Белослав, представяме на Вашето внимание изготвения Доклад от проведено изследване на добрите практики, настолно и анкетно проучване за функцонирането на програма за подкрепена заетост и гражданското участие в нея съгласно спецификата на проблемите в община Белослав.

Докладът представлява независима оценка на местния контекст, свързан с проблемите на хората в неравностойно положение в община Белослав. В него подробно са анализирани и обобщени получените данни, в резултат от проведеното проучване, за това как трябва да функционира една програма за подкрепена заетост и съответно гражданското участие в нея. Докладът е разработен въз основа на прилаганите политики и дейности в областта на гражданско участие в отделните аспекти на властта в Ирландия, но в същото време е приложен, спрямо условията в България и спецификата на проблемите на местно ниво и по-конкретно в община Белослав.

Разработеният Доклад е достъпен на следния линк:

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1s9-ypEng02Cr3rfw-OF6J-_Cx8mKT1xI
Уважаеми жители на община Белослав,

ФОНДАЦИЯ "ЗАЕДНО ЗА ПО-СИГУРНО БЪДЕЩЕ", заедно с ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ, като партньор, изпълняват проект № BG05SFOP001-2.009-0094-C01 „Гражданско участие и създаване на програма за изграждане на капацитет за насърчаване на подпомаганата заетост на хора в неравностойно положение”, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, процедура по подбор на проекти BG05SFOP001-2.009 „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“.

За целите на проекта е необходимо да се извърши настоящото анкетно проучване, чиито резултати ще послужат за разработване на анализ, предоставящ информация за необходимостта от създаване на програма за подкрепена заетост на територията на Община Белослав.

Попълването на анкетата ще отнеме само няколко минути. Тя е насочена към неправителствените организации и техните служители в област Варна, бизнес-предприятията и представителните организации на бизнеса в област Варна и към всички граждани на територията на община Белослав.

Данните от проучването ще бъдат изполвани единствено и само за целите на проекта.

Анкетата е анонимна и не изисква персонална инфромация, което не налага прилагане на Европейския регламент за защите на личните данни!

Благодарим Ви за отделеното време!

АНКЕТА --> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrfAf_ix-jT-fT3BIa2fhjCe3vo3FYckBtcD0WYEA-UitIRQ/formResponse
e-УСЛУГИ на Община Белослав
Проект BG16M1OP002-2.009-0072 „Демонстрационен модел за предотвратяване и рециклиране на битови отпадъци в община Белослав“
Eнергийна ефективност
Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Информационен портал
Да спасим природата