"Осигуряване на топъл обяд в община Белослав"

Дата на публикуване: 28.11.2016 07:40

О Б Я В А
ЗА НАБИРАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИ НА УСЛУГИ
ОТ ПРОЕКТ
 
„ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ“

       Община Белослав обявява прием на документи на кандидати за потребители по проект „Осигуряване на топъл обяд в община Белослав“, съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05FMOP001-3.002-0190-C01 по процедура BG05FM0P001-3.002 «Осигуряване на топъл обяд 2016-2019» на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. Храната  се приготвя от избран доставчик на услугата „Осигуряване на топъл обяд”. Дейността обхваща 150 потребители.

ПРАВО ДА ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЕ ИМАТ САМО СЛЕДНИТЕ ЛИПА:

 • Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл.9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
 • Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от дирекция „Социално подпомагане”;
 • Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии - за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност;
 • Скитащи и бездомни деца и лица.

Кандидатите следва да подадат следните документи:

 1. Заявление-декларация (по образец);
 2. Пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата - когато не се подава лично;

ОБРАЗЦИ НА ФОРМУЛЯРИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: Заявление-декларация

Документи ще се приемат в периода от 10.05.2017г.-12.05.2017г., всеки работен ден от 8,30 до 17,00 часа в сградата на Общинска администрация на адрес: Община Белослав
         гр. Белослав
         ул.Цар Симеон Велики №23
         e-mail:obstinabeloslav@abv.bg;
         тел. 05112 35-53.

*За улеснение, документи ще се приемат и от кметствата в съответните населени места — с. Разделна, с. Страшимирово и с. Езерово.
ОБЯВА
 
ЗА НАБИРАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИ НА УСЛУГИ
ОТ
 ПРОЕКТ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ“

 Община Белослав обявява прием на документи на кандидати за потребители по проект „Осигуряване на топъл обяд в община Белослав“, съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05FMOP001-3.002-0190-C01 по процедура BG05FMOP001-3.002 «Осигуряване на топъл обяд» на Оперативна програма  "Развитие на човешките ресурси" 2014 – 2020 г. Храната ще се приготвя от избран доставчик на услугата „Осигуряване на топъл обяд”. Дейността ще обхване над 40 потребители.

 ПРАВО ДА ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЕ ИМАТ САМО СЛЕДНИТЕ ЛИЦА:

 • Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл.9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
 • Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от дирекция „Социално подпомагане”;
 • Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии – за осигурителен стаж и възраст;  за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност;
 • Скитащи и бездомни деца и лица.

 Кандидатите следва да подадат следните документи:

 1. Заявление-декларация (по образец);
 2. Пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата – когато не се подава лично;

ОБРАЗЦИ НА ФОРМУЛЯРИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Заявление-декларация - /изтегли/
Списъкът с одобрените лица за ползване на социалната услуга ще бъде общодостъпен. Невключените към момента на стартирането на услугата лица ще бъдат включени в списък на чакащите, ако те отговарят на изискванията за целевите групи по проекта.Те ще могат да бъдат включвани  по проекта при отпадане на потребител.

 В случай, че проявявате интерес към дейността на проекта, може да се  свържете с екипа по проекта в община Белослав – партньор.

 Документи ще се приемат в периода до 2 декември 2016 г., всеки работен ден от 8,30 до 17,00 часа в сградата на Общинска администрация на адрес:

Адрес: Община Белослав, гр. Белослав, ул.Цар Симеон Велики №23
e-mail:obstinabeloslav@abv.bg;  тел. 05112 35-53.

 *За улеснение, документи ще се приемат и от кметствата в съответните населени места – с. Разделна, с. Страшимирово и с. Езерово.      На 25.11.2016 г., Община Белослав подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Управляващия орган на ОП "Развитие на човешките ресурси 2014-2020" във връзка с подадено и одобрено проектно предложение на общината по процедура Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане,BG05FMOP001-3.002 - "Осигуряване на топъл обяд - 2016"с наименование „Осигуряване на топъл обяд в община Белослав“, разработен и входиран чрез информационния модул за кандидатстване на информационна система ИСУН 2020. 

   Реализацията на настоящия проект и предоставянето на социална услуга Обществена трапезария в община Белослав е насочена към най-нуждаещите се лица, към хората в риск от бедност. Проектът ще се осъществи в съответствие с изискванията на оперативната програма и операцията за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
   Ще бъде извършен подбор на представители на целевите групи, с които ще бъдат сключени договори и ще им бъде осигурен топъл обяд, състоящ се от: супа, основно ястие, хляб и при реализирани икономии – десерт. Ще се предоставя разнообразно седмично меню, ще се осигурява балансирано хранене, ще се спазват изискванията за безопасност на храните и националните стандарти и норми за хранене. Храната ще бъде доставяна до потребителите с подходящ за дейността транспорт. През целия период на изпълнението на проекта ще се реализират съпътстващи мерки, които ще се изразяват в информиране и консултиране на потребителите относно възможностите за ползване на социални и административни услуги, за здравословно и балансирано хранене, както и други форми на подкрепа, съдействие, индивидуално или групово консултиране, реализирани в отговор на установени конкретни нужди и проблеми.
   В резултат на изпълнението на проекта над 40 лица от община Белослав ще получават топъл обяд, 125 работни дни в продължение на 6 месеца. Ще бъде подобрен достъпът им до социални услуги и ще се постигне намаляване на бедността и на социалната изолация.
   Общата цел на проектното предложение е намаляване на бедността чрез осигуряване на обяд на лица, живеещи във висока степен на бедност и социална изолация, а специфичната цел е предоставяне на услугата обществена трапезария,чрез външен изпълнител, която да осигурява обяд на над 40 от нуждаещите се лица от община Белослав.

  


 1. \"Осигуряване на топъл обяд в община Белослав\" - Текуща страница
 2. Проект „Обособяване на туристическа зона в местност „Авренска поляна“, с цел популяризиране на местното природно, културно и историческо наследство на територията на МИГ „Аврен – Белослав“
 3. Проект „Развитие на спортната инфраструктура чрез изграждане на стрийт фитнес площадка и комбинирано игрище в гр. Белослав, община Белослав“ по мярка 19.2/7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ Аврен - Белослав“
 4. Проект „Развитие на спортната инфраструктура чрез изграждане на стрийт фитнес площадка и комбинирано игрище в гр. Белослав, община Белослав“ по мярка 19.2/7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ Аврен - Белослав“ по ПРСР 2014 – 2020 г., съфинансирана от ЕЗФРСР
 5. Проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност, оборудване и обзавеждане на административните сгради на община Белослав, отредени за административни нужди на общината и предоставяне на обществени услуги” по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.008 „Енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014 – 2020 г., съфинансирана от ЕЗФРСР
 6. Проект BG16M1OP002-2.009-0072 „Демонстрационен модел за предотвратяване и рециклиране на битови отпадъци в община Белослав“
 7. Проект BG14MFOP001-4.006-0002-C01 „Облагородяване на обществена зона и изграждане на Общински пазар, включващ сектор за продажба на пресни и преработени риба и аквакултури и лед и риболовен инвентар в гр. Белослав, община Белослав."
 8. Проект № BG05M9OP001-2.054-0001-C01 \\"Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки"
 9. „Изграждане и рехабилитация на улична мрежа на територията на гр. Белослав – кв. „Младост”
 10. Проект № BG05SFOP001-2.009-0094-C01 „Гражданско участие и създаване на програма за изграждане на капацитет за насърчаване на подпомаганата заетост на хора в неравностойно положение”, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, изпълняван от Фондация „Заедно за по-сигурно бъдеще“, в партньорство с община Белослав
 11. Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики“ („Institutional Capacity Building In the Social Inclusion Area Through Transnational Cooperation and Exchange of Best Practices”) по ОП РЧР 2014-2020
 12. Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики“ („Institutional Capacity Building In the Social Inclusion Area Through Transnational Cooperation and Exchange of Best Practices”) по ОП РЧР 2014-2020
 13. "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА /МИРГ/ ВАРНА , РАЙОН АСПАРУХОВО - БЕЛОСЛАВ - АКСАКОВО "
 14. „Обучение и заетост за младите хора\\" – етап II”
 15. "СТАРТ В КАРИЕРАТА"
 16. „Саниране, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в община Белослав за обект „СОУ ”Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Белослав ”
 17. „Изработване на Общ устроиствен план на община (ОУПО) ” по чл. 105, т.1 от ЗУТ
 18. Реконструкция на водопроводната мрежа кв. „Стара гара“, с. Разделна, Община Белослав
 19. «Ремонт и модернизация на метериално-техническата база на НЧ „Добруджа- 1929г.“ с.Разделна , общ.Белослав”
 20. “ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И СЪЗДАВАНЕ НА ЗОНА ЗА ОТДИХ в кв. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГР. БЕЛОСЛАВ
 21. „Модернизация на материално – техничексата база, закупуване на оборудване и обзавеждане на НЧ „Съзнание – 1926 г.“ – гр. Белослав“ по ПРСР 2014-2020
 22. Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики“ („Institutional Capacity Building In the Social Inclusion Area Through Transnational Cooperation and Exchange of Best Practices”) по ОП РЧР 2014-2020
 23. Доизграждане на битово-фекална канализация по улици \\"Бельов\\", \\"Цар Асен\\", \\"Хан Маламир\\", \\"Цар Самуил\\" и участък, заключен между улици \\"Д.Ватев\\", ул.\\"Шипка\\" и „Алеко Константинов“ в град Белослав \\" , финансиран по ПУДООС
 24. “Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, находящо се в ПИ 119043, местност „Дълбок дол” в землището на гр. Белослав, община Белослав”, финансиран от ПУДООС
 25. "Приеми ме"
 26. Енергийна ефективност- НПЕЕМЖС
 27. "Звено за услуги в домашна среда-иновативни услуги в продкрепа за социално включване /фаза 2/”

Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта