“Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, находящо се в ПИ 119043, местност „Дълбок дол” в землището на гр. Белослав, община Белослав”, финансиран от ПУДООС

Дата на публикуване: 18.11.2017 17:40


    През м. юли 2017 г. бе подписан Договор № 11846 между Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда“ (ПУДООС)  и община на стойност 990 234,82лв. за финансиране на проект: “Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, находящо се в ПИ 119043, местност „Дълбок дол” в землището на гр. Белослав, община Белослав”.
    Строителните дейности стартираха на 11.08.2017. и приключиха през м. октомври 2017г.
Площадката се намира на 0,8 км югоизточно от гр. Белослав в землището на гр. Белослав, местност „Дълбоки  дол”  ЕКАТТЕ  03719, поземлен имот с номер 119043 с  обща  площ  на  имота  15 516  дкa.
    Основната цел на проекта беше  закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за неопасни отпадъци в местност „Дълбок дол”, землище гр. Белослав с цел изпълнение на изискванията на Наредба № 8 от 24.08.2004 г. За условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, тъй като депото не отговаря на изискванията за защита от замърсяване на атмосферния въздух, почвата, повърхностите и подземните води.

     Проекта включваше следните дейности по части:

 • Третиране на сметищен газ;
 • Техническа рекултивация;
 • Оформяне тялото на депото –отпадъци;
 • Изолационен канал;
 • Охранителни канавки, водоскок;
 • Обслужващ път;
 • Ретензионен басейн;
 • Отвеждащ канал;
 • Биологична рекултивация и залесяване;
 • затревяване и залесяване;
 • Изграждане на мониторингови пунктове за подземни води и пунктове за тялото на депото.

С реализацията на проекта  се постигнаха следните цели:

 • Намаляване на негативното въздействие върху компонентите на околната среда – почви, атмосферен въздух, повърхностни и подземни води;
 • Елиминиране на рисковете, произтичащи от движението и разпространението на гудроновите замърсявания в тялото на депото и извън него;

     


ПРИКЛЮЧИХА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТЕХНИЧЕСКА РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ОБЕКТ „ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ОБЩИНСКО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ, НАХОДЯЩО СЕ В ПИ119043, МЕСТНОСТ „ДЪЛБОК ДОЛ” В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР.БЕЛОСЛАВ, ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ.  

Приключиха дейностите по техническа рекултивация на обект „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, находящо се в ПИ119043, местност „Дълбок дол” в землището на гр.Белослав, община Белослав, което се реализира по одобрен проект от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/, съгласно Договор за финансиранне № 11846 /28.07.2017., на стойност 990 234, 82 лв. 
Извършени бяха рекултивационни мероприятия във връзка с изискванията на Наредба № 26/1996г. за оформяне и запечатване на тялото на отпадъците, защита от повърхностни и подпочвени води. Провежда се етап от биологична рекултивация на терена. Предметът на рекултивация не предвижда ползването на земите – тялото на депонираните отпадъци, в период от 30 години до окончателното разлагане на отпадъците. 
На този етап с реализацията дейностите по проекта се постигнат следните общи цели: 
• Намаляване на негативното въздействие върху компонентите на околната среда – почви, атмосферен въздух, повърхностни и подземни води;
• Елиминиране на рисковете, произтичащи от движението и разпространението на гудроновите замърсявания в тялото на депото и извън него;
• Намаляване на рисковете за човешкото здраве;

    


 1. местност „Дълбок дол” в землището на гр. Белослав, община Белослав”, финансиран от ПУДООС... - Текуща страница
 2. Проект „Повишаване ролята и отговорностите на гражданите в демократичното развитие на местно ниво в Община Белослав“ по ОПДУ
 3. Проект „Обособяване на туристическа зона в местност „Авренска поляна“, с цел популяризиране на местното природно, културно и историческо наследство на територията на МИГ „Аврен – Белослав“
 4. Проект „Развитие на спортната инфраструктура чрез изграждане на стрийт фитнес площадка и комбинирано игрище в гр. Белослав, община Белослав“ по мярка 19.2/7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ Аврен - Белослав“
 5. Проект „Развитие на спортната инфраструктура чрез изграждане на стрийт фитнес площадка и комбинирано игрище в гр. Белослав, община Белослав“ по мярка 19.2/7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ Аврен - Белослав“ по ПРСР 2014 – 2020 г., съфинансирана от ЕЗФРСР
 6. Проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност, оборудване и обзавеждане на административните сгради на община Белослав, отредени за административни нужди на общината и предоставяне на обществени услуги” по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.008 „Енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014 – 2020 г., съфинансирана от ЕЗФРСР
 7. Проект BG16M1OP002-2.009-0072 „Демонстрационен модел за предотвратяване и рециклиране на битови отпадъци в община Белослав“
 8. Проект BG14MFOP001-4.006-0002-C01 „Облагородяване на обществена зона и изграждане на Общински пазар, включващ сектор за продажба на пресни и преработени риба и аквакултури и лед и риболовен инвентар в гр. Белослав, община Белослав."
 9. Проект № BG05M9OP001-2.054-0001-C01 \\"Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки"
 10. „Изграждане и рехабилитация на улична мрежа на територията на гр. Белослав – кв. „Младост”
 11. Проект № BG05SFOP001-2.009-0094-C01 „Гражданско участие и създаване на програма за изграждане на капацитет за насърчаване на подпомаганата заетост на хора в неравностойно положение”, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, изпълняван от Фондация „Заедно за по-сигурно бъдеще“, в партньорство с община Белослав
 12. Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики“ („Institutional Capacity Building In the Social Inclusion Area Through Transnational Cooperation and Exchange of Best Practices”) по ОП РЧР 2014-2020
 13. Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики“ („Institutional Capacity Building In the Social Inclusion Area Through Transnational Cooperation and Exchange of Best Practices”) по ОП РЧР 2014-2020
 14. "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА /МИРГ/ ВАРНА , РАЙОН АСПАРУХОВО - БЕЛОСЛАВ - АКСАКОВО "
 15. „Обучение и заетост за младите хора\\" – етап II”
 16. "СТАРТ В КАРИЕРАТА"
 17. „Саниране, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в община Белослав за обект „СОУ ”Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Белослав ”
 18. „Изработване на Общ устроиствен план на община (ОУПО) ” по чл. 105, т.1 от ЗУТ
 19. Реконструкция на водопроводната мрежа кв. „Стара гара“, с. Разделна, Община Белослав
 20. «Ремонт и модернизация на метериално-техническата база на НЧ „Добруджа- 1929г.“ с.Разделна , общ.Белослав”
 21. “ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И СЪЗДАВАНЕ НА ЗОНА ЗА ОТДИХ в кв. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГР. БЕЛОСЛАВ
 22. „Модернизация на материално – техничексата база, закупуване на оборудване и обзавеждане на НЧ „Съзнание – 1926 г.“ – гр. Белослав“ по ПРСР 2014-2020
 23. Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики“ („Institutional Capacity Building In the Social Inclusion Area Through Transnational Cooperation and Exchange of Best Practices”) по ОП РЧР 2014-2020
 24. Доизграждане на битово-фекална канализация по улици \\"Бельов\\", \\"Цар Асен\\", \\"Хан Маламир\\", \\"Цар Самуил\\" и участък, заключен между улици \\"Д.Ватев\\", ул.\\"Шипка\\" и „Алеко Константинов“ в град Белослав \\" , финансиран по ПУДООС
 25. "Осигуряване на топъл обяд в община Белослав"
 26. "Приеми ме"
 27. Енергийна ефективност- НПЕЕМЖС
 28. "Звено за услуги в домашна среда-иновативни услуги в продкрепа за социално включване /фаза 2/”

Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта