Проект № BG05M9OP001-2.054-0001-C01 "Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки"

Дата на публикуване: 27.11.2019 11:30
Информация във връзка с проведена пресконференция по проект BG05M9OP001-2.054-0001-C01 "Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки" -  (публикувана на 25.02.2020 г.)

На 25.02.2020 г. от 10:30 до 11:00 часа в гр. Белослав,  ул. „Цар Симеон Велики” №23, Конферентна зала на община Белослав,  бе проведена встъпителна пресконференция по проект BG05M9OP001-2.054-0001-C01 "Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки". Проектът се осъществява чрез процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.054 - Мярка 19.2/2.2-3 „Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подобряване достъпа до социални услуги и по-добра пригодност за заетост“ от Стратегията за ВОМР на МИГ „Аврен-Белослав“  по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз.

На пресконференцията присъстваха Костадин Петров – ръководител на проекта, инж. Светла Колева - координатор, г-жа Даниела Янкова - счетоводител, специалисти, гости.

Екипът на проекта направи кратко резюме на проектните дейности, и представиха необходимите документи за кандидатстване за потребители и специалисти.

 

Белослав                                            Ръководител проект

25.02.2020 г.                                                                             /Костадин Петров/


    

 


ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ - (публикувана на 17.02.2020 г.)
 

Община Белослав Ви кани на пресконференция по проект BG05M9OP001-2.054-0001-C01 "Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки". Проектът се осъществява чрез процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.054 - Мярка 19.2/2.2-3 „Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подобряване достъпа до социални услуги и по-добра пригодност за заетост“ от Стратегията за ВОМР на МИГ „Аврен-Белослав“  по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз.

 На пресконференцията ще присъстват Кметът на община Белослав инж. Деян Иванов, Костадин Петров – ръководител на проекта, инж. Светла Колева - координатор, г-жа Даниела Янкова - счетоводител, гости.


Дата на провеждане: 25.02.2020г.

Място на провеждане: гр. Белослав,  ул. „Цар Симеон Велики” №23,

Конферентна зала на община Белослав

Начало: 10:30 часа

 
СЪОБЩЕНИЕ - 02.01.2020 г.

   Във връзка с изпълнение на дейностите по проект  BG05M9OP001-2.054-0001-C01 "Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки"   по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.054 - Мярка 19.2/2.2-3 „Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подобряване достъпа до социални услуги и по-добра пригодност за заетост“ от Стратегията за ВОМР на МИГ „Аврен-Белослав“  по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз , Община Белослав

О Б Я В Я В А

Прием на документи за подбор на персонал за предоставяне на услугата "Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки"  за следните позиции:

 • В периода 02.01-08.01.2020 г. за позиции: 1. „Експерт „Човешки ресурси””, 2. „Експерт "психо-социална подкрепа"”, 3. „Социален консултант/ръководител МЕТ“, 7. „Медицинска сестра“
 • В периода 02.01-30.04.2020 г. за позиции: 4. „Логопед“, 5 „Трудотерапевт“, 6. „Педагог“,  8. „Здравен медиатор“, 9. „Консултант юрист“, 10. „Консултант маркетинг и мениджмънт“, 11. „Мотивационен консултант“, 12. „Домашен помощник“

 

Желаещите да кандидатстват подават заявление до Кмета на община Белослав  по образец и при спазване на изискванията, утвърдени в МЕТОДИКА ЗА ПОДБОР на специалисти от МЕТ по проект BG05M9OP001-2.054-0001-C01 "Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки"


Всеки кандидат прилага към заявлението си и следните документи, когато е приложимо:

 • Декларация за ползване на лични данни по образец  (изтегли от ТУК)
 • Декларация за спазване поверителността на личните данни и информацията по образец (изтегли от ТУК)
 • Автобиография
 • Копие от документ за завършено образование и квалификация (ако е приложимо)
 • Копия от документи за следдипломни квалификации, курсове, обучения и тренинги (ако е приложимо)
 • Копия от документи за релевантен опит (ако е приложимо)
 • Копия от документи за членството в професионални организации (ако е приложимо)
 • Медицинско удостоверение (приложимо при трудов договор)
 • Свидетелство за съдимост (приложимо при трудов договор, ще бъде проверено служебно, и при необходимост ще бъде изискано от кандидата)

Документи ще се приемат в посочените срокове, всеки работен ден от 8,30 до 17,00 часа в деловодството в сградата  на общинска администрация Белослав.

Изтегли следните документи от тук: 
Заявление по Образец
Методика


В ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ СТАРТИРА НОВА МОБИЛНА
ЗДРАВНО-СОЦИАЛНА УСЛУГА ЗА НУЖДАЕЩИ СЕ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ВЪЗРАСТНИ ХОРА
 
На 31.10.2019 г. община Белослав подписа с Министерство на труда и социалната политика  и Сдружение „Местна инициативна група Аврен-Белослав“ Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект № BG05M9OP001-2.054-0001-C01 "Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки"   по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.054 - Мярка 19.2/2.2-3 „Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подобряване достъпа до социални услуги и по-добра пригодност за заетост“ от Стратегията за ВОМР на МИГ „Аврен-Белослав“  по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз.
Oбщият pазмер на безвъзмездното финансиране е  391 156,19 лв. Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца.

Основната цел, която се поставя e подобряване качеството на живот на лица в неравностойно положение на територията на община Белослав, давайки им право на избор, независимост и достойнство, посредством разнообразни социални и здравни услуги за социално включване и интеграция на пазара на труда.Проектът ще бъде насочен към лица с увреждания и към лица, полагащи грижи към зависими членове на семейството. Ще се даде възможност  на минимум 45 потребители от община Белослав да получат разнообразни социални и здравни услуги, да повишат квалификацията си и да получат подкрепа за намиране на работа.

Първите шест месеца от изпълнението на проектните дейности са подготвителни – сформиране на екип, организационни дейности, подбор на експерти и подбор на потребители.
Предоставянето на интегрираните здравно-социални услуги на нуждаещите се лица ще стартира на 01.01.2020 г.


 

 1. но включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки\"... - Текуща страница
 2. Проект „Обособяване на туристическа зона в местност „Авренска поляна“, с цел популяризиране на местното природно, културно и историческо наследство на територията на МИГ „Аврен – Белослав“
 3. Проект „Развитие на спортната инфраструктура чрез изграждане на стрийт фитнес площадка и комбинирано игрище в гр. Белослав, община Белослав“ по мярка 19.2/7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ Аврен - Белослав“
 4. Проект „Развитие на спортната инфраструктура чрез изграждане на стрийт фитнес площадка и комбинирано игрище в гр. Белослав, община Белослав“ по мярка 19.2/7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ Аврен - Белослав“ по ПРСР 2014 – 2020 г., съфинансирана от ЕЗФРСР
 5. Проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност, оборудване и обзавеждане на административните сгради на община Белослав, отредени за административни нужди на общината и предоставяне на обществени услуги” по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.008 „Енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014 – 2020 г., съфинансирана от ЕЗФРСР
 6. Проект BG16M1OP002-2.009-0072 „Демонстрационен модел за предотвратяване и рециклиране на битови отпадъци в община Белослав“
 7. Проект BG14MFOP001-4.006-0002-C01 „Облагородяване на обществена зона и изграждане на Общински пазар, включващ сектор за продажба на пресни и преработени риба и аквакултури и лед и риболовен инвентар в гр. Белослав, община Белослав."
 8. „Изграждане и рехабилитация на улична мрежа на територията на гр. Белослав – кв. „Младост”
 9. Проект № BG05SFOP001-2.009-0094-C01 „Гражданско участие и създаване на програма за изграждане на капацитет за насърчаване на подпомаганата заетост на хора в неравностойно положение”, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, изпълняван от Фондация „Заедно за по-сигурно бъдеще“, в партньорство с община Белослав
 10. Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики“ („Institutional Capacity Building In the Social Inclusion Area Through Transnational Cooperation and Exchange of Best Practices”) по ОП РЧР 2014-2020
 11. Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики“ („Institutional Capacity Building In the Social Inclusion Area Through Transnational Cooperation and Exchange of Best Practices”) по ОП РЧР 2014-2020
 12. "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА /МИРГ/ ВАРНА , РАЙОН АСПАРУХОВО - БЕЛОСЛАВ - АКСАКОВО "
 13. „Обучение и заетост за младите хора\\" – етап II”
 14. "СТАРТ В КАРИЕРАТА"
 15. „Саниране, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в община Белослав за обект „СОУ ”Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Белослав ”
 16. „Изработване на Общ устроиствен план на община (ОУПО) ” по чл. 105, т.1 от ЗУТ
 17. Реконструкция на водопроводната мрежа кв. „Стара гара“, с. Разделна, Община Белослав
 18. «Ремонт и модернизация на метериално-техническата база на НЧ „Добруджа- 1929г.“ с.Разделна , общ.Белослав”
 19. “ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И СЪЗДАВАНЕ НА ЗОНА ЗА ОТДИХ в кв. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГР. БЕЛОСЛАВ
 20. „Модернизация на материално – техничексата база, закупуване на оборудване и обзавеждане на НЧ „Съзнание – 1926 г.“ – гр. Белослав“ по ПРСР 2014-2020
 21. Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики“ („Institutional Capacity Building In the Social Inclusion Area Through Transnational Cooperation and Exchange of Best Practices”) по ОП РЧР 2014-2020
 22. Доизграждане на битово-фекална канализация по улици \\"Бельов\\", \\"Цар Асен\\", \\"Хан Маламир\\", \\"Цар Самуил\\" и участък, заключен между улици \\"Д.Ватев\\", ул.\\"Шипка\\" и „Алеко Константинов“ в град Белослав \\" , финансиран по ПУДООС
 23. “Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, находящо се в ПИ 119043, местност „Дълбок дол” в землището на гр. Белослав, община Белослав”, финансиран от ПУДООС
 24. "Осигуряване на топъл обяд в община Белослав"
 25. "Приеми ме"
 26. Енергийна ефективност- НПЕЕМЖС
 27. "Звено за услуги в домашна среда-иновативни услуги в продкрепа за социално включване /фаза 2/”

Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта