Проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност, оборудване и обзавеждане на административните сгради на община Белослав, отредени за административни нужди на общината и предоставяне на обществени услуги” по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.008 „Енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014 – 2020 г., съфинансирана от ЕЗФРСР

Дата на публикуване: 16.10.2020 12:05


ДОГОВОР ЗА БФП № BG06RDNP001-7.008-0013-C01 ОТ 31.10.2019Г. ЗА ПРОЕКТ „ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СГРАДИ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ, ОТРЕДЕНИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ НУЖДИ НА ОБЩИНАТА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ” ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР № BG06RDNP001-7.008 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ“ ПО ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ ПРСР 2014 – 2020 Г., СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕЗФРСР

Настоящият проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност, оборудване и обзавеждане на административните сгради на Община Белослав, отредени за административни нужди на общината и предоставяне на обществени услуги” със следните подобекти: Подобект № 1: Административни сгради на община Белослав, находящи се на ул. „Цар Симеон Велики“ № 23 в гр.Белослав, община Белослав; Подобект № 2: Административна сграда на община Белослав, находяща се на ул. „Гебедже“ № 8, гр.Белослав, община Белослав” е с интегриран характер и е в пълно съответствие с политиката на ЕС за насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие на селските райони, равенството между половете, недискриминацията и устойчивото развитие.

 

Основната цел на проектното предложение Прилагане на мерки за енергийна ефективност, оборудване и обзавеждане на административните сгради на община Белослав, отредени за административни нужди на общината и предоставяне на обществени услуги“, в изпълнение на Договор № BG06RDNP001-7.008-0013-C01 от 31.10.2019 г., е: Осигуряване на инвестиция за разработване и реализиране на проектно предложение: “Прилагане на мерки за енергийна ефективност, оборудване и обзавеждане на административните сгради на Община Белослав, отредени за административни нужди на общината и предоставяне на обществени услуги, със следните:

 • Подобекти № 1. Административни сгради на община Белослав, находящи се на ул. „Цар Симеон Велики“ № 23 в гр. Белослав, община Белослав;
 • Подобект № 2. Административна сграда на община Белослав, находяща се на ул. „Гебедже“ № 8, гр. Белослав, община Белослав“;

 

Реализацията на проектното предложение ще допринесе за насърчаване на устойчивото развитие и съхранение на жизнената среда в община Белослав, както и оптимизиране на предоставяните услуги от служителите на Общинска администрация Белослав към жителите на общината.

Специфични цели на проекта:

 • Насърчаване повишаването на енергийната ефективност на местно ниво чрез качествено прилагане на енергоефективни мерки в сграда със социална насоченост;
 • Стимулиране изграждането на устойчиво партньорство с неправителствения сектор в сферата на енергийна ефективност и прилагането на мерки в сгради публична и общинска собственост;
 • Повишаване на ефективността на потреблението на енергия и намаляване на консумацията и разходите за енергия при постигане на съответен комфорт;
 • Осигуряване на модернизирана, рентабилна и съвременна инфраструктура,
 • Намаляване на емисиите на вредни вещества в околната среда и подобряване на качеството на околната среда в общината;
 • Възможност за подходящи инвестиции на спестените средства.;
 • Оптимизиране на предоставяните услуги от служителите на Общинска администрация Белослав към жителите на общината, свързани с устройство на територията, гражданска регистрация и актосъставяне, технически услуги - деловодство, местни данъци и такси, обредно обслужване, административно - правни услуги и др.

 

 При подготовката на проектното предложение по настоящата процедура, е взето под внимание и съответствието на проектните дейности със следните принципи на хоризонталните политики на ЕС, а именно: Проектното предложение е насочено към „Прилагане на мерки за енергийна ефективност, оборудване и обзавеждане на административните сгради на Община Белослав, отредени за административни нужди на общината и предоставяне на обществени услуги".

Сходни дейности са заложени в Общинския план за развитие на Община Белослав 2014-2020г. като:

 • Стратегическа цел 2:“Подобряване на качеството на живот чрез увеличаване на заетостта и доходите на населението, социалното включване и оптимизиране на системите на здравеопазването, образованието, културата, спорта и публичните услуги" Приоритет 2.8.“Подобряване на институционалния капацитет за по-висока ефективност на публичните услуги за потребителите”
 • Стратегическа цел 3:“Устойчиво териториално развитие чрез подобряване на техническата инфраструктура, опазване на околната среда и териториалната свързаност”; Приоритет 3.2“Подобряване на енергийната ефективност, разширяване използването на ВЕИ в съответствие със Стратегията за устойчиво енергийно развитие на Община Белослав 2014–2020г.” Основната цел на проектното предложение е в пълно съответствие с основните цели на ПРСР 2014-2020, а залегналите дейности ще спомогнат за постигане целите на подмярка 7.2.„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г., като чрез извършване на строителни дейности ще се допринесе за икономия на енергия, осигуряване на достъпна среда за интегрирането на лица в неравностойно положение и за повишаване на безопасността и подобряването на сигурността.

 Състоянието на обществено достъпната среда в една държава е показател за нейното икономическо състояние. България изостава от съседните държави в развитието на тази среда, което би могло да се разгледа като пречка за привличане на инвестиции. Община Белослав полага грижи за състоянието на обществената среда, създава и осигурява необходимите условия за нейното поддържане в рамките на ограничените си възможности, осъществява на политики и програми, интегриращи икономически, социални и екологични аспекти в съответствие с местните условия.

 

Специфичните цели, които ще допринесат за подобряване на физическата и жизнена среда в общината, са:

 • Прилагане на мерки за енергийна ефективност в общински сгради в гр.Белослав; • Подобряване достъпността до градска среда за хора в неравностойно положение; • Въвеждане на енергоефективно осветление;
 • Цялостна промяна на облика на гр.Белослав, за да се превърне в привлекателен град за инвеститори и туристи;
 • Оптимизиране на предоставяните услуги от служителите на Общинска администрация Белослав към жителите на общината, свързани с устройство на територията, гражданска регистрация и актосъставяне, технически услуги - деловодство, местни данъци и такси, обредно обслужване, административно - правни услуги и др.

 

 

С реализацията на проекта ще се осигури добре изградена обществено достъпна инфраструктура, която ще осигурява устойчива и екологична среда, с по-високо качество на живот и нови възможности за икономическо и социално развитие.

Целевите групи, към които е насочено реализирането на проекта, са:

 • Жителите на община Белослав-10 632 души;
 • Жителите на гр.Белослав-7 483 души; - Туристи и гости на общината; - Служителите на общинската администрация-51 души;
 • Всички граждани и посетители на общинската администрация-60-70 човека/ден; - Жителите на област Варна-472 654 души;
 • Представители на бизнеса и техни гости;
 • Лица в неравностойно положение;

 

Нуждите на целевите групи са свързани с прилагането на мерки за адаптиране на обществената среда към съвременните условия, осигуряването на адекватна база и безопасна среда.

Изпълнението на настоящия проект не възпрепятства насърчаването от страна на ЕС на равнопоставеността, както между мъжете и жените, така и между представителите на различните малцинствени и религиозни групи. Проектът предвижда утвърждаване на принципа на равните възможности, както по отношение на целевите групи, така и по отношение на всички лица, ангажирани с изпълнението на проектните дейности, включително и при подготовката и провеждането на самите тръжни процедури по ЗОП. Tе ще бъдат избрани на база професионален опит и квалификация, без да се има предвид техния пол, етнически произход или религиозна принадлежност.

 

 Проектът ще окаже положително въздействие върху околната среда в общината. Законът за опазване на околната среда отразява изискванията на Директива 2001/42/EC за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за планове и програми. Той осигурява правната рамка за интегриране на изискванията за опазване на околната среда в секторните и регионалните политики. Не се предвижда строително-монтажните работи да окажат негативно въздействие върху околната среда в общината. Изискванията за ползване на малко замърсяващи околната среда технологии, в рамките на изпълнение на проекта, ще бъдат водещи при реализирането му. Благоприятен ефект върху Общинска администрация - Белослав ще бъде налице поради очакваните спестени средства, вследствие от постигането на мерки за енергийна ефективност.

С реализиране на целите и дейностите, проектът ще допринесе за намаляване на емисиите на парникови газове (в т.ч. на емисиите CO2). Настоящите проектни цели са от значение и за постигането на приоритетите, определени в европейски стратегически документи, свързани със секторите "Енергетика" и "Околна среда". Заложените цели допринасят за изпълнение на ангажиментите и отговорностите на община Белослав, във връзка с участието й в стартираното от ЕК Споразумение на кметовете (2008), чрез което подписалите го страни се стремят да постигнат и надминат целите на ЕС за намаляване на емисиите на CO2 с поне 20% до 2020г.

Проектът е в унисон и с целите, заложени във важни стратегически документи в сферата на политиките за енергийна ефективност и опазване на околната среда от местно, регионално и национално ниво, като: Национална енергийна стратегия на Р.България до 2020г.; Регионален план за развитие на Северо-източен район за периода 2014-2020; Областна стратегия за развитие на област Варна 2014-2020; Общински план за развитие на община Белослав 2014-2020; План за устойчиво енергийно развитие на Община Белослав 2014-2020г.

 Прилагането на планираните енергоефективни мерки в сгради със социална насоченост позволява оптимизирането на разходите за отопление и охлаждане на обектите и пренасочването на спестения финансов ресурс към други сфери от значение за икономическото и социално благосъстояние на общината. Спомага за повишаване качеството на работната среда в общинската администрация, достъпа на ползвателите до предлаганите услуги, намаляване на замърсяването на околната среда с вредни емисии и оптимизиране ползването на енергия.

По този начин се постига запазване на баланса в околната среда и постигане на икономическо и социално развитие. То допълнително се благоприятства от заложеното партньорство с представители на НПО сектора и осигуряването на необходимия трансфер на информация, експертиза, опит и добри практики.

В стратегически план този проект допълва цялостната политика на една малка, развиваща се община, за модернизиране на съществуващата инфрастуктура, за запазване на човешкия фактор, като основа даваща ни еволюционен растеж, благоденствие, спиране на имиграционните процеси, като по този начин се стремим да бъдем в унисон с общата политика на Р. България. Ефектът, който се очаква да бъде постигнат чрез инвестиране в този важен проект, е пряко свързан с демографските особености и безработицата, разрешаването на комплексни проблеми, стоящи пред населението и управлението на селския район. Един от основните проблеми, пред който е поставено ръководството на Общината и цели неговото разрешаване, е намиране на бързо и ефективно решение, което да доведе до спестяване на финансов ресурс, чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност в съответствие със ЗЕЕ.

Община Белослав разработва идейни проекти за подобряването на жизнения стандарт на населението и осигуряването на екологичен баланс. Устойчивото социално-икономическо развитие на селските райони е неразривно свързано със съществуващата инфраструктура и качеството на предлаганите услуги, но недостигът на инвестиции възпрепятства повишаване на качеството им. Тези фактори водят до понижаване на жизнения стандарт в селските райони и застрашават способността им да задържат населението.ПОРЕДЕН ОДОБРЕН ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРОЕКТ ПО ПРСР 2014-2020  НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ


Спечеленият проект е за подобряване на енергийната ефективност в административни сгради, предоставящи обществени и социални услуги и отредени за административни нужди на Община Белослав.

Проектът цели спестяването на финансов ресурс на общината, чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради със социална насоченост. Повишаването на ефективността на потреблението на енергия и намаляването на консумацията и разходите за енергия ще допринесат за намаляване на емисиите на вредни вещества в околната среда и подобряване на качеството на околната среда в общината, което благоприятства възможността за подходящи инвестиции на спестените средства.
Одобрената безвъзмездна финансова помощ е на стойност 329 834,65 лв., от които 100% финансиране по Процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.008 - Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
Тази рубрика е създадена  в рамките на проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност, оборудване и обзавеждане на административните сгради на Община Белослав, отредени за административни нужди на общината и предоставяне на обществени услуги”по Договор № BG06RDNP001-7.008-0013-C01 от 31.10.2019 г. за безвъзмездна финансова помощ  по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Белослав и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.


 1. ативните сгради на община Белослав, отредени за административни нужди на общината и предоставяне на обществени услуги” по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.008 „Енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014 – 2020 г., съфинансирана от ЕЗФРСР... - Текуща страница
 2. Проект „Повишаване ролята и отговорностите на гражданите в демократичното развитие на местно ниво в Община Белослав“ по ОПДУ
 3. Проект „Обособяване на туристическа зона в местност „Авренска поляна“, с цел популяризиране на местното природно, културно и историческо наследство на територията на МИГ „Аврен – Белослав“
 4. Проект „Развитие на спортната инфраструктура чрез изграждане на стрийт фитнес площадка и комбинирано игрище в гр. Белослав, община Белослав“ по мярка 19.2/7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ Аврен - Белослав“
 5. Проект „Развитие на спортната инфраструктура чрез изграждане на стрийт фитнес площадка и комбинирано игрище в гр. Белослав, община Белослав“ по мярка 19.2/7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ Аврен - Белослав“ по ПРСР 2014 – 2020 г., съфинансирана от ЕЗФРСР
 6. Проект BG16M1OP002-2.009-0072 „Демонстрационен модел за предотвратяване и рециклиране на битови отпадъци в община Белослав“
 7. Проект BG14MFOP001-4.006-0002-C01 „Облагородяване на обществена зона и изграждане на Общински пазар, включващ сектор за продажба на пресни и преработени риба и аквакултури и лед и риболовен инвентар в гр. Белослав, община Белослав."
 8. Проект № BG05M9OP001-2.054-0001-C01 \\"Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки"
 9. „Изграждане и рехабилитация на улична мрежа на територията на гр. Белослав – кв. „Младост”
 10. Проект № BG05SFOP001-2.009-0094-C01 „Гражданско участие и създаване на програма за изграждане на капацитет за насърчаване на подпомаганата заетост на хора в неравностойно положение”, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, изпълняван от Фондация „Заедно за по-сигурно бъдеще“, в партньорство с община Белослав
 11. Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики“ („Institutional Capacity Building In the Social Inclusion Area Through Transnational Cooperation and Exchange of Best Practices”) по ОП РЧР 2014-2020
 12. Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики“ („Institutional Capacity Building In the Social Inclusion Area Through Transnational Cooperation and Exchange of Best Practices”) по ОП РЧР 2014-2020
 13. "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА /МИРГ/ ВАРНА , РАЙОН АСПАРУХОВО - БЕЛОСЛАВ - АКСАКОВО "
 14. „Обучение и заетост за младите хора\\" – етап II”
 15. "СТАРТ В КАРИЕРАТА"
 16. „Саниране, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в община Белослав за обект „СОУ ”Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Белослав ”
 17. „Изработване на Общ устроиствен план на община (ОУПО) ” по чл. 105, т.1 от ЗУТ
 18. Реконструкция на водопроводната мрежа кв. „Стара гара“, с. Разделна, Община Белослав
 19. «Ремонт и модернизация на метериално-техническата база на НЧ „Добруджа- 1929г.“ с.Разделна , общ.Белослав”
 20. “ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И СЪЗДАВАНЕ НА ЗОНА ЗА ОТДИХ в кв. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГР. БЕЛОСЛАВ
 21. „Модернизация на материално – техничексата база, закупуване на оборудване и обзавеждане на НЧ „Съзнание – 1926 г.“ – гр. Белослав“ по ПРСР 2014-2020
 22. Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики“ („Institutional Capacity Building In the Social Inclusion Area Through Transnational Cooperation and Exchange of Best Practices”) по ОП РЧР 2014-2020
 23. Доизграждане на битово-фекална канализация по улици \\"Бельов\\", \\"Цар Асен\\", \\"Хан Маламир\\", \\"Цар Самуил\\" и участък, заключен между улици \\"Д.Ватев\\", ул.\\"Шипка\\" и „Алеко Константинов“ в град Белослав \\" , финансиран по ПУДООС
 24. “Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, находящо се в ПИ 119043, местност „Дълбок дол” в землището на гр. Белослав, община Белослав”, финансиран от ПУДООС
 25. "Осигуряване на топъл обяд в община Белослав"
 26. "Приеми ме"
 27. Енергийна ефективност- НПЕЕМЖС
 28. "Звено за услуги в домашна среда-иновативни услуги в продкрепа за социално включване /фаза 2/”

Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта