*****************************************
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ПОЛИЦИЯ
Пази горите
Български пощи
"СТАРТ В КАРИЕРАТА"

Във връзка с реализиране на Програма „Старт на кариерата“ през 2018 год. за кандидатстване за работни места в областните и общински администрации,  съгласно квота 3 – Приложение № 6 към Заповед № РД01-703 от 15.09.2017 год. на Министъра на труда и социалната политика, Общинска администрация Белослав набира кандидати за три работни места по Програмата „Старт в кариерата“ за заетост през 2018 година в следните професионална направления:

- Икономика
- Право 
- Администрация и управление
Кандидатите за участие в програмата трябва да отговарят на следните условия:
Ø Да са младежи до 29 ненавършени години до 09.10.2017 г. включително;
Ø Да притежават висше образование в едно от гореупоменатите професионални направления;
Ø Да бъдат регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“ като безработни или заети лица;
Ø Да не притежават трудов стаж по придобитата специалност от висшето образование.
В срок до 09.10.2017 год. включително, кандидатите могат да подадат в дирекция „Бюро по труда” по регистрация комплект документи със заявление за кандидатстване по програмата, в което да посочат ведомствата, за които кандидатстват и съответните работни места.
Всяко лице може да кандидатства едновременно за три работни места, но до две работни места при един работодател по програмата.
Документите се подават лично.
Пълният комплект документи е публикуван на интернет-страниците на Министерството на труда и социалната политика (http://www.mlsp.government.bg) и на Агенцията по заетостта (http://www.az.government.bg/).
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
Eнергийна ефективност
Информационен портал
Да спасим природата