Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БЕЛОСЛАВ /Местни избори 2019/
ПОЛИЦИЯ
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Пази горите
Български пощи
ЕКСПЕДИЦИЯ ABORA IV в Белослав
„Модернизация на материално – техничексата база, закупуване на оборудване и обзавеждане на НЧ „Съзнание – 1926 г.“ – гр. Белослав“ по ПРСР 2014-2020


На 12.09.2017г. беше подписан Договор № 03/07/2/0/00349 за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка -7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) между Държавен фонд „Земеделие“ и Д-р Росен Гацин – Председател на читалищното настоятелство на Народнно читалище „Съзнание – 1926 г.  на стойност  296 793,33 лв. без ДДС .

В стратегически план това проектно предложение допълва цялостната политика на Община Белослав по обновяване, реновиране, модернизиране и реконструкции на съществуващия общински сграден фонд, за запазване, съхранение и развитие, както на инфраструктурата , като цялостен елемент на желание за една развиваща се малка Община, така и за запазване на човешкият фактор, като основа даваща ни еволюционен растеж, постижимост на резултати, благоденствие и развиване на малките селски райони.

Чрез подобряване на условията в Народно читалище „Съзнание – 1926 г.“, чиято материална и техническа база от години не е била реновирана, ще се помогне за развитието на културно-развлекателните дейности, които в настоящия момент са ограничени от лошите условия на материално-техническата база на читалището и възпрепятстват вече утвърдените и нововъзникналите обществени инициативи.

Чрез модернизирането на Читалище „Съзнание - 1926“, ще се постигнат целите на проектното предложение, които са концентрирани върху утвърждаване и съхранение на българското културно наследство, като емблема на българската държава, посредством подобряване на културната инфраструктура на територията на община Белослав и увеличавайки по този начин възможностите на местното население за по-качествена и пълноценна културна среда, отговаряща на потребностите им.

  e-УСЛУГИ на Община Белослав
Проект BG16M1OP002-2.009-0072 „Демонстрационен модел за предотвратяване и рециклиране на битови отпадъци в община Белослав“
Eнергийна ефективност
Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Информационен портал
Да спасим природата