*****************************************
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ПОЛИЦИЯ
Пази горите
Български пощи
Доизграждане на битово-фекална канализация по улици \"Бельов\", \"Цар Асен\", \"Хан Маламир\", \"Цар Самуил\" и участък, заключен между улици \"Д.Ватев\", ул.\"Шипка\" и „Алеко Константинов“ в град Белослав \" , финансиран по ПУДООС

 


СТАРТИРАХА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ДОИЗГРАЖДАНЕ НА БИТОВО-ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЯ В ГР. БЕЛОСЛАВ ПО ПРОЕКТ, ФИНАСНРИАН ОТ ПРЕДПРИЯТИЕТО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА /ПУДООС/. 

Започнаха дейностите по СМР в изпълнение на проект "Доизграждане на битово-фекална канализация по улици "Бельов", "Цар Иван АсенІІ", "Хан Маламир", "Цар Самуил" и участък, заключен между улици "Д.Ватев", ул."Шипка" и „Алеко Константинов“ в град Белослав", финансиран по Договор №11882 от 13.10.2017г. за безвъздмездна помощ сключен между община Белослав и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/.

До момента в гр.Белослав е изградена голяма част от канализационната инфраструктура, но необходимостта от разширявне на града и включването на нови територии за жилищни нужди налага доизграждане на инфраструктурата в тези райони.

С реализирането на настоящият проект същата ще се изгради на 100% . 
Реализацията на проекта ще предотврати възможността от неблагоприятни последици за здравето на населението, свързани с епидемиологична опасност. След изграждането на канализацията ще се премахне замърсяването с отпадъчни води на околната среда. Изпълняването на конкретните мерки по ограничаване на пъвърхностните и подпочвени замърсявания на водите са дейности с национален приоритет.

        


ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
Eнергийна ефективност
Информационен портал
Да спасим природата