Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
ЕКСПЕДИЦИЯ ABORA IV в Белослав
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ПОЛИЦИЯ
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Пази горите
Български пощи
"Осигуряване на топъл обяд в община Белослав"


О Б Я В А
ЗА НАБИРАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИ НА УСЛУГИ
ОТ ПРОЕКТ
 
„ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ“

       Община Белослав обявява прием на документи на кандидати за потребители по проект „Осигуряване на топъл обяд в община Белослав“, съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05FMOP001-3.002-0190-C01 по процедура BG05FM0P001-3.002 «Осигуряване на топъл обяд 2016-2019» на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. Храната  се приготвя от избран доставчик на услугата „Осигуряване на топъл обяд”. Дейността обхваща 150 потребители.

ПРАВО ДА ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЕ ИМАТ САМО СЛЕДНИТЕ ЛИПА:

 • Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл.9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
 • Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от дирекция „Социално подпомагане”;
 • Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии - за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност;
 • Скитащи и бездомни деца и лица.

Кандидатите следва да подадат следните документи:

 1. Заявление-декларация (по образец);
 2. Пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата - когато не се подава лично;

ОБРАЗЦИ НА ФОРМУЛЯРИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: Заявление-декларация

Документи ще се приемат в периода от 10.05.2017г.-12.05.2017г., всеки работен ден от 8,30 до 17,00 часа в сградата на Общинска администрация на адрес: Община Белослав
         гр. Белослав
         ул.Цар Симеон Велики №23
         e-mail:obstinabeloslav@abv.bg;
         тел. 05112 35-53.

*За улеснение, документи ще се приемат и от кметствата в съответните населени места — с. Разделна, с. Страшимирово и с. Езерово.
ОБЯВА
 
ЗА НАБИРАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИ НА УСЛУГИ
ОТ
 ПРОЕКТ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ“

 Община Белослав обявява прием на документи на кандидати за потребители по проект „Осигуряване на топъл обяд в община Белослав“, съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05FMOP001-3.002-0190-C01 по процедура BG05FMOP001-3.002 «Осигуряване на топъл обяд» на Оперативна програма  "Развитие на човешките ресурси" 2014 – 2020 г. Храната ще се приготвя от избран доставчик на услугата „Осигуряване на топъл обяд”. Дейността ще обхване над 40 потребители.

 ПРАВО ДА ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЕ ИМАТ САМО СЛЕДНИТЕ ЛИЦА:

 • Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл.9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
 • Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от дирекция „Социално подпомагане”;
 • Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии – за осигурителен стаж и възраст;  за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност;
 • Скитащи и бездомни деца и лица.

 Кандидатите следва да подадат следните документи:

 1. Заявление-декларация (по образец);
 2. Пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата – когато не се подава лично;

ОБРАЗЦИ НА ФОРМУЛЯРИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Заявление-декларация - /изтегли/
Списъкът с одобрените лица за ползване на социалната услуга ще бъде общодостъпен. Невключените към момента на стартирането на услугата лица ще бъдат включени в списък на чакащите, ако те отговарят на изискванията за целевите групи по проекта.Те ще могат да бъдат включвани  по проекта при отпадане на потребител.

 В случай, че проявявате интерес към дейността на проекта, може да се  свържете с екипа по проекта в община Белослав – партньор.

 Документи ще се приемат в периода до 2 декември 2016 г., всеки работен ден от 8,30 до 17,00 часа в сградата на Общинска администрация на адрес:

Адрес: Община Белослав, гр. Белослав, ул.Цар Симеон Велики №23
e-mail:obstinabeloslav@abv.bg;  тел. 05112 35-53.

 *За улеснение, документи ще се приемат и от кметствата в съответните населени места – с. Разделна, с. Страшимирово и с. Езерово.      На 25.11.2016 г., Община Белослав подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Управляващия орган на ОП "Развитие на човешките ресурси 2014-2020" във връзка с подадено и одобрено проектно предложение на общината по процедура Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане,BG05FMOP001-3.002 - "Осигуряване на топъл обяд - 2016"с наименование „Осигуряване на топъл обяд в община Белослав“, разработен и входиран чрез информационния модул за кандидатстване на информационна система ИСУН 2020. 

   Реализацията на настоящия проект и предоставянето на социална услуга Обществена трапезария в община Белослав е насочена към най-нуждаещите се лица, към хората в риск от бедност. Проектът ще се осъществи в съответствие с изискванията на оперативната програма и операцията за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
   Ще бъде извършен подбор на представители на целевите групи, с които ще бъдат сключени договори и ще им бъде осигурен топъл обяд, състоящ се от: супа, основно ястие, хляб и при реализирани икономии – десерт. Ще се предоставя разнообразно седмично меню, ще се осигурява балансирано хранене, ще се спазват изискванията за безопасност на храните и националните стандарти и норми за хранене. Храната ще бъде доставяна до потребителите с подходящ за дейността транспорт. През целия период на изпълнението на проекта ще се реализират съпътстващи мерки, които ще се изразяват в информиране и консултиране на потребителите относно възможностите за ползване на социални и административни услуги, за здравословно и балансирано хранене, както и други форми на подкрепа, съдействие, индивидуално или групово консултиране, реализирани в отговор на установени конкретни нужди и проблеми.
   В резултат на изпълнението на проекта над 40 лица от община Белослав ще получават топъл обяд, 125 работни дни в продължение на 6 месеца. Ще бъде подобрен достъпът им до социални услуги и ще се постигне намаляване на бедността и на социалната изолация.
   Общата цел на проектното предложение е намаляване на бедността чрез осигуряване на обяд на лица, живеещи във висока степен на бедност и социална изолация, а специфичната цел е предоставяне на услугата обществена трапезария,чрез външен изпълнител, която да осигурява обяд на над 40 от нуждаещите се лица от община Белослав.

  


Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Eнергийна ефективност
Информационен портал
Да спасим природата