Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БЕЛОСЛАВ /Местни избори 2019/
ПОЛИЦИЯ
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Пази горите
Български пощи
ЕКСПЕДИЦИЯ ABORA IV в Белослав
"Осигуряване на топъл обяд в община Белослав"


О Б Я В А
ЗА НАБИРАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИ НА УСЛУГИ
ОТ ПРОЕКТ
 
„ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ“

       Община Белослав обявява прием на документи на кандидати за потребители по проект „Осигуряване на топъл обяд в община Белослав“, съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05FMOP001-3.002-0190-C01 по процедура BG05FM0P001-3.002 «Осигуряване на топъл обяд 2016-2019» на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. Храната  се приготвя от избран доставчик на услугата „Осигуряване на топъл обяд”. Дейността обхваща 150 потребители.

ПРАВО ДА ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЕ ИМАТ САМО СЛЕДНИТЕ ЛИПА:

 • Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл.9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
 • Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от дирекция „Социално подпомагане”;
 • Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии - за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност;
 • Скитащи и бездомни деца и лица.

Кандидатите следва да подадат следните документи:

 1. Заявление-декларация (по образец);
 2. Пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата - когато не се подава лично;

ОБРАЗЦИ НА ФОРМУЛЯРИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: Заявление-декларация

Документи ще се приемат в периода от 10.05.2017г.-12.05.2017г., всеки работен ден от 8,30 до 17,00 часа в сградата на Общинска администрация на адрес: Община Белослав
         гр. Белослав
         ул.Цар Симеон Велики №23
         e-mail:obstinabeloslav@abv.bg;
         тел. 05112 35-53.

*За улеснение, документи ще се приемат и от кметствата в съответните населени места — с. Разделна, с. Страшимирово и с. Езерово.
ОБЯВА
 
ЗА НАБИРАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИ НА УСЛУГИ
ОТ
 ПРОЕКТ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ“

 Община Белослав обявява прием на документи на кандидати за потребители по проект „Осигуряване на топъл обяд в община Белослав“, съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05FMOP001-3.002-0190-C01 по процедура BG05FMOP001-3.002 «Осигуряване на топъл обяд» на Оперативна програма  "Развитие на човешките ресурси" 2014 – 2020 г. Храната ще се приготвя от избран доставчик на услугата „Осигуряване на топъл обяд”. Дейността ще обхване над 40 потребители.

 ПРАВО ДА ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЕ ИМАТ САМО СЛЕДНИТЕ ЛИЦА:

 • Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл.9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
 • Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от дирекция „Социално подпомагане”;
 • Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии – за осигурителен стаж и възраст;  за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност;
 • Скитащи и бездомни деца и лица.

 Кандидатите следва да подадат следните документи:

 1. Заявление-декларация (по образец);
 2. Пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата – когато не се подава лично;

ОБРАЗЦИ НА ФОРМУЛЯРИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Заявление-декларация - /изтегли/
Списъкът с одобрените лица за ползване на социалната услуга ще бъде общодостъпен. Невключените към момента на стартирането на услугата лица ще бъдат включени в списък на чакащите, ако те отговарят на изискванията за целевите групи по проекта.Те ще могат да бъдат включвани  по проекта при отпадане на потребител.

 В случай, че проявявате интерес към дейността на проекта, може да се  свържете с екипа по проекта в община Белослав – партньор.

 Документи ще се приемат в периода до 2 декември 2016 г., всеки работен ден от 8,30 до 17,00 часа в сградата на Общинска администрация на адрес:

Адрес: Община Белослав, гр. Белослав, ул.Цар Симеон Велики №23
e-mail:obstinabeloslav@abv.bg;  тел. 05112 35-53.

 *За улеснение, документи ще се приемат и от кметствата в съответните населени места – с. Разделна, с. Страшимирово и с. Езерово.      На 25.11.2016 г., Община Белослав подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Управляващия орган на ОП "Развитие на човешките ресурси 2014-2020" във връзка с подадено и одобрено проектно предложение на общината по процедура Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане,BG05FMOP001-3.002 - "Осигуряване на топъл обяд - 2016"с наименование „Осигуряване на топъл обяд в община Белослав“, разработен и входиран чрез информационния модул за кандидатстване на информационна система ИСУН 2020. 

   Реализацията на настоящия проект и предоставянето на социална услуга Обществена трапезария в община Белослав е насочена към най-нуждаещите се лица, към хората в риск от бедност. Проектът ще се осъществи в съответствие с изискванията на оперативната програма и операцията за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
   Ще бъде извършен подбор на представители на целевите групи, с които ще бъдат сключени договори и ще им бъде осигурен топъл обяд, състоящ се от: супа, основно ястие, хляб и при реализирани икономии – десерт. Ще се предоставя разнообразно седмично меню, ще се осигурява балансирано хранене, ще се спазват изискванията за безопасност на храните и националните стандарти и норми за хранене. Храната ще бъде доставяна до потребителите с подходящ за дейността транспорт. През целия период на изпълнението на проекта ще се реализират съпътстващи мерки, които ще се изразяват в информиране и консултиране на потребителите относно възможностите за ползване на социални и административни услуги, за здравословно и балансирано хранене, както и други форми на подкрепа, съдействие, индивидуално или групово консултиране, реализирани в отговор на установени конкретни нужди и проблеми.
   В резултат на изпълнението на проекта над 40 лица от община Белослав ще получават топъл обяд, 125 работни дни в продължение на 6 месеца. Ще бъде подобрен достъпът им до социални услуги и ще се постигне намаляване на бедността и на социалната изолация.
   Общата цел на проектното предложение е намаляване на бедността чрез осигуряване на обяд на лица, живеещи във висока степен на бедност и социална изолация, а специфичната цел е предоставяне на услугата обществена трапезария,чрез външен изпълнител, която да осигурява обяд на над 40 от нуждаещите се лица от община Белослав.

  


e-УСЛУГИ на Община Белослав
Проект BG16M1OP002-2.009-0072 „Демонстрационен модел за предотвратяване и рециклиране на битови отпадъци в община Белослав“
Eнергийна ефективност
Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Информационен портал
Да спасим природата