29-01-2015

Дата на публикуване: 28.01.2015 22:00
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: «Организиране и провеждане на специализирани и групови обучения за администрацията на община Белослав по проект „Община Белослав с висока професионална компетентност на администрацията, ориентирана към по-резултатно изпълнение на задълженията“ по Оперативна програма „Административен капацитет”, Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия: BG051PO002/13/2.2-14, съгласно договор за безвъзмездна помощ № М13-22-98/04.08.2014 г.», с две обособени позиции:

Обособена позиция 1: «Организация и провеждане на специализирани обучения в община Белослав и две изнесени групови обучения»

Обособена позиция 2: «Извършване на логистика/транспорт и настаняване в хотел на участниците в предвидените изнесени обучения».

Обявление за обществена поръчка

Решение

Документи

Разяснение


16.03.2015год.

Протокол 1 от 13.03.2015год.


03.04.2015год.

Съобщение за отваряне на ценови оферти

17.04.2015год


Протокол 2

Протокол 3

Протокол 4

Решение за класиране


Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта