Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
ЕКСПЕДИЦИЯ ABORA IV в Белослав
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ПОЛИЦИЯ
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Пази горите
Български пощи
20.05.2015г.
20.05.2015г.
Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет "Поемане на краткосрочен общински дълг за финансиране на  предоставяне на публични услуги при временен недостиг на средства, възникнал по време на изпълнението на бюджета на  Община Белослав“.

Публична покана : http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9041936


Документи


Изтеглете от тук  / архивирани в RAR формат /

25.05.2015год.

Разяснения по документацията свързана с обявената процедура.

Справка за състоянието на общинския дълг към 31.03.2015 г. – размер, падеж, начин на погасяване

Приложение Документи към справката

18.06.2015год.

ПРОТОКОЛ За отваряне на офертите за участие в процедура по реда на глава VІІІа от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Поемане на краткосрочен общински дълг за финансиране на предоставяне на публични услуги при временен недостиг на средства, възникнал по време на изпълнението на бюджета на Община Белослав“
Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Eнергийна ефективност
Информационен портал
Да спасим природата