МИГ Аврен-Белослав

Дата на публикуване: 27.03.2016 21:00
 


Настоящите публикации са направени в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № ЕД50-181/07.12.2015 г. по проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА

„АВРЕН - БЕЛОСЛАВ“

Процесът за създаване на местно партньорство на територията на Община Аврен и Община Белослав, с население от общо 19 843 жители, което да прерасне в учредяването на Местна Инициативна Група се основава на характерните потребности и потенциал на двете общини, както и на визията им за развитие на района. Сформирането на местно партньорство като неформално обединение за реализиране на съвместни дейности и отговорности при изпълнението на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) е инициирано от представители на заинтересованите страни от частния сектор, гражданското общество и неправителствените организации, подкрепено от Кметовете на Общините Аврен и Белослав. Обединението на двете общини се обуславя и от факта, че те имат обща и непрекъсната граница, хомогенност и интереси.

Община Аврен е избрана за водещ партньор в местното партньорство и кандидат за финансовата помощ по проекта, тъй като освен опит при изпълнението на проекти, финансирани по различни европейски структурни и инвестиционни фондове, разполага с административен капацитет, внедрени добри практики за финансово управление и контрол на публични средства, както и с ресурси, които ще бъдат на разположение за осигуряване качественото и срочно изпълнение на всички дейности.

Налице е взаимен интерес за извършване на дейности за постигане целите на подмярка 19.1, а именно:

•подпомагане процеса по създаване на Местна инициативна група и подкрепа за придобиване на умения и създаване на капацитет за функциониране на такава група на местно ниво;

•подпомагане на процеса за подготовка на многофондова Стратегии за водено от общностите местно развитие, финансирана от повече от един от Европейските фондове;

•подкрепа за информиране на местното население относно възможността за финансиране на Стратегията по повече от един фонд;

•насърчаване включването на местното население в разработването и бъдещото прилагане на Стратегията за водено от общностите местно развитие с цел подкрепа за популяризиране на местната идентичност.

Създаването на „Местна Инициативна Група Аврен–Белослав“ е един шанс за по-слаборазвитите общини да подпомогнат процеса по създаване на работни места и намаляване на обезлюдяването в селските райони;развитието на алтернативни икономически дейности и на иновативни подходи или производства;преодоляване на дисбаланса чрез подпомагане на субектите в реализирането на малки проекти. Изготвянето и прилагането на Стратегия за водено от общностите местно развитие е насочено към устойчивото развитие в различни сектори на двете общини чрез обединяване и мобилизиране на наличните човешки и финансови ресурси от публичния, частния и гражданския сектор при реализиране на съвместни проекти, обединяване на местните заинтересовани страни около общи проекти и мултисекторни дейности за постигане на синергия по отношение прилагането на Подхода Водено от общностите местно развитие.

Необходимостта, евентуалната роля и очакваното въздействие от сформирането на МИГ е с фокус върху обединението на партньорите от трите сектора, които могат да допринесат за развитието на селските райони в Община Аврен и Община Белослав: земеделски производители, преработвателни, работещи в сферата на туризма, представители на местните НПО, социални и културни институции и местната власт. Очаква се дългосрочна полза от установените партньорства в процеса на работа, сътрудничество и умение за планиране на местно ниво. Мотивите за изграждане на МИГ по смисъла на политиката на Европейския Съюз за развитие на селски райони са:- активизиране на жителите на двете общини за идентифициране на собствените ресурси –човешки, природни, икономически и културно-исторически;- успешно разработване на приоритетите на Стратегията за водено от общностите местно развитие, като бъдещите получатели на субсидиите сами да проявят нужната активност ида прилагат своите идейни предложения или готови проекти.

Основни дейности по проекта:

  • Учредяване на публично-частно партньорство;
  • Популяризиране на Подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) и процеса на разработване на Стратегия за ВОМР;
  • Обучение на местни лидери и заинтересовани страни;
  • Проучвания и анализи на територията;
  • Подготовка на Стратегия за ВОМР, включително консултиране на местната общност във връзка с подготовката на Стратегията;
  • Координация на изпълнението на подготвителните дейности.

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Рег. № ЕД50-181 от 07.12.2015 г., сключен Министерство на Земеделието и храните /МЗХ/, Държавен фонд „Земеделие“ /ДФЗ/ и Община Аврен (Водещ партньор).

Стойност на проекта: 57 054, 90 лв.

Период на изпълнение: 9 месеца

 

за повече информация : Презентация 1 и Презентация 2

На 28.01.2016 г. в конферентната зала при Общинска администрация – Белослав се проведе първата Информационна кампания в изпълнение на Проект за учредяване на Местна инициативна група „Аврен - Белослав” по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014–2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, финансиран по сключен тристранен Договор № РД50-181 от 07.12.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Община Аврен е водещ партньор на създаденото Местно партньорство за целите на прилагането на Подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР), което включва представители на публичния, стопанския и неправителствения сектор, с териториален обхват административните граници на двете съседни общини – Аврен и Белослав.

Присъстващите на информационната кампания бяха приветствани от Кмета на Община Белослав – инж. Деян Иванов. Той благодари на всички за участитето в мероприятието и сподели в специалното си обръщение към аудиторията ползите от това Община Аврен, съвместно с Община Белослав и представителли на НПО сектора и бизнеса да развиват техническата, културна, туристическа и социална инфраструктура на територията на двете общини чрез създаването на Местна иницативна група, в резултат на успешното реализиране на настоящия проект.

Срещата продължи водена от г-н Иванов, който чрез презентация представи пред аудиторията целите, дейностите и очакваните резултати при реализирането на съвместен проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. Той отбеляза също така, че създаването на Местна инициативнагрупа ще допринесе до увеличение на добавената стойност от стопанската дейност на общините, създаване на нови работни места и спиране на обезлюдяването в селските райони, развитие на алтернативни икономически дейности, на иновативни производства и на териториална идентичност чрез разработването на местни проекти. Досегашният опит показва, че чрез включването на частния и бизнес сектори се постигат по-висок стандарт и качество на предоставяните публични услуги, без това да води до повишаване на бюджетните разходи за общините.

Кмета на община Белослав отчете, че чрез провеждането на настоящата кампания се поставя и началото на анкетно проучване сред местните общности и заинтересованите страни, което има за цел да бъде изследвано и анализирано мнението на широк кръг участници - на представителите на заинтересованите страни от публичния, стопанския и нестопанския сектор на територията на Общините Аврен и Белослав, на неформалните лидери, експерти в различни области на социално-икономическото развитие, като очакванията са да бъде получено обективно мнение за нуждите и потенциала на двете територии, за тяхното развитие в контекста на приоритетите, целите и интервенциите, попадащи в обхвата на Подхода Водено от общностите местно развитие.

По този начин ще се помогне за набирането на необходимата информация за процеса на създаване на Местна инициативна група, която да прилага интегрирана многофондова Стратегия по Подхода Водено от общностите местно развитие с територия на действие - административните граници на двете общини. Така ще се даде личен принос за по-нататъшното успешно функциониране на МИГ Аврен – Белослав в полза на местните общности. Също така ще бъде подпогнат процеса на разработка на качествена Стратегия, основаваща се на характерните потребности и потенциал, както и на сходната визия за развитие на двете общини, на общите им социално-икономически интереси.

По време на срещата взеха участие представители от НПО и Бизнес секторите, служители на общините Аврен и Белосллав, и читалищни настоятелства.

информационна кампания 28.01.2016г.

*********************************************************

Първи кръг от информационни събития се проведоха на територията на общините Аврен и Белослав

Община Аврен, съвместно с община Белослав проведоха 3 информационни кампании на териториите на двете общини за информиране на местното население за целите и дейностите в изпълнение на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014–2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, финансиран по сключен тристранен Договор № РД50-181 от 07.12.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, с Бенефициент Община Аврен.

Присъстващите на кампаниите бяха информирани за предстоящите информационни дейности, в които могат да вземат участие – работни срещи, семинари, обучения, конференции. Представен бе подходът Водено от общностите местно развитие: начин на прилагане, особености на многофондовото финансиране, както и основните цели на подготвителната мярка – придобиване на умения и създаване на капацитет за функциониране на МИГ в програмен период 2014-2020 г.; информиране на местната общност и включване на местните хора в разработването и бъдещото прилагане на стратегията по подхода ВОМР; подготовка на Стратегия за местно развитие, финансирана от ЕЗФРСР или с многофондово финансиране /ОПИК, ОС, РЧР, НОИР/.

Идентифицираните по време на срещите потенциални бенефициенти и заинтересовани участници са поканени за участие в подходящи за тях информационни събития и обучения, които предстоят през следващите месеци.


****************************************************************

Проведе се първият Информационен семинар в гр. Белослав по проект 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014–2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, с бенефициент Община Аврен. Семинарът предизвикаха интерес сред присъстващите - представители на стопанския и нестопанския сектор, на неправителствени организации, служители от Общинската администрация, земеделски производители, търговци и други граждани.

Инж. Деян Иванов - Кмет на община Белослав, г-жа Деница Тодорова и Експерт – консултант по подготовката за изготвяне на стратегия за Водено от общностите местно развитие, обясниха къде може и къде не може да се прилага подхода ВОМР. Той запозна присъстващите със същността и структурата на Стратегията за ВОМР и подходът за развитието му, с възможностите, изискванията и предимствата. Експертът говори и за идентифицирането и анализа на нуждите, обясни и за еднофондовото и многофондовото финансиране. Той се спря още на необходимостта от изготвяне на анализ на състоянието, който да обоснове проблемите в развитието на територията на потенциалната МИГ. Поставен беше акцент върху необходимостта от добрата информираност, която цели да убеди безпристрастния наблюдател, че е налице важна потребност. В рамките на семинарите лекторът се спря и на избора на мерки, допустимите разходи, бeнефициенти, бюджет и др.

Важен фактор за създаването на обективна и ясна концепция на Стратегията за развитие на територията на МИГ-Аврен - Белослав е активността на местното население.


Анкетна карта № 1   

Анкетна карта № 2

**********************************************************

На 29.03.2016г. в конферентната зала на общинска администрация в гр. Белослав се проведе работна среща за консултиране на Стратегията за местно развитие с представители на заинтересованите страни от местната общност. 

На срещата представители на екипа по подготовка на Стратегията, на местния стопански и нестопански сектор очертаха индикативно рамката на новата Стратегия за местно развитие. Дискутирано бе залагане на цели и приоритети, чрез които да се въздейства на местното културно, социално и икономическо развитие.

  

 
  1. МИГ Аврен-Белослав - Текуща страница
  2. РСУО \\"ЕКО - 2010"
  3. Изпълнени проекти
  4. Проект - ОПАК

Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта